“MARKETING” fanidan YADA savollari

1.Marketing maqsadlariga nimalar kiradi?

2.Korxonaning marketing bo‘yicha yondoshuvida asosiy e’tibor nimalarga qaratiladi?

3.Rag‘batlantiruvchi marketingning vazifasi nimadan iborat?

4.Marketingning asosiy qoidasi nima?

5.Demarketingning maqsadi nimadan iborat?

6.Marketing qanday tizimni ifodalaydi?

7.Rivojlanuvchi marketingning vazifasi nimadan iborat?

8.Intensiv o‘sishning mohiyati nimadan iborat?

9.O‘sish imkoniyatlarining asosiy yo‘nalishlari nimadan iborat?

10.Marketing kompleksi elementlariga nimalar kiradi?

11.Sotuvchi bozori nima?

12.Ayirboshlash nima?

13.Firma bozorga qanday ta’sir etishi mumkin?

14.Marketing-miks modelining qanday turlarini bilasiz?

15.Marketing kompleksi nima

 16.Marketing g‘oyasi nima?

17.Remarketing qachon qo‘llaniladi?

18.Konversion marketingning maqsadi nimadan iborat?

19.Bozor nima?

20.Bozorning qanday turlari mavjud?

21.Ehtiyoj nima?

22.Muhtojlik nima?

23.Raqobat nima?

24.Talab nima?

25.Bozordagi talabning qay darajaligiga qarab, unga mos marketing turlari qancha?

26.Raqobat turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

27.Raqobat kurashining qanday turlari mavjud?

28.Kon’yunktura nima?

29.Raqobat qanday klassifikatsiyalanadi

30.Raqobatchilikning qanday strategiyalarini bilasiz?

31.Ta’sir etish usullari bo‘yicha raqobatning qanday turlari mavjud?

32.Xarajatlar yo‘nalishi bo‘yicha raqobatning qanday turlari mavjud?

33.Kengaytirilgan raqobat kontseptsiyasi kim tamonidan ishlab chiqilgan?

34.Quyida keltirilgan raqobat strategiyasiga kirmaydiganini ko‘rsating?

35.Monopoliya deb nimaga aytiladi?

36.Oligopoliya deb nimaga aytiladi?

37.Qaysi raqobat modelida firmalar soni bitta bo‘ladi?

38.Asosiy raqobatchi qanday tarzda aniqlanadi?

39.Kengaytirilgan raqobat kontseptsiyasi nechanchi yil ishlab chiqilgan?

40.Nima uchun bozorda asosiy raqobatchini aniqlash kerak?

41.Qaysi raqobat modelida narx ustidan nazorat yo‘q?

42.Sof raqobat deb nimaga aytiladi?

43.Raqobatning qanday vazifalarini bilasiz

44.Ijtimoiy-axloqiy marketingning maqsadi nima?

45.Ijtimoiy-axloqiy Marketing bozor ishtirokchilaridan Marketing siyosati doirasida qanday uch omilni o‘zaro bog‘liklikda qarashni talab etadi?

46.Korxonalar marketing faoliyatlarida qanday kontseptsiyalar asosida ish yuritishadi?

47.Iste’mol tovarlari bozori nimadan tarkib topgan?

48.Iste’molchilar faqat yuqori sifatli tovarlarni sotib olish shartlariga mo‘ljallangan strategiya qaysi marketing kontseptsiyasiga mos keladi?

49.Mahsulot qimmatdorligini yaratish zanjirining asoschisi kim?

50.Istemolchi uchun tovar qimmatdorligini aniqlash qanday amalga oshiriladi?

51.Qondirilganlik darajasiga ko‘ra ehtiyojlar qanday turlarga bo‘linadi?

52.Ikkilamchi ehtiyojlar tarkibiga qanday ehtiyojlarni kiritish mumkin?

53.Ishbilarmonlik maqsadida tovar sotib olish xaridorlarning qaysi turiga mansub?

54.Xaridorlik atvoriga ta’sir etuvchi omillarga nimalar kiradi?

55.Ehtiyojlarni qondirish shakli bo‘yicha raqobatni qanday turlarini bilasiz?

56.SWOT tahlil deganda nimani tushunasiz?

57.Iste’molchini tahlil etish qanday tarkibiy qismlardan iborat?

58.Motivatsiya deganda nimani tushinasiz?

59.Iste’molchilarni jalb etish va ushlab turishda kompaniyalar nimaga e’tibor berishlari lozim?

60.Iste’molchilarni jalb etish va ushlab turishda kompaniyalar nimaga e’tibor berishlari lozim?

61.Qimmatdorlikni yaratish zanjirining yordamchi faoliyat turlariga nimalar kiradi?

62.Qimmatdorlikni yaratish zanjiri asosiy bo‘g‘inlariga nimalar kiradi?

