2022/2023 o’quv yilida “Iqtisodiyot” yo’nalishi 4-kurs bitiruvchilari uchun yakuniy davlat attеstasiyasi nazorat savollari

Makroiqtisodiyot fanidan savollar

1. Makroiqtisodiy nazariyaning nechta ko’rinishi o’zaro farqlanadi?

2. Makroiqtisodiyot fanining tadqiqot usullari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

3. Makroiqtisodiyotda agregatlash nima?

4. Makroiqtisodiy modellarda tashqaridan belgilanadigan, ya’ni modelda tayyor kattalik sifatida qabul qilinadigan o’zgaruvchilar nima deb nomlanadi?

5. Har qanday iqtisodiy tizimda tovarlar va xizmatlarni takror ishlab chiqarish umumiy jarayonini qaysi model ko’rinishida tasavvur qilish mumkin?

6. Resurslar hamda tovarlar va xizmatlar oqimi nimani ifodalaydi?

7. Daromadlar va xarajatlar oqimi nimani ifodalaydi?

8. Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini tahlil qilishda qaysi ko’rsatkichlardan foydalaniladi?

9. Yalpi ichki mahsulot bu?

10. Yalpi milliy daromad nima?

11. Sof ichki mahsulot nima?

12. Sof milliy daromad nima?

13. Hozirga qadar MHT ning nechta standarti qabul qilingan?

14. Yalpi ichki mahsulot qanday usulda hisoblanadi?

15. Sof eksport qanday hisoblanadi?

16. Yalpi ichki mahsulot qanday ifodalanadi?

17. Shaxsiy tasarrufdagi daromad qanday ifodalanadi?

18. Ochiq iqtisodiyotda jamg’arish qanday ifodalanadi?

19. Inflyatsiya darajalari qanday ko’rsatkichlar bilan ifodalanadi?

20. Shaxsiy tasarrufdagi daromad nimalarga ishlatiladi?

21. Inflyatsiya nima?

22. Deflyatsiya nima?

23. Revalvatsiya nima?

24. Devalvatsiya

25. Taklif – bu?

26. Talab nima?

27. Talab qonuni – bu?

28. Bozor muvozanati qachon yuz beradi?

29. Tovarning muvozanat narxi bu?

30. Quyidagilarning qaysi biri makroiqtisodiy tadqiqot ob’ektiga kiradi?

31. Uy xo’jaliklarnining tasarrufdagi daromadlari, bu

32. Uzoq muddatli oraliqda foydasini maksimallashtirayotgan firma uchun?

33. YaIM deflyator?

34. YaIM hisoblanadi?

35. Yalpi taklifning Keyns modeli ko’zda tutadi?

36. Quyida berilganlardan qaysi biri mahsulot sifati to’g’risida signal bo’la olmaydi?

37. Raqobatlashuvchi firmadan farqli ravishda monopolist?

38. Quyidagilarning qaysi biri agregat miqdorlar hisoblanmaydi?

39. Sof eksport ko’rsatkichi anglatadi?

40. Yaqin orada yana ish olishga umid qilayotgan odam?

41. Yopiq iqtisodiyot sharoitida resurslar, tovarlar va xizmatlar hamda daromadlarning doiraviy aylanish modeli o’z ichiga olmaydi?

42. Kapital (kapital resurslari) – bu?

43. Texnologiya o’zgarishi natijasida?

44. Iste’mol va jamg’arish hajmiga qaysi omillar ta’sir ko’rsatadi?

45. Iste’molga va jamg’arishga o’rtacha moyillik yig’indisi nechchiga teng bo’ladi?

46. Avtonom iste’mol nima?

47. Iste’mol ortib borsa?

48. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig’i nimani bildiradi?

49. Tranfert to’lovlar, bu?

50. Quyidagilarning qaysi biri yalpi ichki mahsulot tarkibiga kiradi?

51. Agar milliy daromaddan korporatsiya foydasidan olinadigan soliqni, taqsimlanmagan foydani hamda ijtimoiy sug’urta to’lovlarini ayirsak, so’ngra sof transfert to’lovlarini yuqoridagilarga qo’shilsa, olingan mikdor teng bo’ladi?

