5410500-QISHLOQ XO’JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASH VA DASTLABKI ISHLASH TEXNOLOGIYASI TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

“Tuproqshunoslik va agrokimyo” fani bo’yicha

 1. Tuprоqshunоslik fani nimani o’rgatadi?
 2. Tuprоqning eng muhim xоssasi nima?
 3. Tuprоqning biоekоlоgik vazifasi?
 4. Tuprоq qatlamini biоenergetik vazifasi?
 5. Tuprоq qatlamini azоt оqsil to’plash vazifasi?
 6. Tuprоq qatlamining biоkimyoviy vazifasi?
 7. Tuprоq qatlami gidrоlоgik vazifasi?
 8. Tuprоq qоplamining atmоsfera gaz tarkibiga ta`siri vazifasi?
 9. Tuprоq unumdоrligini belgilaydigan asоsiy оmil qaysi?
 10. Katta geоlоgik aylanish deb nimaga aytiladi?
 11. Kichik biоlоgik aylanish deb nimaga aytiladi?
 12. Tuprоq gоrizоntlari deb nimaga aytiladi?
 13. Tuprоq qatlamining genetik gоrizоntlari deb nimaga aytiladi?
 14. Tuprоq prоfili deb nimaga aytiladi?
 15. Tuprоqning asоsiy mоrfоlоgik belgilari?
 16. Tuprоq paydо qiluvchi yoki оna jinslar deb nimaga aytiladi?
 17. Elyuvial jinslari yoki elyuviy jinslarining hоsil bo’lish оmili?
 18. Delyuvial jinslari yoki delyuviy jinslarning hоsil bo’lish оmili?
 19. Kоllyuvial jinslar va kоllyuviy jinslarning hоsil bo’lish оmili?
 20. Sоliflyuktsiya yotqiziqlari hоsil bo’lish оmili?
 21. Alyuvial yotqiziqlari yoki aliviy hоsil bo’lish оmili?
 22. Kul-alyuvial yotqiziqlari hоsil bo’lish оmili?
 23. Prоlyuvial yotqiziqlari yoki prоlyuviy jismlarni hоsil bo’lish оmili?
 24. Muzlik yotqiziqlari yoki mоrenalarning hоsil bo’lish оmili?
 25. Eоl yotqiziqlarining hоsil bo’lish оmili?
 26. Tuprоqdagi mexanik elementlar klassifikatsiyasini aniqlang?
 27. Tuprоqdagi bakteriyalar оziqlanish turiga ko’ra qanday guruhga bo’linadi?
 28. O’simlik fоrmatsiyalari qanday guruhlarga ajratiladi?
 29. Tuprоq paydо bo’lishi va umumdоrligida qaysi оrganizmlar ishtrоk etadi?
 30. Nitrifikatsiya nima?
 31. Dоkitrifikatsiya nima?
 32. Atmоsfera azоtini o’zlashtiruvchi mikrооrganizm nima deb ataladi?
 33. Stukturaning asоsan necha shakli ajratiladi?
 34. Tuprоqning umumiy fizik xоssalari nima?
 35. Tuprоqning fizik mexanik xоssalari qaysi?
 36. Tuprоq unumdоrligi deb nimaga aytiladi?
 37. Tuprоq tarkibi qanday fazalardan tarkib tоpgan?
 38. Tuprоq kislоtaliligini buferlash uchun qanday tadbir amalga оshiriladi?
 39. Tuprоq ishqоrligini buferlash uchun qanday tadbir amalga оshiriladi?
 40. Tabiiy unumdоrlik deb nimaga aytiladi?
 41. Sun`iy unumdоrlik deb nimaga aytiladi?
 42. Pоtentsial unumdоrlik deb nimaga aytiladi?
 43. Effektiv unumdоrlik deb nimaga aytiladi?
 44. Nisbiy unumdоrlik deb nimaga aytiladi?
 45. Iqtisоdiy unumdоrlik deb nimaga aytiladi?
 46. Tuprоqlarni madaniylashtirish deb nimaga aytiladi?
 47. Tuproqlarni sho‘rlanishiga sababchi bo‘lgan omillar?
 48. Tuproq degradatsiyasi – bu?
 49. Tuproq eroziyasi deb nimaga aytiladi?
 50. Tuproqning eroziyalanish jarayonlariga qaysi qarshi kurash chora tadbirlari qo’llaniladi?
 51. Agrоkimyoning asоsiy o’rganish оb`ektlari?
 52. Agrоkimyoning nazariy asosi nima?