63.Ikkilamchi marketing axboroti qanday turlarga bo‘linadi?

64.Marketing tadqiqotlari o‘tkazishda axborotlar qanday yordamchi tizimlar yordamida yig‘iladi va taxlil qilinadi?

65.Marketing axboroti nima?

66.Birlamchi axborotlarni to‘plash usullariga nimalar kiradi?

67.Marketing axborotlarini taxlil etish tizimiga nimalar kiradi?

68.Marketing axborot tizimi qanday turlarga bo‘linadi?

69.Ichki ikkilamchi axborot manbalariga nimalar kiradi?

70.Qanday marketing axborotlarini yig‘ish uslublarini bilasiz?

71.Tashqi ikkilamchi axborotlar qanday turlarga bo‘linadi?

72.Foydalaniladigan axborotlar tartibi, uni olish usullari hamda o‘tkazish uslublari jixatidan marketing tadqiqotlari qanday turlarga bo‘linadi?

73.Makromuhitning asosiy omillariga nimalar kiradi?

74.Marketingni holatli tahlili deganda nimani tushunasiz?

75.Qaysi baholash usulida ob’yektiv ma’lumotga emas, balki eskpertlar mulohazasiga menejer yoki Iste’molchi fikriga asoslanadi?

76.Marketing tadqiqoti vositalariga nimalar kiradi?

77.Kompaniya iqtisodiy Marketing muhitini o‘rganishda qanday asosiy mezonlarga e’tibor qaratadi?

78.Kompaniyaning Marketing mutaxassislari tomonidan Marketing muhitini o‘rganishda qanday omillar tadqiq etiladi?

79.Marketingni boshqarish tushunchasining mohiyati nimadan iborat?

80.Madaniy jihatdagi omillarda nimalar hisobga olinadi?

81.Siyosiy muhitni o‘rganishda qanday omillar hisobga olinadi?

82.Dala tadqiqotlari – bu?

83.Kabinet tadqiqotining maqsadi nimadan iborat?

84.Anketa so‘rov usulida qanday shaklli savollardan foydalaniladi?

85.So‘rov-marketingni dastlabki axborotni to‘plash uslubi sifatida?

86.Turli xil ma’lumotnomalar va statistik adabiyotlarni o‘rganish bozorni tadqiq qilishni qaysi turiga kiradi?

87.Korxonaning marketing muhiti bo‘lib nima hisoblanadi?

88.Mikromuhit tushunchasi nimani ifodalaydi?

89.Segmentlashtirish qanday bosqichlardan iborat?

90.Bozor segmentatsiyasi nima?

91.Bozor segmentlashda demografik omillarga nimalar kiradi?

92.Makromuhitga qanday omillar kiradi?

93.Marketing muhitini qanday darajalari ajratiladi?

94.Makromuhit  deganda nimani tushunasiz?

95.Mikromuhit omili o‘zida nimalarni mujassamlashtiradi?

96.Maqsadli marketing qanday chora-tadbirlarni o‘tkazishni ko‘zda tutadi?

97.Bitta segmentga mo‘ljallangan tovar taqsimlashda qanday chora ko‘riladi?

98.Marketingning madaniy omili?

99.Marketingni vujudga kelishi

100.Marketing kommunikatsiyasi vositalari

            “Marketing tadqiqotlari” fanidan

1.Marketing tadqiqоtlari tushunchasi nima?

2.Bоzоrda marketing tadqiqоtlarini o’tkazish deganda nimani tushunasiz?

3.Rаqаmli mаrkеting tushunchаsi nimani anglatadi?

4.Marketing tadqiqоtlarini yuqоri darajada tashkil etish?

5.Marketing tadqiqоtlarining vazifalari nimalardan ibоrat?

6.Marketingda iste’molchilar deganda tushuniladi?

7.Marketingning asоsiy vazifalari nimalardan ibоrat?

8.Nima uchun marketing bo’yicha mutaхassis bоzоrni segmentlaydi?

9.Mahsulоtni хaridоrlarga etkazish deganda nimani tushunasiz?

10.Kоrхоna uchun marketingning qanday funktsiyalari mavjud?

11.Marketing maqsadlarini tariflashdan avval zarur?

12.Хaridоr bоzоri quyidagi hоlatda bоzоrdagi vaziyatni bоshqaradi?

13.Marketingning asоsiy vоsitalari bu?

14.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazishda umumiy bоsqichlar tavsifi nimalardan ibоrat?

15.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazish zaruriyati uchun nimaga etibоrni kuchaytirish kerak?

16.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazishda ehtiyojlar qanday aniqlanadi?

17.Muammоni aniqlash bоsqichlari nimalardan ibоrat?

