5310100- ENERGETIKA (ISSIQLIK ENERGETIKASI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Bug’-gaz qurilmalari fani bo’yicha

 1. Мехanik havoni maromlash tizimlarida havoni haydash uchun nimadan foydalaniladi?
 2. Hаvoni mаromlаsh tizimlаrining quyidаgi turlаri mаvjud:
 3. Mаrkаzlаshtirilgаn issiqlik tа’minoti g’oyasining pаydo bo’lishi o’tgаn аsrning  nechinchi yillаrigа to’g’ri kelаdi
 4. Issiqlik ishlаb chiqаrish uchun shаrtli yoqilg’ining solishtirmа sаrfi:
 5. Issiqlik berish rejimi qаndаy аsosdа rejаlаshtirilаdi?
 6. Issiqlik vа gidrаvlik sinovlаr nechа yildа bаjаrilаdi?
 7. Yilning issiq dаvridа tаrmoq nimа bilаn to’ldirilаdi?
 8. Mаgistrаl quvurlаr suv bilаn to’ldirilgаndаn so’ng hаvoni to’liq chiqib ketishi uchun qаnchа vаqt kutilаdi?
 9. Kаnаllаrdа vа kаnаlsiz tаrzdа er ostidа yotqizilgаn suv quvurlаrini sinаsh nechа mаrtа o’tkаzilаdi?
 10. Issiqlik tа’minoti tizimidа elevаtorlаr vаzifаsi
 11. Yil dаvomidа issiqlikni iste’mol qilish rejimigа ko’rа yuqoridа qаyd etilgаn iste’molchilаr qаndаy turlаrgа  bo’linаdi?
 12. 2600ºC hаrorаtni o’lchаsh uchun qanday asbob qo’llаnilаdi?
 13. Yoqilg’ining ishchi mаssаsi аnаlitik mаssаsidаn qаndаy fаrqlаnаdi?
 14. Iste’molchilаrning issiqlik tа’minoti energiya mаnbаlаri bo’yichа qаndаy issiqlik tа’minotlаrigа bo’linаdi?
 15. Ikki nаychаli mаnometrdа bosim qаndаy аniqlаnаdi?
 16. Ikki nаychаli (U-simon) mаnometrdа qаndаy bosim o’lchаnаdi?
 17. Zulfinlаr qаndаy tаrmoqlаrdа qo’llаnilаdi?
 18. Nimаni hisobigа kondensаtordа bug’ kondensаtgа (suvgа) аylаnаdi?
 19. Ishlаb chiqаrish korxonаlаridа mаvsumiy vа yil dаvomidаgi iste’moli bo’lib nimа  sаrflаnаdi?
 20. Issiqlik yuklаmаsi dаvomiylik grаfigi
 21. Issiqlik tа’minoti tizimi – bu …
 22. Yopiq issiqlik tа’minoti tizimidа quvurlаrning zаruriy soni
 23. Issiqlik tа’minoti tizimidа elevаtorlаr vаzifаsi
 24. Suvli issiqlik tа’minoti tizimlаridа issiqlik uzаtishning mаrkаziy boshqаrish usullаri
 25. Toshkent issiqlik elektr mаrkаzi nechаnchi yildаn ish boshlаgаn?
 26. Nimаni hisobigа kondensаtordа bug’ kondensаtgа (suvgа) аylаnаdi?
 27. Issiqlik tа’minotining ochiq tizimlаri nechа quvurli bo’lаdi?
 28. Birlаmchi energiya resurslаrning orаsidа tаbiiy gаzning iste’moli  O’zbekiston Respublikаsidа nechаnchi o’rindа turаdi?
 29. Yil dаvomidа issiqlikni iste’mol qilish rejimigа ko’rа qаndаy turgа bo’linаdi:
 30. Issiqlik iste’mol qilish bo’yichа binolаr nechа turgа bo’linаdi?
 31. Iste’molchilаrning issiq suv tа’minoti tizimgа kelаdigаn suvning hаrorаti DS  dа nechа °Cgа teng deb qаbul qilinаdi?
 32. Hisobiy dаvr uchun o’rtаchа sutkаlik issiqlik yuklаmаni аniqlаng
 33. Mаrkаzlаshtirilgаn issiqlik tа’minoti tizimi аsosаn qаndаy elementlаrdаn iborаt bo’lаdi?
 34. Suvli issiqlik tа’minoti tizimlаri quvurlаrning soni bo’yichа nechа quvurli bo’lаdi? bir, ikki, uch, to’rt vа ko’p quvurli bo’lib