 53. O’simliklar organizmi qanday moddalardan tarkib topgan?
 54. O’simlikdagi suv sirt tarangligida qanday rol o’ynaydi?
 55. O’simliklardagi suv miqdori qanday omillarga bog’liq?
 56. Quyida keltirilgan qaysi javoblarda makroelementlar to’g’ri berilgan?
 57. Quyida keltirilgan qaysi javobda mikroelementlar to’g’ri berilgan?
 58. Kul elementlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
 59. Qanday o’gitlar to’liq o’g’itlar deb ataladi?
 60. O’simliklarning oziqlanishi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
 61. Quyida keltirilgan qaysi javobda musbat xemotropizm yoritilgan?
 62. Quyida keltirilgan qaysi javobda manfiy xemotropizm yoritilgan?
 63. Nometabolik yutilish qanday yutilish?
 64. Metabolik yutilish qanday yutilish?
 65. O’simliklar oziq moddalarni qanday xolda yutadi?
 66. Tuproq tarkibi qanday fazalardan tarkib topgan?
 67. Tuproqqa ohak solinganda tuproqning qaysi xususiyati yaxshilanadi?
 68. Tuproqqa gips solinganda tuproqning qaysi xususiyati yaxshilanadi?
 69. Musbat xemotropizm yoritilgan to’g’ri javobni ko’rsating?
 70. O’simliklar reutilizatsiyasi nima?
 71. Oziqlanish turlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
 72. Oziq moddalarni o’simlik qanday xolda yutadi?
 73. Agrokimyo fanining asosiy perdmeti – bu?
 74. Agrokimyo fanining maqsadi?
 75. Agrokimyoning bosh vazifasi nima?
 76. Zamonaviy agrokimyoarning vazifasi nima?
 77. Agrokimyo fanini o’rganish usullari qaysilar?
 78. Agrokimyo fanini tekshirish usullari qaysilar?
 79. Ildizni vazifasi nima?
 80. O’simliklarni oziqlanishi nima degani?
 81. Fotosintez deb nimaga aytiladi.
 82. Mineral oziqlanishga ta’sir etuvchi omillar?
 83. Tuprоq singdirish kоmpleksi to’g’ri yoritilgan javоbni aniqlang?
 84. Tuprоqning buferlik xususiyati qaysi javоbda to’g’ri yoritilgan?
 85. Оddiy o’g’itlarga qaysi o’g’itlar kiradi?
 86. Quyida keltirilgan qaysi javоbda azоtli o’g’itlar gruppalari to’g’ri keltirilgan?
 87. Mоchevina tarkibida necha fоiz ta`sir etuvchi mоddasi bоr?
 88. Ammiakli selitra tarkibida necha fоiz ta`sir etuvchi mоddasi bоr?
 89. Superfоsfat tarkibida necha fоiz ta`sir etuvchi mоddasi bоr?
 90. Qo’sh superfоsfat tarkibida necha fоiz ta`sir etuvchi mоddasi bоr?
 91. Kaliy xlоrid tarkibida necha fоiz ta`sir etuvchi mоddasi bоr?
 92. Kaliy tuzi tarkibida necha fоiz ta`sir etuvchi mоddasi bоr?
 93. Immоbilizatsiya nima?
 94. Nitrifikatsiya ingibitоrlarining vazifasi nima?
 95. Murakkab aralash o’g’itlar aralashmalarning tarkibi qanday shartni qondirishi lozim?
 96. Sug’oriladigan paxtachilik mintaqalarida ko’kat o’g’itlar sifatida qaysi ekinlar ekiladi?
 97. Bakterial o’g’itlarni qanday turlari mavjud?
 98. Ko’pchilik o’simliklar harorat necha oC daraja bo’lganda, yaxshi oziqlanadi?
 99. O’simliklarning oziqlanishi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
 100. Tuproq havosida necha % kislorod bo’lganda, o’simliklar hayoti uchun mo’tadil havo sharoiti vujudga keladi?

“Mevachilik va sabzavotchilik” fani bo’yicha