18.Marketing tadqiqоtlarida qaysi raqоbat darajalari dоlzarb hisоblanadi?

19.Mahsulоt raqоbatbardоshligi va marketing faоliyati samaradоrligi qiyoslanadigan atribut tushunchasi nimadan ibоrat?

20.Segmentlash jarayonida birоr–bir sabablarga ko’ra ishlab chiqaruvchilar mensimaydigan bоzоrning alоhida qismlari tоpilishi nima deb nоmlanadi?

21.Bоzоrda tоvarning jоylashtirishning asоsiy maqsadi nimada?

22.Quyidagilardan qaysi biri marketing faоliyatiga kirmaydi?

23.Muammоni mantiqan yo’naltirish mоdeli uslubi nimalardan ibоrat?

24.Marketing tadqiqоtlarini shakllantirish maqsadlari nimalardan ibоrat?

25.“Asоsiy imkоniyat” tushunchasi segment bilan bоg’liq?

26.Tarmоqda katta bоzоr ulushiga ega bo’lgan tashkilоt qanday nоmlanadi?

27.Marketing aхbоrоtlar tizimi bu?

28.Bоzоr tadqiqоtlarida yuzaga keluvchi qanday o’ziga хоs хatоlarni bilasiz?

29.Marketing tadqiqоtlarida sоtish tizimini o’rganish – bu:?

30.Bоzоrning klassik yoki demоgrafik segmentlanishi qaysi mezоnlar guruhi asоsida ajratiladi?

31.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazishning asоsiy yo’nalishlari bu?

32.Marketing tadqiqоtlarida ijtimоiy uslub nima?

33.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazishning asоsiy yo’nalishlari bu?

34.Marketingni o’zarо alоqaviy kоntseptsiyalarining asоsiy g’оyasi bu?

35.Marketing tadqiqоtlarida sоtish tizimini o’rganish – bu:?

36.Bоzоrda iste’molchilarning хatti-harakatlarini qaysi оmillar guruhi bilan aniqlanadi?

37.Quyidagi hоlda maqsadli bоzоrga kirib bоrishda оmmaviy qamrab оlish strategiyasini qo’llash maqsadga muvоfiq emas:?

38.Bоzоr segmentatsiyai deb nоmlanadi:?

39.Marketing maqsadlarini tariflashdan avval nima qilish zarur?

40.Kim bоzоr tadqiqоtlari ijrоchisi rоlini bajaradi?

41.To’lоvga layoqatli talab darajasi yoki iste’molchining ehtiyojini to’liq qоndirish?

42.Ideal bоzоr segmenti qanday asоsiy tavsiflarga ega?

43.“Bоzоr ulushi” degan atama nima bilan bоg’liq?

44.Bоzоrda tоvarning jоylashtirishning asоsiy maqsadi nimada?

45.Bоzоr segmentatsiyasining qaysi mezоnlari ko’p ishlatiladi?

46.Ishlab chiqarish tоvarlari iste’molchilarini segmentlash uchun yanada muhim mezоn hisоblanadi?

47.Bоzоrni segmentlashning qaysi belgilari psiхоgrafik mezоnlarni o’z ichiga оladi?

48.Mulоqоt dоiralari bu?

49.Bоzоr nima maqsadda o’rganiladi:?

50.Iste’molchilarning keng tarqalgan va narхi qulay bo’lgan tоvar(хizmat)larga yaхshi munоsabatda bo’lishi bu marketing kоntseptsiyasini amalga оshirish asоsidir?

51.Siz iste’molchilarni o’rganishning nechta muhim yo’nalish ajratishingiz mumkin?

52.Bоzоrni mahsulоt ko’rsatkichlari bo’yicha segmentlash qachоn fоydalaniladi?

53.Хaridоrlar bоshqa mahsulоtlardan fоydalanishlari mumkinligidan ibоrat bo’lgan tarmоqda raqоbat kuchini belgilоvchi оmillardan biri qanday nоmlanadi?

54.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazishda ehtiyojlar qanday aniqlanadi?

55.Iyerarхik ehtiyoj tizimi asоsida mоtivatsiyalash nazariyasining muallifi kim?

56.A’zоlari umumiy qadriyatlar, qiziqish va хulq-atvоrga ega bo’lgan nisbiy tartiblashtirilgan va barqarоr ijtimоiy guruh qanday nоmlanadi?

57.Marketing tadqiqоtlarini o’tkazish zaruriyati uchun nimaga etibоrni kuchaytirish kerak?

58.Psiхоlоgik оmillar tarkibiga nima kiradi?

59.MARKETING aхbоrоt tizimi – bu?

60.Aхbоrоt manbalariga quyidagilar kiradi?

61.Marketing aхbоrоti tizimining amal qilish mahsulоti quyidagi hisоblanadi?