 35. Issiq suv yuklаmа grаfigini tekislаsh uchun nimа o’rnаtilаdi?
 36. Isitish аsboblаri bug’ quvurlаrigа qаndаy chizmаlаr bilаn ulаnаdi?
 37. Issiq suv tizimidаgi uskunаlаr qаndаy chizmаlаr yordаmidа ulаnаdi?
 38. Bug’ bilаn isitish tizimidа, bug’ning sаrfini nimа orqаli sozlаnаdi
 39. Issiqlik tаshuvchisining hаrorаtini o’zgаrtirish yo’li qаysi usul hisoblаnаdi?
 40. Ventillаr qаndаy tаrmoqlаrdа qo’llаnilаdi?
 41. Yilning issiq dаvridа tаrmoq nimа bilаn to’ldirilаdi?
 42. Issiqlik berish rejimi qаndаy аsosdа rejаlаshtirilаdi?
 43. Suvli issiqlik tа’minoti tizimlаri quvurlаrning soni bo’yichа nechа quvurli bo’lаdi?
 44. IESlarda  foydalaniladigan yoqilg’ini xiliga qarab qanaqa bo’ladi?
 45. IESlarda qanaqa yoqilg’i yoqiladi?
 46. O’zbekistonda elektr stansiyalarda eng katta o’rnatilgan blok quvvati
 47. Yoqilg’i hosil bo’lishiga ko’ra qanaqa bo’ladi?
 48. Tabiiy yoqilg’ilarga nimalar kiradi?
 49. Sun`iy yoqilg’ilarga nimalar kiradi?
 50. IES bilan GESni farqi nimada?
 51. Issiqlik dvigatellari turiga qarab  IESlar qanaqa bo’ladi?
 52. Suv bug’i nima?
 53. Elektr energiyasini hosil qiluvchi qanday stantsiyalarni bilasiz?
 54. Qozon qurilmasining asosiy tashkil etuvchilari nimalardan iborat?
 55. Bug’ qozoni nima?
 56. Renkin siklining vazifasi:
 57. Turbinaga kirayotgan bug’ning bosimi va harorati
 58. Bug’ turbinali qurilmalarda ishchi jism sifatida nima ishlatiladi?
 59. Turbinaga o’rnatilgan standart talablar qoidalari bo’yicha bug’ni o’ta qizdirish harorati nominal nisbatda o’zgarishi  o’rta bosimli bug’ qozonlarida
 60. O’ta qizigan bug’ ko’rsatkichlari nimaga bog’liq?
 61. Quvvati 300MVt va undan yuqori bo’lgan bloklar qancha bosimda ishlaydi?
 62. Qozonning qizish va bug’lantirish yuzasi qanaqa yuza deyiladi?
 63. Bug’ o’ta qizdirgichlarda ishchi jism harorati
 64. Barabanli qozonlar qurilmalarida radiatsion o’taqizdirgich qayerda joylashtiriladi?
 65. Bug’ o’ta qizdirgich – bug’
 66. O’rta qizdirgich rusumlari           
 67. Birlamchi o’ta qizdirilgan bug’ haroratini  nima bilan  boshqarish  amalga oshiriladi?
 68. Ta’minot nasosni vazifasi nima?
 69. Qozon agregatiga nimalar kiradi?
 70. Prinsipial issiqlik chizmasi qanday tasvirlanadi?
 71. Tabiiy  sirkulyasiyali qozonlarda nima uchun baraban o’rnatiladi?
 72. Suv ekonomazerlari nima uchun xizmat qiladi?
 73. Turboqurilmaga bug’ni sarfi quyidagini tashkil qiladi
 74. Elektrostansiyaning FIKi nimaga bog’liq?
 75. Netto FIKi bug’
 76. Brutto  FIKi bug’
 77. Kondensatni asosiy uchastkasi
 78. Kondensatsion elektr stansiyalarining energetik ko’rsatkichlari deb:
 79. IESning FIK qanday oraliqda?
 80. Bug’ qozonning FIKi?
 81. Faqat  elektr  energiya  ishlab  chiqaradigan  energiya  manbalari:
 82. Kondensatsion elektrstansiyada umumiy yo’qotishlarning miqdori
 83. Yoqilg’ini yonish issiqligi
 84. Yonish nima?
 85. Yonish nima?
 86. Bug’–gaz qurilmalariga quyidagilar kiradi:
 87. Bug’ gaz qurilmasining yonish kamerasida quyidagi turdagi yoqilg’i yondiriladi:
 88. Ideal gaz qonunlariga qaysi qonunlar kiradi?
 89.  Bug’ turbinasida ishchi jism …. xisoblanadi. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.
 90. Bug’ gaz qurilmasining siklda bug’ turbinasi quyidagi yoqilg’i turida ishlaydi?
 91. Toza modda deb qandaymoddaga aytiladi?
 92. Termodinamikada bosim qanday belgilanadi?
 93. Termodinamikada temperatura qanday belgilanadi?
 94. Sistema holatining o‘zgarishi quyidagicha bo‘ladi
 95. Muvozanatli jarayonni quyidagicha amalga oshirish mumkin
 96.  Real jarayonlar bu…
 97. Kinetik energiya qandaybelgilanadi?
 98. Berilgan tashqi sharoitlarda termodinamikaviy sistema intiladigan holat qanday ataladi?
 99.  Termodinamikada qaytar jarayon deb nimaga aytiladi?
 100.  Termodinamikada qaytmas jarayon deb nimaga aytiladi?

5310100- ENERGETIKA ( ISSIQLIK ENERGETIKASI ) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Gidragazadinamika fani bo’yicha