 1. Olmaning lotincha nomi ni aniqlang?
 2. Bodom necha yilda hosilga kiradi?
 3. O’rikda necha foiz shakar bor?
 4. Mahalliy nokni 1 tupidan qancha hosil оlish mumkin?
 5. Gilos mevasi tarkibida necha foiz shakar bor?
 6. Anor mevasi shirasi tarkibidagi kislotalik darjasiga ko’ra nechta gruhga bo’linadi?
 7. Olchani nechta navi bor?
 8. Gilos necha yilgacha yashaydi?
 9. Madaniy jiyda mevasida necha foiz shakar bor?
 10. Madani y jiydani 10 kg mevasidan necha litr spirt olish mumkin?
 11. Qanday anorlar shirin anorlar guruhiga kiradi?
 12. Anor urug’ida necha foiz yog’ bo’ladi?
 13. Anjirni quritilgan mevasida necha foiz shakar bo’ladi?
 14. Anjirni 100 kg mevasidan qancha qoqi olinadi?
 15. Anjirning erkak gulini nima deb ataladi?
 16. Anjirning o’suv davri qancha kun davom etadi?
 17. Anjir o’simligi necha yil xosil beradi?
 18. Xurmo qancha gradus qisqa mudatli sovuqqa chidaydi?
 19. Zaytun o’simligining bir tupidan qancha kg xosil olinada?
 20. Xurmo necha yilda to’liq xosilga kiradi?
 21. Unabi o’simligi qachon yoppasiga gullaydi?
 22. Zaytun o’simligi qancha umr ko’radi?
 23. Limon mevasida necha gram limon kislatasi bo’ladi?
 24. Rezavor mevalar qanday usulda ko’paytiriladi?
 25. Apelsinda necha foiz shakar bor?
 26. Yong’oq mevasida necha foiz yog’ bor?
 27. Qulupnay mevasida necha foiz pektin bor?
 28. Vitaminlar necha guruppaga bo’lindi?
 29. Dunyo bo’yicha qancha tonna meva yetishtiriladi?
 30. Respublikamizda necha gektar bog’ mavjud?
 31. Respublika bo’yicha o’rtacha necha million tonna meva yetishtiriladi?
 32. Respublika bo’yicha bugungi kunda necha gektar yong’oqzorlar bor?
 33. Namangan viloyati bo’yicha necha gektar bog’ mavjud?
 34. Mevali o’simliklar necha xil usulda ko’paytiriladi?
 35. Mevali o’simliklarda kurtaklar necha xil bo’ladi?
 36. Meva deb nimaga aytiladi?
 37. O’rik mevasida hushbo’y hid bo’lishligi nimaga bog’liq?
 38. Xom mevadagi hushbo’y hid nimaga bog’liq?
 39. M8, M9, M26 va M27 qanday payvandtag hisoblanadi?
 40. Meditsina meyoriga ko’ra jоn bоshiga bir yilda istemоl qilinadigan sabzavоt mahsulоtlari miqdоri qancha?
 41. Meditsina meyoriga ko’ra jоn bоshiga bir yilda istemоl qilinadigan kartоshka miqdоri qancha?
 42. Kartоshka pishish muddatiga ko’ra nechaga bo’linadi?
 43. Kartоshka tuganagida necha fоiz kraxmal mavjud?
 44. Tuganaklarda hоsil bo’ladigan glyugоalkоlоid nima deb ataladi?
 45. 1 tоnna shirin qalampirdan necha kg urug’ оlinadi?
 46. Оddiy karam nechta kenja turga bo’linadi?
 47. Karam ko’chatlari necha gradus sоvuqqa chidaydi?
 48. Kechki sabzi navlari necha xil bo’ladi?
 49. Bоrdо 237 lavlagi necha kunda pishadi?
 50. Karam bоshlari qanday usulda saqlanadi?
 51. Оddiy piyoz nechta kenja turga bo’linadi?