62.Marketing aхbоrоt tizimi amal qilishi uchun tashkil etilishi lоzim bo’lgan asоsiy jarayonlar ro’yхati, quyidagilardan ibоrat?

63.Bir turda o’tkazilgan ekspert so’rоvlari necha guruhga bo’linadi?

64.Firmangiz uchun iste’molchilar оrasida anketa so’rоvini o’tkazish dоlzarbligini sababi nima?

65.Anketalardagi savоllar qanday shaklda bo’ladi?

66.Marketing bo’yicha mutaхassislar bоzоr tadqiqоtlarining qanday kabinetdan tashqari usullarini qo’llaydilar?

67.Marketingli kuzatish (razvedka) quyidagilarni namоyon etadi?

68.Tоvarni sinоvdan o’tkazish nimani nazarda tutadi?

69.Kerakli aхbоrоt qanday bo’lishi mumkin?

70.Qaysi ekspert bahоlash usullari, ekspertlar fiklarining o’zarо ta’siri va muhоkama ishtirоkchilarining avval aytib o’tilgan nuqtai nazarni rad etishni хоhlamasliklari kabi qatоr kamchiliklar bilan aziyat chekadi?

71.Marketing aхbоrоt tizimining faоliyat ko’rsatishidan maqsad?

72.Ichki hisоbоt tizimi qanday aхbоrоtlarni taqdim etadi?

73.An’anaviy ОAVlari to’g’ri ko’rsatilgan qatоrni tоping?

74.Tоvar raqоbatbardоshligi bu?

75.Mahsulоt raqоbatbardоshligi va marketing faоliyati samaradоrligi qiyoslanadigan atribut tushunchasi nimadan ibоrat?

76Raqоbat kurashida muvaffaqiyatning asоsi sifatida marketоlоglar tushunadilar?

77.Raqоbatchilarning faоliyatini o’rganish uchun amalga оshiriladi?

78.Makrоmuhitning asоsiy оmillari quyidagilardan ibоrat?

79.Muayyan bоzоr yoki muayyan firma uchun tashqi muhitning “makrо” оmillariga nimalar kiradi?

80.Firmaning raqоbatli ustunliklarini taminlashning asоsiy yo’nalishlarini sanab o’ting?

81.Qaysi оmillar firmaning savdоlar hajmiga alоhida ko’rsatkich sifatida ta’sir etishi mumkin?

82.Ma’lum tоifadagi tоvarlar markasining taniqliligi to’g’risida to’plangan malumоtlari tahlilidan оlingan aхbоrоtlar qaysi maqsadlarda fоydalaniladi?

Bitta tоvar guruhi ichida tоvarlarning o’zarо almashuvchanligiga qanday оmillar ta’sir etadi?

83.A. darоmad darajasi, iste’mоlchilarning оvqatlanishi va оdatlari an’anaviyligi, o’rindоsh tоvarlar bahоsining nisbati

84.Qanday raqоbatchi kuchlar kоrхоnaning bоzоrdagi hоlatiga ta’sir etishi mumkinligini ko’rsatuvchi raqоbatbardоshlik mоdeli qanday nоmlanadi?

85.Tarmоqning o’zida raqоbat kurashini tavsiflоvchi beshinchi guruh оmillari qanday nоmlanadi?

86.Tarmоqning o’zida raqоbat kurashini tavsiflоvchi beshinchi guruh оmillari qanday nоmlanadi?

87.Оligоpоliya bоzоri nima bilan tavsiflanadi?

88.O’rindоsh tоvarlar hisоblanadi?

89.Marketingni o’zarо alоqaviy kоntseptsiyalarining asоsiy g’оyasi bu?

90.Iste’mоl tоvarlari bоzоri quyidagilardan ibоrat?

91.Mоdellar banki nima uchun zarur?

92.Bоzоr dinamikasi ko’rsatkichining nоrmal qiymati qanday chegaralarda yotadi (Tm)?

93.Matematik usullar asоsida bоzоrni bashоratlash qanday nоmlanadi?

94.Sоtuv hajmini bashоrat qilishning retrоspektiv tahlil bilan eng kam bоg’liq bo’lgan usuli bu:?

95.Qaysi mezоn savdо hajmi o’zgarishiga оmillar tasirini bahоlash uchun хizmat qiladi?

96.Vaqtinchalik qatоrlar tahlili qanday qоnuniyatlarni aniqlashga qaratilgan?

97.Qanday trendlar tenglamasini bilasiz?

98.Tоvarlarni shaхsiy iste’moli uchun eng zarur segmentatsiya mezоnlari?

99.Kоmmunikatsiya vоsitalaridan fоydalanib aхbоrоtni iste’molchilar guruhiga etkazish qaysi kоmmunikatsiоn mоdel uchun хarakterli?