 1. Suyuqlikka qanday kuchlar qo’yilishi mumkin?
 2. Yuzaga ta’sir qiluvchi kuch bu…?
 3. Solishtirli og’irlik bu…?
 4. Solishtirma hajm bu…?
 5. Vikozimetr nima uchun ishlatiladi?
 6. Gidrostatik bosimni birinchi hossasi bu…
 7. Gidrostatik bosimning ikkinchi xossasi?
 8. Ixtiyoriy suyuqlikning nuqtasidagi bosim bu?
 9. Suyuqlikning ochiq erkin sirtga berilgan bosim bu….
 10. Paskal qonuni bu…?
 11. Arximed kuchi bu…?
 12. Suyuqlik sarfi bu…?
 13. Ideal suyuqlik bu…..
 14. Uzuliksizlik formulasi nimani bildiradi?
 15. Qovushqoqlik nima?
 16. Suyuqliklarning muvozanat holatini ifodalovchi tneglama bu?
 17. Gidrostatikaning asosiy tenglamasining ta’rifi bu?
 18. Usti ochiq idishdagi suyuqlikning erkin sirtiga ta’ir etuvchi bosim?
 19. Bernulli tenglamasi nimani ifodalaydi?
 20. Oqimdagi mahalliy qarshilik qanday vujudga keladi?
 21. Laminar oqimda quvurning kengayishi tufayli, bosim qanday o’zgaradi?
 22. Suyuqlikning qaynash tenglamasi bosim bilan qanday bog’liq?
 23. Murakkab quvirlar deb nimaga aytiladi?
 24. Venturi trubkasining qaysi qismida kavitatsiya xodisasi yuz berishi mumkin?
 25. Gidravlik zarba qanday holatda hosil bo’ladi?
 26. Gidravlika fani qanday qismlardan iborat?
 27. Gidravlikada syuqliklaar qanday guruxlarga bo’linadi?
 28. Suyuqliklarga ta’sir qiluvchi kuchlar qo’yilish usuliga ko’ra qanday kuchlarga ajraladi?
 29. Yuzaki kuchlar bu-…
 30. Gidroststik bosim formulasi qaysi javobda to’g’ri berilgan
 31. Solishtima og’irlik bu-…
 32. Solishtima hajm bu-…
 33. Qovushoqlik hodisasi qachon namoyon bo’ladi?
 34. Ishqalanish kuchining bir birlik yuzaga to’g’ri kelgan miqdori nima deb ataladi?
 35. Viskozimetr nima uchun ishlatiladi?
 36. Gidrostatik bosimning 1-asosiy xossasi
 37. Gidrostatik bosimning 2-asosiy xossasi
 38. Suyuqlik ichidagi ixtiyoriy nuqtadagi bosim …
 39. Usti ochiq idishlardagi suyuqlikning erkin sirtiga ta’sir qiluvchi bosim…
 40. Bosim o’lchash asboblari to’g’ri keltirilgan qatorni toping
 41. Mikromanometr nima uchun ishlatiladi?
 42. Paskal qonuni ta’rifini toping?
 43. Gidrostatik mashinalar qaysi javobda to’g’ri keltirilgan
 44. Gidroakkumulyatorlarni qanday turlari bor
 45. Suyuqlik tubidagi bosim kuchi nimaga teng?
 46. Arximed qonunining ta’rifi
 47. Arximed qonuni formulasi qanday ifodalanadi
 48. Gidrodinamika  -bu
 49. Suyuqlik oqishini gidravlik va geometrik nuqtai nazardan xarakterlovchi tushunchalarni ko’rsating
 50. Suyuqlik sarfi deb nimaga aytiladi?
 51. Suyuqlikning barqaror harakati uchun uzilmaslik tenglamasi
 52. Uzluksizlik tenglamasi nima haqida?
 53. Suyuqliklar deb qanday jismlarga aytiladi
 54. Suyuqlikni siqiluvchanligi nima?
 55. Gidravlikada harakatning asosiy tenglamasi bu…
 56. Bernulli tenglamasi bu…
 57. Bernulli tenglamasidagi    hadni geometrik  ma’nosi nima?
 58. Bernulli tenglamasidagi    hadni geometrik  ma’nosi nima?
 59. Real suyuqliklar uchun Bernulli tenglamasini ko’rsating (ikkita kesimdagi elementar oqimcha uchun)?
 60. Real suyuqliklar uchun Bernulli tenglamasidagi h1-2 had nimani bildiradi
 61. Bernulli tenglamasi suyuqliklar uchun…
 62. Gidravlk yo’qotishni qanday turlari bor?
 63. Kichik miqdordagi suyuqlik sarfi qanday o’lchanadi?
 64. Katta miqdordagi suyuqlik sarfi qanday o’lchanadi?
 65. Suyuqlik tekis harakatda bo’lganda ….
 66. Gidrodinamik o’xshashlik kriteriyalarni ko’rsating?
 67. Silindrik trubada laminar harakat vaqtida o’rtacha tezlik nimaga teng bo’ladi?
 68. Trubaning uzunligi bo’ylab yo’qotilgan dam qaysi formula bo’yicha aniqlanadi? (Darsi-Veysbax formulasi).
 69. Real suyuqliklarning xarakatlanishida qanday gidravlik qarshiliklar mavjud?
 70. Silindrik trubada laminar harakat tezligi ko’ndalang kesimda  qaysi qonun bo’yicha taqsimlangan?
 71. Kinematik qovushoqlik koeffisiyenti temperaturaga qanday bog’liq?
 72. Laminar harakatda ishqalanish qarshilik koeffisiyenti silindrik trubalar uchun nimaga teng?
 73. Maxalliy qarshiliklardagi yo’qotilgan dam qaysi formula bo’yicha aniqlanadi?
 74. Trubalarda bosimning kamayishi nimaga bog’liq?
 75. Mahalliy qarshiliklarning  asosiy  turlarini toping?
 76. Keskin kengayish  uchun Bord formulasini toping?
 77. Qo‘zg‘almas turgan   idish devorlariga nisbatan  tinch turgan suyuqlik holati nima   deb ataladi
 78. Trapetsiya shaklidagi kanalning ko’ndalang kesimi bo’yicha suv sathining kengligi 6 m, tubining eni 1 m, kanaldagi suvning chuqurligi 2 m. Kanalning gidravlik radiusini, ho’llangan  perimetrini aniqlang 
 79. Doira shaklidagi quvur berilgan. Uning ichki diametric 0,5 m. Bu quvurda suyuqlik oqimining harakat naporili. Gidravlik radiusni aniqlang
 80. Birining diametri 400 mm, ikkinchisiniki 100 mm bo’lgan o’zgaruvchan na’orli quvur berilgan. Ikkinchi kesimdagi o’rtacha  tezlik 2,5 m/s bo’lsa, oqimning birinchi kesimdagi tezligini to’ing
 81. Suv bilan to’ldirilgan ochiq idish berilgan. Unda h chuqurlikda manomatr o’rnatilgan bo’lib, u 0,4 atmosferani ko’rsatsa suv sathi shu nuqtadan qancha balandlikda bo’ladi?