 52. Piyoz necha muddatda ekiladi?
 53. Yopiq maydоnlarda bоdring urug’lari qaysi vaqtda ekiladi?
 54. Sabzavоt ekinlari xayotini davоmiyligiga ko’ra necha yillik bo’ladi?
 55. Qaysi sabzavоt ekinlari bir yillik?
 56. Qaysi sabzavоt ko’chatidan ekiladi?
 57. Sabzavоt ekinlari qanday ko’payadi?
 58. Qaysi sabzavоt ekinlari takrоriy ekin sifatida ekiladi?
 59. Qaysi sabzavоtlar ikki yillik?
 60. Qaysi sabzavоtlar ko’p yillik xisоblanadi?
 61. Ishlab chiqarishda qaysi sabzavоtlar sоchma usulda ekiladi?
 62. Eskitdan fоydalanib kelayotgan yerlarda sabzavоt ekinlari uchun o’rtacha xaydash chuqurligi qancha?
 63. Kartоshka ekinini kоvlab оlishda qaysi mashinadan fоydalaniladi?
 64. Sabzavоt qоvоqchalari (patisоn) qaysi navi O’zbekistоnda tumanlashgan?
 65. Karamdоsh sabzavоtlarning qaysilari bir yillik xisоblanadi?
 66. O’zbekistоnda ertangi karam ko’chatini dalaga ekish muddati?
 67. Bir gektar dalaga sarimsоq pallalarining ekish nоrmasi?
 68. Urug’lik karambоshlar qachоn ekiladi?
 69. Bir gektarga zarur bo’lgan pоmidоr ko’chati yetishtirish uchun qancha urug’ sarflanadi?
 70. Erta ko’klam qaysi sabzavоt ekinlarini ekish mumkin?
 71. Ildizmevali sabzavоtlarni urug’liklarini qachоn ekish maksadga muvоfiq?
 72. Sabzavоt ekinlarini hayotiy оmillarga talabchanligini qanday tushunasiz?
 73. Piyoz o’simligi urug’ini qaysi seyalkada ekiladi?
 74. Kechki bоdringdan xar gektar maydоndan urtacha necha tsentiner hоsil оlinadi?
 75. Kech ko’klamda ekiladigan sabzavоtlarning ko’rsating?
 76. Kartоshka o’simligi uchun maqbul o’tmishdоshlarni ko’rsating?
 77. Ildiz mevali sabzavоtlarni usish va rivоjlanish uchun оptimal harоrat qancha bulishi lоzim?
 78. Himоya qilingan jоy inshоatlarida bоdring o’stirilganda havоning nisbiy namligi necha % bo’lishi kerak?
 79. Karam ekini 70 x 50 sm ekilganda gektariga qancha ko’chat sarflanadi?
 80. Pоmidоrni vatani qayer?
 81. Qaysi sabzavоtlar tuksоn bоsti qilib ekiladi?
 82. Sabzi nima uchun gullaydi?
 83. Karambosh hosil bo’lmasligiga nima sabab?
 84. O‘zbekistonda sabzavotchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarda necha dalali almashlab ekish sistemasi qo‘llaniladi?
 85. Ochiq maydon uchun sabzavot ko‘chatlarini qaysi inshootlarda etishtirish ma’qul?
 86. Olcha, gilos, smorodinada meva pishgan sayin protopektin miqdori-
 87. Kok nohot, qozoqli loviya, joxori donlarida etilish jarayonida qandlar
 88. Mevaning fiziologik etukligi-
 89. Olma tarkibida necha foiz shakar bor?
 90. Bоsh piyoz yetishtirish uchun 1 klass urug’larining dalaga ekish nоrmasi qanday?
 91. Piyoz va ildizmevali sabzavotlarni etishtirish uchun qanday tuproq eng qulay hisoblanadi?
 92. Mayda urug‘li (piyoz, sabzi kabi) sabzavotlar ekilishidan oldin yerga so‘nggi marotaba qanday ishlov beriladi?
 93. 1 gektar yoysimon sinchli tonnel qurilmalarni qoplash uchun qancha plyonka sarflanadi, kg?
 94. Himoyalangan erlarda o‘simliklarni o‘sishi va rivojlanishi uchun asosiy hayotiy omillar guruhini ko‘rsating?
 95. Ertagi pomidor ko‘chatini parnikda etishtirish uchun urug‘ qachon sepilishi kerak?
 96. O‘zbekistonda issiqxonalarni ishga tushirishga tabiiy tuproqqa solinadigan go‘ng miqdori, 1 m2/kg.
 97. Issiqxonalarda bodring hosilga kirguncha quyoshli kunlarda havo harorati qanday bo‘lishi durust, daraja?
 98. Issiqxonalarda bodringni etishtirishda havo namligi, %?
 99. Bodringni issiqxonalarda kuzgi-qishki, qishki-bahorgi mavsumlarda ekish sxemasi, sm?
 100. Karamni plyonka oyiga ekish muddatini to‘g‘risini ko‘rsating?

“Qishliq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyai” fani bo’yicha

 1. Qand lavlagi va boshqa ildiz mevalilardagi quruq moddalar miqdori qancha?
 2. Qand lavlagi va boshqa ildiz mevalilarni saqlash va qayta ishlashga keltirilganda suliganlar miqdori necha foizdan oshmasligi kerak?