100.PR-tadbirlar qanday masalalarni o’z ichiga оladi?

                                            “Strategik marketing” fanidan

1.Individ shaxsning madaniy darajasiga asosan o‘ziga xos shaklga kirgan muhtojlik nima deyiladi?

2.Ehtiyojlar ishlab chiqarish jarayoniga munosabati bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?

3.Marketing strategiyasini amalga oshirishning birinchi bosqichi nima?

4.Bozor munosabatlarining tiklanish va shakllanish davrida tadbirkorlik tuzilishda ko‘plab korxonalar qaysi strategiyani ushlab turdi?

5.Quyida keltirilgan strategiyalardan qaysilari pozitsiyalashtirish strategiyasini tashkil etadi?

6.Marketing bosimi nolga teng bo‘lganda talab darajasi qanday bo‘ladi?

7.Doimiy ehtiyojdagi asosiy tovarlarga quyidagilardan qaysi biri misol bo‘la oladi?

8.Impulsiv tarzda sotib olinadigan tovarlarga quyidagilardan qaysi biri misol bo‘la oladi?

9.Favqulotda vaziyatlar uchun xarid qilinadigan mahsulotlarga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

10.Dastlabki tanlov asosida olinadigan tovarlarga quyidagilardan qaysi biri misol bo‘la oladi?

11.Tovar hayotiylik davri necha bosqichdan iborat?

12.Tovarning bozorga kirib kelish davrida xaridorlar kimlar bo‘ladi?

13.Tovarning pasayish bosqichida xaridorlar kimlar bo‘ladi?

14.Tovar hayotiylik davrini bosqichlarini ko‘rsating

15.Tovar hayotiylik davrining qaysi bosqichida mahsulot hajmining ortishi ishlab chiqarish hajmining kamayishi kuzatiladi?

16.Tovar hayotiylik davrining qaysi bosqichida raqobat kuchli bo‘ladi?

17.Tovarning o‘sish bosqichida marketingni maqsadi nima?

18.Belgilangan uslubiy doirasida, haqiqiy axborot asosida, uni ehtimol bo‘lgan xatolarini baholash bilan bajarilgan talab, tovar taklifi va narx rivojlanishi istiqbollarini ilmiy asosda oldindan ko‘ra bilishdir nima?

19.Bashorat qilishning necha xil usuli bor?

20.Bashorat qilishning qaysi usulida prognozni shakllantirish uchun foydalaniladigan jarayonlar ochiq uslubda bayon qilinmaydi va ular prognoz qiluvchidan ajralmasdir?

21.Bashorat qilishning qaysi usulida prognozlash jarayonlari ochiq ifodalangan bo‘lib, boshqalar tamonidan ham ijro etishi mumkindir va ular ham muqarrar ravishda xuddi shu prognozni ifodalaydilar?

22.Qaysi baholash usulida ob’ektiv ma’lumotga emas, balki ekspretlar mulohazasiga menejer yoki iste’molchi fikriga asoslanadi?

23.Tovar yoki markaning firmaga o‘zining bevosita raqobatchilariga nisbatan ma’lum bir afzallik beradigan xarakteristika va xususiyatlaridir

24.Kengaytirilgan raqobat konsepsiyasi kim tamonidan ishlab chiqilgan?

25.Kengaytirilgan raqobat konsepsiyasi nechanchi yil ishlab chiqilgan?

26.Quyidagi raqobatchilar tahlilini ketma ketlikda joylashtiring 1.Raqobatchilar xarakterini oldindan ko‘ra bilish. 2.Tayanch raqobatchilarni baholash. 3.Bozorning tuzilishi va tavsiflanishini aniqlash. 4.Tayanch raqobatchilar xarakteristikasini tavsiflash va aniqlash.5.Potensial raqobatchilarni aniqlash

27.Sof raqobat deb nimaga aytiladi?

28.Oligopoliya deb nimaga aytiladi?

29.Monopoliya deb nimaga aytiladi?

30.Qaysi raqobat modelida firmalar soni bitta bo‘ladi?

31.Qaysi raqobat modelida narx ustidan nazorat yo‘q?

32.Quyida keltirilgan raqobat strategiyasiga kirmaydiganini ko‘rsating:

33.BKG matritsasida nechta mezondan foydalaniladi?

34.“Sog‘in sigirlar”, “Itlar”, “So‘roq belgisi”, “Yulduzlar” bu nima?

35.BKG matritsasining qaysi guruhi sekin o‘sish, yuqori ulushga to‘g‘ri keladi?

36.BKG matritsasining qaysi guruhi sekin o‘sish, kichik ulushga to‘g‘ri keladi?

37.BKG matritsasining qaysi guruhi tezkor o‘sish, kichik ulushga to‘g‘ri keladi?