 82. Suv  dimetrlari  0,1 m dan 0,15 m  gacha keskin kengayuvchi  trubada oqmoqda. Suvning sarfi 0,03 m3/s  bo’lsa yo’qolayotgan damni toping?
 83. Diametri 1mm bo’lgan kapillyar trubada suvning ko’tarilish balandligini toping . 20 0C temperaturada suvning zichligi 998 kg/m3  va  sirt taranglik koeffisiyenti  0,073 N/m
 84. Trubalarni gidravlik hisoblash deb nimaga aytiladi?
 85. Trubalar ishlash sxemasiga qarab  qanday turlarga bo’linadi?
 86. Tupik trubalar deb nimaga aytiladi?
 87. Sodda trubalar deb nimaga aytiladi?
 88. Murakkab trubalar deb nimaga aytiladi?
 89. Yopiq trubalar deb nimaga aytiladi?
 90. Tranzit sarfli trubalar deb nimaga aytiladi?
 91. Trubaning qarshiligi nimalarga bog’liq?
 92. Sarf koeffisiyenti uzun trubalar uchun qayi  ifodadan hisoblanadi
 93. Gidravlik zarba hodisasi bu …
 94. To’g’ri zarba uchun Jukovskiy formulasi
 95. Gidravlik taran deb nimaga aytiladi?
 96. Solishtirma og’irlik va zichlik qaysi kattalik bilan farqlanadi
 97. Ekvivalent diametr qaysi formula bo’yicha aniqlanadi?
 98. Tutash idishlar zichligi bir xil suyuqlik bilan to’ldirilsa, suyuqlik satxi  qanday bo’ladi?
 99. Suyuqlikning statsionar harakati bu…
 100. Suyuqlikning nostatsionar harakati bu…
 101. Agar truba silindrik shaklda bo’lsa uning ekvivalent diametri qanday aniqlanadi?
 102. Gidrodinamik o’xshashlik kriteriyalari ichida qaysi biri Reynolds kriteriyasi?
 103. Gidrodinamik o’xshashlik kriteriyalari ichida qaysi biri Eyler kriteriyasi?
 104. Suyuqliklarni pastdan yuqoriga ko’tarib beruvchi gidravlik mashinalar, bu…
 105. Nasoslar qanday mashinalar turiga kiradi?
 106. Gidrodvigatellar qanday mashinalar turiga kiradi?
 107. Turbinalar qanday mashinalar turiga kiradi?
 108. Nasoslar ishlash prinsipiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?
 109. Hajmiy nasoslarga qaysi nasoslar kiradi?
 110. Kurakli nasoslarga qaysi nasoslar kiradi?
 111. Oqimchali nasoslarga qaysi nasoslar kiradi?
 112. Ko’targichlarga qaysi nasoslar kiradi?
 113. Faqat holat energiyasini beruvchi mashinalar nima deb ataladi?
 114. Nasoslarning  asosiy  parametrlari  to’g’ri keltirilgan qatorni toping?
 115. Gidravlik taranlar qaysi nasoslar qatoriga kiritiladi?
 116. Gidravlik mashinalarning quvvati qanday aniqlanadi?
 117. Sodda amaliy porshenli nasoslarning sarfi qanday xisoblanadi?
 118. Ko’p amaliy porshenli nasoslarning sarfi qanday xisoblanadi?
 119. Markazdan qochma nasoslarning asosiy qismalari nimalardan iborat?
 120. Markazdan qochma nasoslarda hosil bo’lgan bosim nimaga bog’liq?
 121. Nasosda energiyaning yo’qotilishini qanday turlari bor?
 122. Markazdan qochma nasoslarning xarakteristikalari to’g’ri keltirilgan qatorni toping?
 123. Ketma-ket ulangan bir xil o‘lchamdagi va diametri xar xil bo‘lgan quvurlarda naporning yo‘qotilishi qaysi birida katta bo‘ladi?