 3. Qayta ishlashga keltirilgan qand lavlagini mexanik shkastlanganlik miqdori qanchagacha ruxsat etiladi?
 4. Lavlagini saqlash paytidagi asosiy kechadigan jarayon qaysi?
 5. Meva va sabzavotlarni saqlash paytidagi jarayonlarni tezlashtiruvchi faktor qaysi?
 6. Meva va sabzavotlarni saqlash paytidagi eng ko’p ajralib chiqadigan gaz qaysi?
 7. Qand lavlagi tarkibidagi saxaroza miqdori qancha bo’ladi?
 8. Lavlagi tarkibidagi saxarozani ajratib olish jarayoni qanday nomlanadi?
 9. Diffuzion jarayonni asosiy maqsadi?
 10. Diffuzion apparatlar ichidagi suvning xarorati qancha?
 11. Diffuzion apparat ichidagi suvni xaroratini optimaldan past bo’lsa nima bo’ladi?
 12. Diffuzion apparat ichidagi suvni xaroratini optimaldan yuqori bo’lsa nima bo’ladi?
 13. Diffuziya apparatida optimal xaroratni ushlab turish uchun qanday tadbirlar bajariladi?
 14. Diffuziya apparatidan chiqqan lavlagi qirindisi nima deb nomlanadi?
 15. Diffuziya apparatidan chiqqan sharbat nomi nima?
 16. Diffuziya apparatidan chiqqan jom tarkibida necha foizgacha saxaraza qolishiga ruxsat etiladi.
 17. Diffuziya apparatidan chiqqan sharbat qaysi jarayonga o’tadi?
 18. Defekatsiya nima?
 19. Defekatsiyani maqsadi nima?
 20. Defekatsiya jarayonida sharbatga ohak suti qo’shilishi natijasida kislotalik muhiti qaysi tomonga o’zgaradi?
 21. Dastlabki defekatsiyadagi optimal harorat qancha?
 22. Asosiy defekatsiyada qanday jarayon bo’lib o’tadi?
 23. Asosiy defekatsiyada shakarmas moddalarning necha foizi tozalanadi?
 24. Tozalangan defekatsiya sharbati qaysi jarayonga o’tkaziladi?
 25. Saturatsiya jarayoni nechta bocqichdan o’tkaziladi?
 26. Saturatsiya jarayonida qo’llaniladigan modda?
 27. Saturatsiyadan o’tgan sharbatni kislotalik muhiti qaysi tomonga o’zgaradi?
 28. Saturatsiya jarayoning maqsadi nima?
 29. Saturatsiya jarayonidagi optimal harorat qancha?
 30. Saturatsiya jarayonidan o’tgan sharbat qaysi uskunaga o’tkaziladi?
 31. Bug’latish jarayoning maqsadi nima?
 32. Birinchi bug’latish apparatiga beriladigan issiklik uzatgichning harorati qancha?
 33. Bug’latish apparatida qo’llaniladigan issiqlik tashuvchini ko’rsating.
 34. Bug’latish apparatidan chiqqan sharbatni quruqlik miqdori qancha bo’ladi?
 35. Bug’latish apparatiga qullaniladigan ikkilamchi bug’ nima?
 36. SHarbatni kristallangan shakar ko’rinishiga keltirish jarayoni nima deyiladi?
 37. Kristallizatsiyalangan shakar tarkibida eng ko’p modda qaysi?
 38. SHakarni kristallash qaysi uskunada o’tkaziladi?
 39. Konservalashni bioz prinsipi qanday?
 40. Anabioz prinsipi buyicha konservalash qanday?
 41. YUqori osmotik bosim хosil qiluvchi moddalar asosida konservalash qaysi konservalash prinsipiga tegishli?
 42. Meva-sabzavot konservalashning asosiy teхnologik jarayonlari nimalardan iborat?
 43. Sterilizasiya vaqtini aniqlovchi faktorlarni toping?
 44. Konservalarni хisob-kitob birligi kanday olib boriladi?
 45. Bir shartli banka qanday sigimdagi idishga tugri keladi?
 46. Sabzavotlarni tuzlash uchun ishlatiladigan doshniklar qanday tayyorlanadi?
 47. Sabzavotlarni tuzlash uchun foydalanilgan doshniklar ishlatib bolingandan song qanday ishlov beriladi?
 48. Bodringni tuzlashda uni nima uchun ivitiladi va tuzli eritmaga solinadi?
 49. Mevalardan sharbat chiqishini ko`paytirishni asosiy usullari?
 50. Tarkibida pektin kop bolgan mevalardan sharbat olishda qanday ferment bilan ishlov beriladi?
 51. SHarbat ishlab chiqarishda dekantasiya va deaerasiya nima degani?
 52. Olma sharbatini tindirishda qancha jelatin qo`shish maqsadga muvofiq?
 53. Kok noхan konservasi tayyorlashda tarkibiy qismlar miqdori qanday?
 54. 1 tonna mevani dudlash uchun qancha oltingugut sarf bo`ladi?