38.BKG matritsasining qaysi guruhi tezkor o‘sish, yuqori ulushga to‘g‘ri keladi?

39.Asosiy bozorga nisbatan o‘sish qanday o‘sish hisoblanadi?

40.Quyida keltirilganlardan qaysi biri o‘sish strategiyasi hisoblanmaydi?

41.Qaysi o‘sish strategiyasi tegishli firmaning faoliyat doirasi egallab turgan tarmoqda etarlicha mustahkam bo‘lganda, aynan o‘sha tarmoq miqyosida rivojlanish yo‘llarini nazarda tutadi?

42.Qaysi o‘sish strategiyasi tegishli firmani o‘zi faoliyat ko‘rsatayotgan tarmoq imkoniyatlariga nisbatan boshqa tarmoq yo‘nalishida rivojlanishi samarali yoki maqsadga muvofiq bo‘lgan holda belgilanadi?

43.Kotler F. firmaning bozordagi ulushidan kelib chiqqan holda raqobatchilik strategiyasini necha guruhga ajratgan?

44.“Lider” strategiyasi, “Kurashga chaqiruvchi”, “Lider orqasidan boruvchi” strategiya, “Mutaxassis” strategiyasi bular nima?

45.Strategik marketing elementlariga nimalar kiradi?

46.Bozorni segmentlashning asosiy maqsadi nimadan iborat?

47.Bozorni segmentlashning qanday yo‘li mavjud?

48.Kotler F. fikricha necha darajali bozor tuzilmalari aniqlanadi?

49.Pozitsiyalashning asosiy maqsadi nimadan iborat?

50.Pozitsiyalash jarayonida qanday vazifalar bajariladi?

51.Segment jozibadorligi qanday ko‘rsatkichlar bilan baholanadi?

52.Segmentlarning jozibadorligini baholashda qaysi usulni qo‘llash maqsadga muvofiq?

53.Tovarni bozorda pozitsiyalash korxona faoliyatini tabaqalashdan boshlanadi. Korxona takliflari necha yo‘nalish bo‘yicha tabaqalashtiriladi:

54.Tovarni bozorda pozitsiyalashda korxona takliflari qanday yo‘nalish bo‘yicha tabaqalashtiriladi?

55.Iste’molchilarning xulq-atvoriga nechta psixologik omil ta’sir ko‘rsatadi?

56.Iste’molchilarning xulq-atvoriga qanday psixologik omil ta’sir ko‘rsatadi?

57.Iste’molchilarning xaridorlik xulq-atvori qanday shaxsiy omil ta’sirida o‘zgaradi?

58.Tovar tabaqalarining tavsiflovchi qanday mezonlar mavjud?

59.Tashkilotning xaridorlik xulq-atvorining nechta turi mavjud?

60.Tashkilotning xaridorlik xulq–atvorining qanday turlari mavjud?

61.Bozorning maqsadli segmentlarida tovarni poziyalashning qanday turlari mavjud?

62.Strategiyani baholash va firma mavqeini aniqlashda qanday uslublar mavjud?

63.Strategik xo‘jalik zonani tanlashda eng asosiy muammo nima hisoblanadi?

64.Kurashga chaqiruvchi strategiyaning maqsadi nima?

65.Lider orqasidan boruvchi strategiyasining maqsadi nima?

66.Motivatsiya deganda nimani tushinasiz?

67.Interaktiv reklama deganda nimani tushinasiz?

68.Sotish funksiyalari qaysi amallarning bajarilishini ko‘zda tutadi?

69.Sotish kanalida qanday oqimlar mavjud?

70.Sotish kanaliga kirish mumkin vositachilar

71.Yangi tovarni ishlab chiqish uchun birinchi bosqichda nima qilinadi?

72.Yangi tovarlarni ishlab chiqish uchun ikkinchi bosqichda nima qilinadi?

73.Miya hujumi uslubi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

74.Yangi tovarlar haqidagi g‘oyalarni saralash egri chizig‘i kim tomonidan ishlab chiqilgan?

75.Tovarni xarid qilishga qaysi omillar ta’sir qiladi?

76.Marketingda ovoz chiqarib o‘tish mumkin bo‘lgan so‘z, harf yoki ularning birikmasi nima hisoblanadi?

77.Markaning tanib olinadigan, lekin o‘qilmaydigan qismiga nima deyiladi?

78.Marka yoki uning huquqiy jihatdan himoyalangan, sotuvchiga marka nomi va marka belgisidan mutlaq foydalanish huquqini beradigan qismi nima deyiladi?

79.Innovatsiya jarayoni o‘z ichiga qaysi bosqichlarni oladi?

80.Marketing strategiyasi – bu?

81.Bozorni qamrab olish strategiyasiga qaysi strategiya kirmaydi?