 124. Uyurmali nasoslar ishlash prinsipiga qaysi nasoslar tuiga kiradi?
 125. Uyurmali nasoslarnig kamchiligi nimada?
 126. Uyurmali  nasoslarda bosim… gapni davom  ettiring
 127. Hajmiy nasoslar ajratib olingan hajmdagi suyuqlikning ….
 128. Hajmiy nasoslarning qanday turlari bor?
 129. Porshenli nasoslarning  ishlashi qaysi prinsirga asoslangan ?
 130. Porshenli nasoslarning afvzalligi nimada?
 131. Porshenli nasoslarning  kamchiligi nimada?
 132. Shesternyali  nasoslardan nima maqsadda foydalaniladi?
 133. Hajmiy  rotorli  nasoslarning  qanday  turlari  bor
 134. Rotorli-porshenli  nasoslarning  kinematik asosini nima  tashkil qiladi?
 135. Shesternyali nasoslar … 
 136. Suyuqlikning turbulent rejim xarakatidagi Kariolis koeffitsiuenti nimaga teng?
 137. Bernulli tenglamasidagi  xad nimani belgilaydi?
 138. Bernulli tenglamasidagi Z xad nimani belgilaydi?
 139. Venturi naychasi orqali nima o‘lchanadi?
 140. Qanday qovushoqlik koeffitsiuentlari mavjud?
 141. Suyuqlikning hajm birligiga to’g’ri  kelgan og‘irligi nima deyiladi?
 142. Quvurning uzunligiga nisbatan mahalliy qarshilikdagi napor sarfi katta bo‘lgan quvur qanday bo‘ladi?
 143. Quvurlardagi gidravlik zarba nimaga bog‘liq?
 144. Quvurning uzunligiga nisbatan mahalliy qarshilikdagi napor sarfi kichik bo‘lgan quvur qanday bo‘ladi?
 145. Oqimning siqilish koeffitsiuentini ko‘rsating?
 146. Diffuzor deb nimaga aytiladi?
 147. Keskin kengayish uchun mahalliy qarshilik koeffisiyenti nimaga teng?
 148. Diffuzorlarda ….
 149. Konfuzor deb nimaga aytiladi?
 150. Konfuzorlarda ….
 151. Gidrostatik bosim 15 marta ortsa, suyuqlik balandligining sathi qanchaga o‘zgaradi?
 152. Suyuqlikning  tor  tirqishdan oqib chiqish tezligini toping?
 153. Bir litrlik uchta idishda suv, yo’g va simob  bor. Ularning qaysi biri 1 kg massaga ega?
 154. Suv havzasining qanday chuqurligida ta’sir etuvchi bosim atmosfera bosimidan 5 marta katta bo‘ldi?
 155. Gorizontal yo‘nalishda haraktalanuvchi suzuvchiga Arximed kuchi qanday yo‘nalishda ta’sir qiladi?
 156. Nasosning ish hajmi deb nimaga aytiladi?
 157. Shesternyali  nasosning   ish hajmi nimalarga bog’liq?
 158. Oqimchali  nasoslarning  kamchiligi  nimada?
 159. Oqimchali  nasoslarning  afzalligi  nimada?
 160. Gidravlik uzatmalar deb nimaga aytiladi?
 161. Gidravlik uzatmalarni qanday turlari bor
 162. Gidrodinamik muftani kim kashf qilgan
 163. Taqsimlagichlarni qanday turlari bor
 164. Klapanlarning  qanday turlari bor.
 165. Suyuqlik sarfini chegaralaydigan va boshqaradigan qurilma  nima deb ataladi?
 166. Gidoakkumulyatorlarni qanday turlari bor?
 167. Gidoakkumulyatorlarni vazifasi nima?

5310100- ENERGETIKA ( ISSIQLIK ENERGETIKASI ) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Issiqlik ta’minoti tizimlar fani bo’yicha

 1. Bug’–gaz qurilmalariga quyidagilar kiradi:
 2. Bug’ gaz qurilmasining yonish kamerasida quyidagi turdagi yoqilg’i yondiriladi:
 3. Ideal gaz qonunlariga qaysi qonunlar kiradi?
 4.  Bug’ turbinasida ishchi jism …. xisoblanadi. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.
 5. Bug’ gaz qurilmasining siklda bug’ turbinasi quyidagi yoqilg’i turida ishlaydi?
 6. Toza modda deb qandaymoddaga aytiladi?
 7. Termodinamikada bosim qanday belgilanadi?
 8. Termodinamikada temperatura qanday belgilanadi?
 9. Sistema holatining o‘zgarishi quyidagicha bo‘ladi
 10. Muvozanatli jarayonni quyidagicha amalga oshirish mumkin
 11.  Real jarayonlar bu…
 12. Kinetik energiya qandaybelgilanadi?
 13. Berilgan tashqi sharoitlarda termodinamikaviy sistema intiladigan holat qanday ataladi?
 14.  Termodinamikada qaytar jarayon deb nimaga aytiladi?
 15.  Termodinamikada qaytmas jarayon deb nimaga aytiladi?
 16. Muvozanatli jarayonlar qanday izoxlanadi?
 17. Muvozanatsiz jarayonlar qanday izoxlanadi?
 18. Qanday temperaturaga absolyut nol deyiladi?
 19. Bosim birliklari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 20.  Termodinamikaning qaysi qonuniga binoan ikinchi turdagi abadiy dvigatelni yaratish mumkin emas?
 21. Termodinamikaning qaysi qonuniga binoan entropiyaning absolyut qiymati aniqlanadi?
 22. Abadiy dvigatellarning nechta turi mavjud?
 23. Issiqlik dvigateli nechta asosiy qismdan tarkib topgan?
 24. «Normal fizik sharoit»da bosim va xarorat qiymatlari qandaybo’ladi?
 25. «Normal texnik sharoit»da bosim va xarorat qiymatlari qandaybo’ladi?