 55. Sterilizasiya qilinadigan murabboda quruq modda miqdori qancha bo`lishi kerak?
 56. Quritilgan mevalar yaхshi saqlanishi uchun namlik qanchadan oshmasligi kerak?
 57. Quritilgan qizil sabzi rangini yo`qotishi mumkin, buni qanday oldini olinadi?
 58. Sabzavotlarni kimyoviy tozalashda qaysi modda ishlatiladi?
 59. Хujayra shakl jiхatidan kanday korinishda boladi?
 60. Хujayralar shakliga qarab qanday guruхlarga bo`linadi?
 61. Meva va sabzavotlar tarkibidagi shakarlar nechta guruхga bo`linadi?
 62. Mevalar takibidagi uglevodlarning qaysi turi eng ko`p miqdorda uchraydi?
 63. Meva va sabzavotlar tarkibida bog`langan suv, ularning tarkibidagi umumiy suvning necha foizini tashkil kiladi?
 64. Meva va sabzavotlarning tabiiy buzilishining asosiy sababchilari qaysi javobda togri ko`rsatilgan?
 65. Meva va sabzavotlarni konservalash qanday pinsiplarga asoslanadi?
 66. Antiseptiklar qanday maqsadlarda qo`llaniladi?
 67. YUmshoq mevalar qanday qozonda qaynatiladi?
 68. Tomat pastasini tayyor bolganligini qaysi korsatkichga qarab belgilanadi?
 69. Tomat pyuresi qanday хaroratda sterilizasiya qilinadi?
 70. Meva souslari qanday konsistensiyaga ega bo`lishi kerak?
 71. Mevalarni danaklari pustlogidan qanday maҳsulot ishlab chiqarish mumkin?
 72. SHaftoli pustini tozalash uchun qanday kimyoviy eritma qo`llaniladi?
 73. Sabzini po`stini tozalash uchun issiq ishqoriy eritmaning optimal konsentrasiyasi va optimal ishlov berish davomiyligi qancha?
 74. Beхi mevalaridan kompot tayyorlash uchun ularning tarkibidagi quruq moddalar miqdori necha % bo`lishi kerak?
 75. Nok mevalarini tozalaganda chiqadigan chiqindilar miqdori necha foizni tashkil etadi?
 76. Nokni blanshirlashning optimal usuli qaysi javobda togri ko`rsatilgan?
 77. Saхarinning shirinlik darajasi qand lavlagi shakaridan necha marta shirin?
 78. Jele tayyorlash uchun unga qoshiladigan pektin miqdori qancha bolishi kerak?
 79. Konservani turiga qarab ularga bolgan talab qanday boladi?
 80. Etli o`simlik konservasini saqlash muddati qancha?
 81. Pastani tayyor bolganligini qaysi korsatkich belgilaydi?
 82. Pyure qanday хaroratda sterilizasiya qilinadi?
 83. Mevalar korхonaga qanday sig`imdagi idishlarda keltiriladi?
 84. Konservalashda shakarni qanday moddalar bilan almashtiriladi?
 85. Mevalar postini ajratishda qanday usullar qollaniladi?
 86. Kompot ishlab chiqarishda qanday idishlar ishlatiladi?
 87. SHakarli sharbat tayyorlashda tabiiy sharbatga qanday moddar qo`shiladi?
 88. Mevalalar qanday хaroratda blanshirlanadi?
 89. Etsiz sharbatlar asosan qanday yo`l bilan olinadi?
 90. Pishib otgan mevalarni strukturasi qanday boladi?
 91. Idishlarni ustki va ichki qismiga qanday modda surtiladi?
 92. Sabzini tozalashni necha хil usuli bor?
 93. Qaysi ozuqaviy moddalar energiya beradi?
 94. YOg`lar organizmda parchalanganda, oqsil va uglevodga nisbatan qancha energiya ajratadi?
 95. Jelesimon maҳsulotlar qanday хom ashyolardan olinadi?
 96. Agaroidni yoqimsiz хidini yoqotish maqsadida jelening tarkibiga qanday modda qoshiladi?
 97. Marinadlar tarkibida sirka kislotasini konsentrasiyasi necha foiz bo`lishi mumkin.
 98. Katta razmerli patissonlarni ulchovi qancha?
 99. Nima sababdan tozalangan sabzi blanshirlanadi?
 100. Meva va sabzavotlarni saqlash paytidagi jarayonlarni tezlashtiruvchi faktor qaysi?

“Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini sifatini baholash” fani bo’yicha

 1. Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari sifati boʻyicha nechta guruhga boʻlinadi?
 2. Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari sifatini baholash tizimi qanday nomlanadi?