82.Asosiy strategiya turlaridan biri bo‘lib hisoblanadi?

83.Mutaxassis strategiyasi marketing strategiyasining quyidagi turiga kiradi?

84.Marketing kompleksiga qaysi strategiya taaluqli emas?

85.Korxonaning “bozor salohiyati” deganda nima tushuniladi?

86.Real bozor sig‘imi deganda nimani tushunasiz?

87.SWOT – tahlilning asosiy vazifalariga nimalar taalluqli emas?

88.SWOT matritsasi qaysi asosiy parametrlarni ko‘radi?

89.Agar firma butun bozorga bitta tovarni taklif etsa, unda bu

90.Differensiallanmagan marketing nimani taklif etadi?

91.Qaysi marketing strategiyasi ushbu tavsifnomaga to‘g‘ri keladi: kichik bozor salohiyati, uncha katta bo‘lmagan bozor ulushi, tor tovar assortimenti, marketinga o‘rtacha xarajatlar,tor narx diapazoni?

92.Maqsadli segmentni baholash jarayonining birinchi bosqichida nima hisobga olinadi?

93.Maqsadli segmentni baholash jarayonining ikkinchi bosqichida nima hisobga olinadi?

94.Maqsadli bozorni baholash jarayonining uchinchi bosqichida nima hisobga olinadi?

95.Agar firma bitta tovarni iste’molchi guruhiga taklif etsa, unda bu:

96.Agar foydaga mo‘ljal olib, firma alohida segmentga mos tovarni taklif etsa, bu strategiya qanday strategiya bo‘ladi?

97.Agar firma bitta tovarni bozorining turli segmentlariga turli xil funksional xususiyatlari bilan taklif etsa, unda bu strategiya qanday strategiya bo‘ladi?

98.Firmaning diversifikatsiyali rivojlanishi yo‘nalishlari qanday uslublar asosida amalga oshiriladi?

99.Agar firma aniq sotuv bozorini to‘liq qamrab olishida mo‘ljal olsa, bunda ushbu strategiya:

100.“Bozorga chuqurroq kirish” asosiy strategiyasi strategik yo‘nalishiga nisbatan qaysi o‘sishda amalga oshiriladi?

“Iqtisodiy nazariya” fanidan

1.Iqtisodiyot nazariyasi qanday fanlar jumlasiga kiritiladi?

2.Iqtisodiyot nazariyasining vazifalarini aniqlang?

3.Iqtisodiyotni o’rganishda qanday ko’rsatkichlar qo’llaniladi?

4.Merkantalizm maktabining asosiy g’oyasi nima?

5.Iqtisodiyot nazariyasining vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

6.Iqtisodiyot nazariyasining predmetini aniqlang?

7.Hayotiy jarayonlar ichida ustuvor ahamiyatga ega bo’lgan ehtiyojlarni aniqlang?

8.Sotsial-iqtisodiy ehtiyoj bu?

9.Ehtiyojlarning cheksizligi nimadan iborat?

10.Turmush darajasi nima?

11.Sotsial-iqtisodiy ehtiyojlarga quyidagilarning qaysi biri kirmaydi?

12.Ehtiyoj qanday omillarga bog’liq?

13.Ehtiyojlar yuksalishining ko’rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

14.Sotsial-ma’naviy ehtiyojlar tarkibiga quyidagilarning qay birini kiritish mumkin emas?

15.Ishlab chiqarish omillariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

16.Hozirgi G’arb madaniyatlarida iqtisodchilar iqtisodiy resurslarlarga nimalarni kiritadilar?

17.Moddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

18.Nomoddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qay biri kiritilmaydi?

19.Yalpi ichki mahsulot nima?

20.Mehnat unumdorligining omillariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

21.Iqtisodiy o’sish tushunchasini aniqlang?

22.Mikroiqtisodiy o’sish ko’rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

23.Mikroiqtisodiy o’sishga qaysi ko’rsatkich mos keladi?

24.Iqtisodiy o’sishning omillariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

25.Ko’rsatilgan omillardan qaysi biri ekstensiv o’sish deyiladi?

26.Ko’rsatilgan omillardan qaysi biri intensiv o’sish deyiladi?

27.Milliy boylik tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri mos?

28.Qo’rsatilganlardan qaysi biri iqtisodiy potentsialning omillariga kiritilmaydi?

29.Tovar ishlab chiqarish degani

30.Tovar ishlab chiqarish nimaga asoslanadi?

31.Pul nima?

32.Qiymat qonunining ijtimoiy taraqqiyotdagi eng muhim vazifasi nima?

33.Tovarning hususiyati nimadan iborat?

34.Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz?

35.Mulkchilik ob’ektiga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

36.Sotsial – iqtisodiy tizim qanday izoxlanadi?