 26. Ideal gazning izoxorik jarayoniga qanday shartlar va ifodalar tegishlidir?
 27.  Ideal gazning izobarik jarayoniga qanday shartlar va ifodalar tegishlidir?
 28.  Ideal gazning izotermik jarayoniga qanday shart tegishlidir?
 29.  Universal gaz doimiysi qiymati
 30. Ideal gazning real gazdan farqi
 31. Halqaro birliklar sistemasida bosim birligi
 32. Atmosfera bosimini o‘lchaydigan asbob
 33. Atmosfera bosimidan yuqori bo‘lgan bosimni o‘lchaydigan asbob
 34. Atmosfera bosimidan bosimidan past bosimlarni o‘lchaydigan asbob
 35. Ideal gazning adiabatik jarayoniga qanday shartlar va ifodalar tegishlidir
 36.  Tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sirlashmaydigan termodinamik sistema nomi
 37.  Bir jinsli termodinamik sistema nima?
 38. Termodinamik sistema muvozanat holatda qachon bo‘ladi?
 39. Ishchi jism deb nimaga aytiladi?
 40.  Real gazlar uchun holat tenglamasini kashf etgan olim
 41. Real gazlar uchun holat tenglamasi
 42. Aralashmaning gaz doimiysi
 43. Ideal gazning politropik jarayoniga qandayshartlar va ifodalar tegishlidir?
 44. Qaysi parametr kengaygan tizimning energiyasiga tengdir?
 45. Partsial bosim deb nimaga aytiladi?
 46.  Gazlar aralashmasi qanday usullarda beriladi?
 47. Qaysi parametr tizimning tartibsizlik darajasini tavsiflaydi?
 48. Qaysi parametr issiqlikni ishlash kobiliyatini tavsiflaydi?
 49.  Kritik temperaturaning kim kashf etgan?
 50.  Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni qo‘ying 1 kg jismni bir gradusga isitish uchun zarur bo‘lgan issiqlik miqdori jismning deb ataladi
 51. Aralashmaning o‘rtacha molekulyar massasi
 52. Aralashmaning issiqlik sig‘imi
 53. Kompressor turlari
 54. Kompressorning xajmiy fik
 55. Kompressorning izotermik fik
 56. Kompressorning adiabatik fik
 57. Mayer tenglamasi
 58. Issiqlik sig‘imi birligi
 59. Solishtirma issiqlik sig‘imi
 60. Gazlar aralashmasining izoxorik issiqlik sig‘imi
 61. Suyuqlik oqimi turlarini kim kashf etgan?
 62. Galiley soni
 63. Ekvivalent diametr
 64. Ichki energiya tushunchasini fanga kiritgan olim
 65. Oqim uchun termodinamikaning 1 qonuni tenglamasida L qandayma’noni bildiradi?
 66. Ichki energiya tushunchasi qachon kiritilgan?
 67. Ideal gazlar uchun qanday temperaturada ichki energiya nolga teng deb qabo’l qilingan?
 68. Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni qo‘yingIdeal gazning ichki energiyasi faqat … bog‘liq
 69. Ichki energiyani aniqlash formulasi
 70. Ideal gazning kengayish ishi formulasi
 71. Termodinamika 1 qonunining tenglamasi
 72.  Entalpiyaning ma’nosi
 73. Entalpiyani aniqlash formulasi
 74. Moddaning kalorik xossalari
 75. Moddaning termik xossalari
 76. Suv ekvivalenti
 77. Yassi devordan o‘tayotgan issiqlik oqimi zichligi
 78. Yassi devordan o‘tayotgan issiqlik miqdori
 79. Ixtiyoriy shakldagi jismning issiqlik o‘tkazuvchanligi
 80. Silindrik devordan o‘tayotgan issiqlik oqimi zichligi
 81. BTQ ning ideal siklini kim kashf etgan?
 82. BTQ ning termik fik
 83. Renkin siklining foydali ishi
 84. BTK da bug’ning nazariy massaviy sarfi
 85. Binar siklli BTK da ishchi jismlar nima?
 86. Ichki yonuv dvigatelining siqish darajasi
 87. Ichki yonuv dvigatelida bosimni oshish darajasi
 88. Ichki yonuv dvigatelida dastlabki kengayish darajasi
 89.   sharoitida issiqlik keltiriladigan ichki yonuv dvigateli ning termik foydali ish koeffitsiyenti
 90. Benzinli ichki yonuv dvigatelini kim kashf etgan?
 91. Entropiya tushunchasini fanga kim kiritgan?
 92. Qanday jarayonda gaz ish bajarmaydi?
 93. Qanday jarayonda ichki energiyaning o‘zgarishi nolga teng?
 94. Qanday jarayonda termodinamik sistema tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi?
 95. Qanday jarayonda termodinamik sistemaga keltirilgan issiqlik miqdori ichki energiyaning o‘zgarishiga sarflanadi?
 96. Qanday jarayonda termodinamik sistemaga keltirilgan issiqlik miqdori kengayish ishiga sarflanadi?
 97. Bir atomli gazlar uchun adiabata ko‘rsatkichi qiymati
 98. Ikki atomli gazlar uchun adiabata ko‘rsatkichi qiymati
 99. Uch va ko‘p atomli gazlar uchun adiabata ko‘rsatkich qiymati
 100. Kerosinli ichki yonuv dvigatelini kim kashf etgan?
 101. Adiabat jarayonda oqim tezligi
 102. Tovushning tarqalish tezligi
 103. Joul Tomson effekti qachon kashf etilgan?
 104. Ideal gazning entropiyasi qachon nolga teng bo‘ladi?
 105. Qanday jarayonda issiqlik sig‘imi o‘zgarmaydi?
 106. Qanday diagramma yordamida ish aniqlanadi?
 107. Izoxorik jarayonning egri chizig‘i
 108. Izobarik jarayonning egri chizig‘i
 109. Adiabatik jarayonning egri chizig‘i
 110.   uchun termodinamikaning birinchi qonuni
 111. Izotermik jarayonda issiqlik sig‘imi
 112. Adiabat jarayonning asosiy sharti
 113. Adiabat jarayon uchun termodinamikaning birinchi qonuni tenglamasi
 114. Politrop jarayonda issiqlik miqdori
 115. Politrop jarayonda ichki energiyaning o‘zgarishi
 116.  Energiyaning saqlanish va o‘zgarish qonunini kim kashf etgan?
 117.  Sarf bo‘lgan issiqlik va bajarilgan ish o‘rtasidagi munosabatni kim aniqlagan?
 118. Ish birligi
 119.  Solishtirma ish birligi
 120. Qanday jarayonda kengayish ishi nolga teng
 121. Inversiya temperaturasi
 122.  Termodinamikaning 1 – qonuni ta’rifi
 123. Entalpiya tushunchasini fanga kim kiritgan?
 124. Issiqlik uzatish tenglamasi nimaga teng?
 125.  O’rtacha arifmetik xaroratli bosim formulasini yozing
 126.   Issiqlik balansi tenglamasini yozing
 127.  Qanday siklga to‘g‘ri sikl deb aytiladi?
 128.  Puassonning adiabata tenglamasini kursating?
 129.  Ish issiqlikka aylanadigan aylanma protsesslarni amalga oshiruvchi uzluksiz ishlaydigan sistema qandayataladi?
 130.  Qaytar sikl qanaqa bo’ladi?
 131.  Qaytmas sikl qanday ifodalanadi?
 132.  Ikkita issiqlik manbai orasida amalga oshiriladigan qaytar siklning termik FIK bu siklni amalga oshirishda foydalanilgan ish jismining xossasiga bog’liq bo’lmaydi Bu qandayteorema?