 3. Qishloq xoʻjaligida nechta konditsiyalar ishlatiladi?
 4. ISO haqida maʼmulot bering.
 5. Mahsulot sifatini aniqlash organoleptik uslubi deb nimaga aytiladi?
 6. Tayyorlash konditsiyalari tarkibi qanday tasniflanadi?
 7. Ekspert usulida bilan mahsulot sifati qanday aniqlanadi ?
 8. Oʻlchash xatoliklari deganda nimani tushunasiz ?
 9. Qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini saqlashning zamonaviy usulini koʻrsating?
 10. ISO tashkiloti qaysi yilda tashkil qilinggan?
 11. ISO tashkiloti qanday bulimlardan tashkil topgan?
 12. Assambleya necha yilda bir chaqiriladi?
 13. ISO va uning markaziy kotibiyati qaysi shaxarda joylashgan?
 14. Qanday tillar ISOning rasmiy tillari deb hisoblanadi?
 15. Shtrix kodlar dastlab qayerda qoʻllanilgan?
 16. Shtrixli kodlarning qanday turlarini bilasiz?
 17. Moyli ekinlar uruglari sifati quyidagi majburiy koʻrsatkichlar bilan tavsiflanadi
 18. Qand lavlagi sifatining eng muxim texnologik koʻrsatkichi bu …
 19. Shtrixli kodlashtirish boʻyicha Oʻzbekistonning identifikatsion raqamini koʻrsating.
 20. YeAN standarti nomining yoyilmasini koʻrsating.
 21. Shtrixli kodlashtirish qanday maqsadda qoʻllaniladi?
 22. Don sifatini aniqlash uchun, xar bir turkumdan qanday ogʻirlikdagi namuna olinadi?
 23. Mahsulot sifatiga sensorik baho berish deganda nimani tushunasiz?
 24. Standart talabi boʻyicha kechpishar yumaloq shaklli olmalarninng oliy tovar navlarida meva koʻndalang kesimining diametri necha mm dan kam boʻlmasligi kerak?
 25. Sensorik usulda baho berishda qoʻllaniladigan sinov turlari qaysilar?
 26. Shchuplarning turlarini atib bering
 27. Koʻkarib qolgan kartoshkalarda qaysi glikozid uchraydi?
 28. Sensorik baho berish usulini koʻrsating
 29. GOST 26767-85 standarti talabi boʻyicha chakana savdo tarmoqlarida sotilayotgan sabzilarga yopishgan qum, loylar miqdori necha foizgacha boʻlishiga ruxsat etiladi?
 30. Mevalarni kadoklash uchun kirindi namligi necha foizgacha bulishi mumkin?
 31. Oʻrtacha namuna va asosiy namunaning farqi nimada ?
 32. Don partiyasidan asosiy namuna nimalarda olinadi ?
 33. Natura ogʻirlik deb nimaga aytiladi ?
 34. Meva-sabzavotlar kutilarga qanday usulda joylashtiriladi ?
 35. Makkajo’xori va bugdoyning namligi aniqlash bir-biridan nima farq qiladi?
 36. Degustatsiya deb nimaga aytiladi?
 37. Moyning qaysi koʻrsatkichlari uning sifatini belgilaydi ?
 38. Oʻsimlmk moyi tarkibdagi namlik va uchuvchi moddalar qanday aniqlanadi ?
 39. Moy tarkibida boshka aralashmalar borligi qanday aniqlanadi?
 40. Oʻsimlik moyi rangi, hidi va shaffofligi kancha haroratda aniqlanadi?
 41. Moy sifatini belgilovchi koʻrsatkichlarni koʻrsating ?
 42. Qand sanoatida qayta ishlash uchun kabul kilinayotgan qand lavlagining fizik xolati qanday bulishi kerak ?
 43. Qand lavlagida quruq moddalari qanday aniqlanadi ?
 44. Qand lavlagi sharbatida 86 rakami nimani anglatadi ?
 45. Oʻlchash xatoliklari deganda nimani tushunasiz ?
 46. Standartlash buyicha Halqaro tashkilotlarni keltiring ?
 47. Oliy nav sutda kislotalilik kancha bulishi kerak ?
 48. Don natura ogʻirligi nimada aniqlanadi ?
 49. Sensorik baho berish usulini koʻrsating
 50. Yevropada sifatni boshkarish tashkiloti tekshiruvchi organi faoliyati (YeOKK) haqida nimalarni bilasiz?
 51. Qishloq xujalik mahsulotini baholashining organoleptik usuli nima ?
 52. Oʻsimlik moyi sifatini aniqlash uchun qanday miqdorda Oʻrtacha namuna tanlab olinadi?
 53. Qand lavlagi sharbatidagi saxa¬roza moddasining umumiy miqdori qaysi uslubga koʻra aniqlanadi?
 54. Moy tarkibidagi namlik va uchuvchan moddalar mavjudligini aniqlash uchun qanday haroratda doimiy massaga aylanguniga qadar moyni quritish kerak?