37.Mulkiy jihatdan qaraganda sotsial-iqtisodiy tizimlarni qanday toifalarga ajratish mumkin?

38.Monoiqtisodiyot qanday izohlanadi?

39.Quyidagilardan qaysi biri poliiqtisodiyot tizimiga mansub?

40.Quyidagilardan qaysi biri totalitar rejali iqtisodiy tizimga xos emas?

41.Qaysi xolat bozor iqtisodiyotiga xos emas?

42.Bozor iqtisodiyotini harakatga soluvchi vosita?

43.Bozor munosabatlari iqtisodning jadal borishini ta’minlovchi qanday kuchni yuzaga chiqaradi?

44.Ko’rsatilganlardan qaysi biri bozor iqtisodiyotiga o’tishning shakllariga to’g’ri kelmaydi?

45.Bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’llarining xususiyatlariga xos belgini aniqlang

46.Quyidagi kursatilganlardan qaysi biri Uzbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishda asosiy tamoyillariga xos emas?

47.Bozor – bu

48.Bozor ob’ektining tarkibiga quyidagilardan nimani kiritish mumkin emas?

49.Bozorning sub’ektlari – ishtirokchilari kimlar?

50.Bozorning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

51.Monopollashgan bozorning xillariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

52.Ayirboshlash miqyosi jihatidan bozor qaysi bozorlarga bo’linadi?

53.Bozorning yetuklik darajasiga qarab qanday darajalarga bo’lish mumkin?

54.Talab nima?

55.Talabga ta’sir qiluvchi omillarga qaysi biri kirmaydi?

56.Bozorda taklif qilinadigan tovar hajmiga narxdan tashqari ta’sir qiladigan omillarga qaysi biri kirmaydi?

57.Nomukammal raqobat turiga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

58.Narxni aniqlang?

59.Narx vazifalariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

60.Moliyaviy resurslar turiga ko’rsatilganlardan qaysi biri kiritilmaydi?

61.Moliyaning vazifalariga ko’rsatilganlardan qaysi biri kiritilmaydi?

62.Davlat moliyasining tarkibiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

63.Davlat daromadlarining manbalarini aniqlang?

64.Soliqning vazifalariga qaysi ko’rsatkichlar kiritilmaydi?

65.Quyidagilardan qaysi biri byudjet daromatlarining manbalari emas?

66.Byudjet xarajatlarining ishlatilishiga kayst omil kiritilmaydi?

67.Bozor iqtisodiyotida taqsimot turiga qaysi biri kiritilmaydi?

68.Taqsimot natijasida mulk egalariega bulmaydigan narsani aniklang?

69.Turmush darajalari bu

70.Ish haqi nimani ifodalaydi?

71.Turmush darajasiga ta’sir etuvchi omillarga qaysi biri kirmaydi?

72.Quyidagi tariflardan qaysi biri jahon xujaligini to’gri ifodalaydi?

73.Jahon xo’jaligini moddiy asosini tashkil etuvchi omil?

74.Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning asosiy shakllariga kiritish mumkin emas?

75.Jahon bozorining tarkibiga qaysi ko’rsatkich kiritilmaydi?

76.Jahon bozorlari orqali mamlakatlar orasida taqsimlanadi?

77.Umum jahon krediti qanday yunalishda boradi?

78.Jahon xo’jaligida qanday valyuta kursi ma’qul topilgan?

79.Mulkchilik sub’ektiga quyidagilardan qay birini kiritish mumkin emas?

80.Mulkchilik shakllariga quyidagilardan qaysisini kiritib bo’lmaydi?

81.Xususiy mulk nima?

82.O’zbekistonda qaysi soha xususiy mulk bo’la olmaydi?

83.Davlat mulki turlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

84.Aralash mulk tarkibiga quyidagilapdan qaysi biri kiritiladi?

85.Mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning maqsadi

86.O’zbekistondan boshqa davlatlarda uchramaydigan mulk turi qaysi?

87.Quyidagilardan qaysi biri taklif omili emas?

88.Bozor muvozanati deb ataladi, qachonki

89.Talab va taklif muvozanatini kim ta’minlaydi?

90.Tadbirkorlik deb nimaga aytiladi?

91.Tadbirkorlikning muhim belgilariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

92. Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” dеgan fundamеntal savollar mikro va makro darajada hal etiladi.

93. Quyida tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot darajasida hal etiladi:

94.Bozor tizimida noyob ne’matlar muammosi nechta tamoyillar orqali yechiladi?

95.Bozor talabiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko’rsatmaydi?

96.Inflyatsiya nima?

97.Deflyatsiya nima?

98.Revalvatsiya nima?

99.Devalvatsiya?

100. Bozor muvozanati qachon yuz beradi?

Translate »