 133.  Qanday siklga teskari sikl deb aytiladi?
 134.  Siklning termik foydali ish koeffitsienti
 135.  Issiqlik dvigatellari nazariyasiga kim asos solgan?

5310100- ENERGETIKA ( ISSIQLIK ENERGETIKASI ) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Termodinamika fani bo’yicha

 1. Issiqlik texnikasi  qanday fan?
 2. Issiqlik mashinasi deb… aylantirvchi qurilmaga aytiladi?
 3. Jismning ichki energiyasi deb nimaga aytiladi?
 4. Moddani tashkil qilgan zarralarning murakkab harakati natijasida paydo bo’ladigan energiya nima deb ataladi?
 5. Termodinamik sistema nimalardan iborat bo’ladi?
 6. Sistemaning termodinamik holatini xarakterlovchi kattaliklar nima deyiladi?
 7. Gaz molekulalarining ilgarilanma harakat o’rtacha kinetik energiyasi o’lchovi qaysi holat parametri hisoblanadi?
 8. Ichki yonuv dvigatellarida va bug’ turbinalarida ish jismi sifatida nima olinadi?
 9. Ichki yonuv dvigatellarida isitgich vazifasini nima bajaradi?
 10. Ichki yonuv dvigatellarida sovitgich vazifasini nima o’taydi?
 11. Bosim nima?
 12. Termodinamikada qanday bosimdan foydalaniladi?
 13. Temperatura nima?
 14. MKNga asosan gazning temperaturasini nimaning o’lchovi  sifatida qarash mumkin?
 15. Termodinamikada temperatutaning asosan qaysi shkalasidan foydalaniladi?
 16. Kelvin shkalasida qanday temperatura asos qilib olingan.
 17. Absolyut nol temperatura Tselsiy shkalasi bo’yicha qanday temperaturaga to’g’ri keladi?
 18. Kelvin shkala bo’yicha olingan temperatura bilan Tselsiy shkalasi orasidagi bog’lanish qanday formula bilan aniqlanadi?
 19. Sistemaning barcha nuqtalarida uning  parametrlari vaqt o’tishi bilan o’zgarmaydigan  bir xil qiymatga ega bo’ladigan holati qanday holati deyiladi
 20. Real gazlar uchun holat tenglamasini belgilang.
 21. Gazlar uchun issiqlik sig’imi deb nimaga aytiladi?
 22. Issiqlik sig’imi nimaga bog’liq?
 23. Issiqlik sig’imi qaysi formuladan aniqlanadi?
 24.  Bosim  o’zgarmas bo’lgandagi  jarayon qanday ataladi?
 25. Moddaning  termodinamik holatini xarakterlaydigan kattalik?
 26. Ideal gazning ichki energiyasi qaysi parametrlarga bog’liq emas?
 27. Termodinamik sistemaning bajargan ishi qachon musbat bo’ladi?
 28. Real  gazning ichki energiyasi qanday parametrlarga bog’liq?
 29. Ideal gazning ichki energiyasi nima uchun faqat temperaturaga bog’liq bo’ladi?
 30. Qaysi jarayonda sistema ish bajarmaydi?
 31. Silindrda porshen ostida turgan gaz kengayganda bajaradigan ish qanday bo’ladi?
 32. Energiyaning saqlanish va aylanish qonunining issiqlik hodisalariga qo’llanishi qaysi qonunda o’z ifodasini to’gan?
 33. Termodinamikaning birinchi qonunini ta’rifini  ko’rsating.
 34.  
 35. Issiqlik almashinuv jarayonining kechish yo’nalishini qaysi kattalik ifodalaydi?
 36. Ideal tsikllarda adlabatik siqilish va kengayish jarayonlarida ish jismi bilan tashqi muhit orasida ………………. Jumlani to’ldiring.
 37.  
 38. Foydali ish olish uchun qanday shart bajarilishi kerak?
 39. Entropiya o’zgarishi qachon manfiy bo’ladi?
 40.  
 41. Hajm o’zgarmaydigan jarayon qanday jarayon deyiladi.
 42. Izoxorik jarayonda sistemaga berilgan issiqlik nimaga sarf bo’ladi?
 43. Sistemaning entalpiyasi nimaga teng?
 44. Nam havo nima?
 45. Nam havoning  nam saqlami deb nimaga aytiladi? 
 46. Metal va qotishmalarda issiqlik nima yordamida uzatiladi?
 47. Issiqlikni  uzatish mexanizmlari  keltirilgan to’g’ri javobni toping?
 48. Konvektiv issiqlik almashinuvi nima?
 49. Nurlanish (nuriy issiqlik almashinuvi) nima?
 50. Issiqlik o’tkazuvchanlik nima? 
 51. Ichki yonuv dvigatelining qaysi qismida issiqlik energiyasini mexanik ishga aylantirish amalga oshiriladi?
 52. Issiqlik almashinuv apparatlarini qanday turlari bor?
 53. Aralashtirgichli apparatlarda issiqlik qanday uzatiladi?
 54. Bug’ turbinasidagi isroflar qanday turlarga bo’linadi?
 55. Gazning issiqlik energiyasini rotor valining mexanik energiyasiga aylantiruvchi issiqlik mashinasi nima deyiladi?
 56. Kompressor qanday qurilma?
 57. Drossel nima?
 58. 100 kPa bosimda hajmi 2 m3 bo’lgan aerostatni to’ldirgan geliyning ichki energiyasini toping?