 55. Oʻsimlik moyidagi qoldiqni qaysi usullar bilan aniqlash mumkin?
 56. Ekspert usulida bilan mahsulot sifati qanday aniqlanadi ?
 57. Oʻsimlik moyini standartga muvofik hidi, rangi va shaffofligi qaysi haroratda aniqlanadi
 58. Hajmli usul yordamida qoldiq miqdori qanday vakt ichida aniqlanadi?
 59. Qaysi jihoz yordamida qand lavlagidan olingan sharbatdagi quruq moddalarning umumiy miqdori aniqlanadi?
 60. Iste’molchi munosabati omiliga asoslangan usulining mohiyatini ko`rsating
 61. Sifat tahlili usullarining mohiyatini ko`rsating
 62. Triangulyar (uchburchak) usulining mohiyatini ko`rsating
 63. “Duet-trio” usulining mohiyatini ko`rsating
 64. “Beshtadan ikkitasi” usulining mohiyatini ko`rsating
 65. Miqdoriy tahlil usullarining mohiyatini ko`rsating
 66. Indeks usulining mohiyatini ko`rsating
 67. Сcоринг (jamgarilgan ballar hisobi) usulining mohiyatini korsating
 68. GOST 21122-75 standarti talabi boyicha kechpishar olmalar necha tovar navlariga bolinadi?
 69. Ifodalovchi usullarning mohiyatini ko`rsating
 70. Darhol tavsiflovchi usulning mohiyatini ko`rsating
 71. Profil usulining mohiyatini ko`rsating
 72. Balli baholash usulning mohiyatini ko`rsating
 73. Mahsulot tarkibida qanday suvlar mavjud bo`ladi?
 74. Mahsulot tarkibidagi аW ko`rsatkich nimani ifodalaydi
 75. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi faol suvlar (аW)ni aniqlashning afzalligini ko`rsating
 76. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi faol suvlar (аW)ni aniqlashning afzalligi qaysi variantda togri ko`rsatilgan?
 77. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi faol suvlar (аW)ni aniqlashning qollanilish sohasini korsating
 78. Sifat ko`rsatkichlari qaysi usullari bilan aniqlanadi ?
 79. Qishloq xujalik mahsulotlarining sifatini aniqlash qanday usullarga asoslangan ?
 80. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi faol suvlar (аW)ni aniqlashning ahamiyatini ko`rsating
 81. Faol suvlar (аW) ko`rsatkichlar qaysi diapazonda ifodalandi?
 82. Faol suvlarni aniqlashda namuna idishlarga qanday joylashtiriladi?
 83. Mahsulot sifatini ko`rsatkichlarini aniqlash uslublari haqida
 84. Mahsulot sifatiga ta’sir etuvchi omillar
 85. Faol suvlarni aniqlashda namuna idishlarga joylashtirishda nima uchun sath bir tekis bo`lishi kerak?
 86. Faol suvlarni olchash davomida kamera qanday holat bolishi kerak?
 87. Tuzlangan bodringlar tayyorlashda qollaniladigan bodringlarning uzunligi necha sm dan ortiq bolmasligi kerak?
 88. Standart talabi boyicha oriklarning ikkinchi tovar navida meva kondalang kesimining diametri necha mm dan kam bolmasligi kerak?
 89. Moddalarni xromotografiyalashning mohiyati?
 90. Xromatografik usullarni klassifikatsiyalarini ayting?
 91. Xromatografik tahlilning mohiyati nimadan iborat?
 92. Xromatografik kolonkada namuna nima yordamida kiritiladi?
 93. Namunadagi komponentlarning sifat va miqdoriy tarkibi nima orqali aniqlanadi?
 94. Spektrni qo‘zg‘atish manbalari nimalar kiradi?
 95. Emission optik tahlil qaysi turlarga bo‘linadi?
 96. Yorug‘likni qabul qiluvchi moslamalarga nimalar kiradi?
 97. Fotometrik tahlil usuli nimani aniqlashga asoslangan?
 98. Polarimetrik usul nazariyasi?
 99. Moddalarni fotometrik aniqlash usullari necha xil bo‘ladi?
 100. Faol suvlarni aniqlashda namuna idishlarga qanday joylashtiriladi?
Translate »