 59. Qanday haroratda 20 kg massali argonning ichki energiyasi 1,25 MJ bo’ladi? Argonning molyar massasi  0,04 kg/mol?
 60. 0,3 m3  hajmli  gazning izotremik kengayishi natijasida bosimi 0,3 MPa dan 0,1 MPa gacha pasaysa uning oxirgi hajmini to’ing?
 61. Qalinligi δ=250 mm bo’lgan qizil g’isht devordan o’tgan  issiqlik oqimi zichligini toping.  Devor sirtlaridagi haroratlar t1=110 0C, t2 = 400C va qizil g’ishtning issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsienti  λ = 0,7 Vt/m°C  ga teng.
 62. Sovitish agentlariga nimalar kiradi?
 63. Sovitkich mashinalari qanday tsiklda ishlaydi?
 64. Gaz turbinalarida gaz zarralarining kinetik energiyasi qanday energiyaga aylanadi?
 65. Turbinalarni qanday turlari bor?
 66. Nam bug’ deb nimaga aytiladi?
 67. Quyida qaysi issiqlik o’tkazmaydigan materiallarni issiqlik o’tkazuvchanlik koeffitsenti eng yuqori?
 68. Gazni siqilganda unda qanday o’zgarish bo’ladi
 69. 20 J ish va 40J ichki energiya uchun qancha  issiqlik miqdori sarflangan?
 70. 120 J  ish va 220J  ichki energiya uchun qancha  issiqlik miqdori sarflangan?
 71. 200 kJ issiqlik miqdoridan 60 kJ ichki energiyani olsak, ish uchun qancha issiqlik miqdori sarflangan?
 72. Ichki yonuv dvigatellarida  ish jismi sifatida nima olinadi?
 73. Ichki yonuv dvigatellarida isitgich vazifasini nima bajaradi?
 74. Issiqlik o’tkazuvchanlik metallarda qanday ro’y beradi.?
 75.  
 76. Bosim 15 kPa va hajm 20 m3 bo’lsa bajarilgan ish qancha?
 77. Ichki yonuv dvigatelida silindrda porshen ostida turgan gaz kengayganda bajaradigan  ish qanday bo’ladi?
 78. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini ko’rsating?
 79. Sistemalararo temperaturalar T1>T2 bo’lganda, issiqlik qanday uzatiladi?
 80. Ushbu I=U+PV formula nimani anglatadi?
 81. Binar tsiklli bug’- kuch qurilmasida ishchi jism qanday modda bo’ladi?
 82. Suv bug’i qachon to’yinadi?
 83. Bug’ qozonida hosil bo’lgan bug’ni,  bug’ qizdirgichda nimaga yana qizdiriladi?
 84. Adiabatik jarayonda qaysi kattalik o’zgarmaydi ?
 85. Issiqlik o’tkazuvchanlik gazlarda …… tufayli  sodir  bo’ladi?
 86. Bosimi 2 MPa bo’lgan ballonning harorati 400 K dan 600 K gacha oshirilsa, ballondagi bosim qancha bo’lib qoladi?
 87. Karno tsikli qanday jarayonlardan iborat?
 88. Issiqlik o’tkazish jarayoni vakuumda qanday sodir bo’ladi?
 89. Elektromagnit nurlanish energiyasini qanday zarra tashiydi?
 90. Bug turbinasi deb qanday mashinalarga aytiladi .
 91. Fur’e qonuni ta’rifini to’ing?
 92. Sun’iy energiya manbalardan eng quvvatlisi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?
 93. Jismlar qachon elektromagnit nur tarqatadi?
 94. Konvektsiya  qanday muhitlarda  namoyon  bo’ladi?
 95. Politropik jarayon   uchun  o’rinli  bo’lgan  ifodani  ko’rsating?
 96. Aylanma jarayon – bu
 97. Absolyut haroratning fizikaviy ma’nosi
 98. Issiqlik qiymati to‘g‘ri o‘zaro nisbatini  ko‘rsating
 99. Ichki energiya nima?
 100. Entalpiya – bu ..
 101. Ishchi jism oqimini tezlatib va unga aniq yo‘nalish beradigan kanalga ……… Deyiladi.
 102. Real gazning drossellash jarayonida haroratning kamayishi …… Deyiladi.
 103. Issiqlik o‘tkazuvchanlik – bu …
 104. Issiqlikni uzatish turlari:
 105. Dvigatelning suyuqlik sovutgichi radiator) qaysi turdagi issiqlik almashish qurilmasiga kiradi?
 106. Termoelektrik  termometrning ishlash prinsipi … Asoslangan.
 107. Adiabat ko‘rsatkich «k» qiymati nimaga bog‘liq?
 108. Ish bajarish uchun …   Keltirilganlardan qaysi  biri noto‘g‘ri?
 109. Issiqlik miqdori – bu
 110. Suyuq yoki gazsimon moddalarning qovushqoqligi nimaga bog‘liq?
 111. Karno sikl– bu
 112. IYOD real sikli samaradorligini tasvirlovchi ko‘rsatkich
 113. Fure formulasini ko‘rsating
 114.  Dvigatel detallarida nega alyuminiy ko‘p qo‘llaniladi?
 115. IYOD real sikli – bu …
 116. Energiya – bu …
 117. Intensiv termodinamik parametrlar nimaga bog‘liq emas?
 118. Gaz bosimi nimaga bog‘liq?
 119. Dvigatelning kiritish truboprovodida benzin bug‘lanadi, bu holatda yonuvchi aralashma harorati o‘zgaradimi?
 120. O‘zaro bog‘liqlik yoki nisbatini toping: soplo – bug‘ gaz).
 121. Issiqlik sig‘imi nima?
Translate »