52. Quyidagi ko’rsatkichlardan qaysi biri xarajatlar yig’indisi ko’rinishida hisoblangan YaIM tarkibiga  kirmaydi?

53. Yaqin orada yana ish olishga umid qilayotgan odam?

54. Iqtisodiyotning pasayishi tufayli ishini yo’qotganlar qaysi toifaga kiradi?

55. To’liq bandlik sharoitida friktsion ishsizlik bo’lishi kerak?

56. Ouken qonuniga binoan haqiqiy ishsizlik darajasining tabiiy ishsizlikdan ikki foiz oshishi YaIM real (hakikiy) hajmini foiz hisobida uning potentsial miqdoridan orqada qolishiga olib keladi?

57. Iste’mol narxlari indeksi nimani ifodalaydi?

58. Fillips egri chizig’ining zamonaviy talqiniga ko’ra, inflyatsiya darajasi quyidagi bilan musbat bog’liqlikka ega?

59. Nominal yalpi ichki mahsulotning va baholar darajasining bir vaqtda pasayishi klassik model bo’yicha quyidagicha tushuntiriladi?

60. Baholar darajasi o’zgarmagan holda YaIMning pasayishi klassik model buyicha quyidagicha tushuntiriladi?

61. Yalpi talab egri  chizig’ining chap va o’ng tomonga siljishi baholar darajasiga ta’sir etmaydiagar?

62. Agar baho darajasi oshsa, ishlab chiqarish pasayadi, bu holat Yalpi talab-Yalpi taklif modelida izohlanadi?

63. Yalpi taklif egri chizig’i Keyns kesimida?

64. Iqtisodiyot Yalpi taklifning klassik kesimida bo’lganda, Yalpi taklifning o’sishi quyidagiga olib keladi?

65. Yalpi talab egri chiziq bo’ylab yuqoriga suriladi, agar?

66. Agar dastlab iqtisodiyot uzoq muddatli muvozanat holatida bo’lsa unda neft baholarining o’sishi natijasida kelib chiqqan taklif shoki qisqa muddatli davrga olib kelishi mumkin?

67. Agar iste’molchilar tasarrufdagi daromadlaridan joriy iste’molga qilinadigan xarajatlari ulushini ko’paytirsalar, qisqa davrda?

68. Yalpi talab egri chizig’i siljiydi?

69. Yalpi taklifning klassik modelida?

70. Keyns modeliga ko’ra?

71. Keynsning makroiqtisodiy muvozanat modelida YaIMning muvozanatli darajasi?

72. Agar daromadlar rejalashtirilgan xarajatlardan yuqori bo’lsa, u xolda firma ishlab chiqarishini qisqartiradi, chunki rejadan tashkari mahsulotlar miqdori (ularning zahirasi)?

73. Agar (naqd pul, depozit) koeffitsienti pasaysa, boshqa sharoitlar o’zgarmagan holda?

74. Pulga tansaktsion talab o’sadi, agar?

75. Agar iqtisodiyot muvozanat holatida turgan bo’lsa?

76. Quyida keltirilgan fikrlarning qaysi biri noto’g’ri?

77. Davlat xarajatlarining o’sishi real YaIMni ko’payishiga olib keladi?

78. Depozitlarni majburiy zahiralash normasining oshirilishi?

79. Markaziy Bank pul taklifini kamaytirishga qaror qilsa?

80. Ochiq bozordagi operatsiyalar?

81. Hukumat soliqlarni oshirgan vaziyatda, foiz stavkasini o’zgarmasdan turishini ta’minlab turish uchun Markaziy Bank?

82. Hukumat soliqlarni oshirgan sharoitda Markaziy Bank  pul taklifini pasaytirsa?

83. Quyida sanab o’tilganlarning qaysisi potetsial YaIM o’sishining omili hisoblanadi?

84. To’liq bandlikka erishgan iqtisodiyotda iqtisodiy o’sishning yuqori sur’atlari ta’minlanishi uchun?

85. Solou modelida bir ish bilan band xodimga to’g’ri keluvchi ishlab chiqarish hajmining barqaror o’sishi izohlanadi?

86. Ishlab chiqarish funktsiyasi va  jamg’arish me’yori o’zgarmas, aholi sonining o’sishi hamda texnologik taraqqiyot  sur’atlari  doimiy  bo’lgan sharoritda  iqtisodiyotda kapitalning chiqib ketish (amortizatsiya) me’yori oshirilsa?

87. Intensiv iqtisodiy o’sishning manbai bo’lib hisoblanadi?

88. Tarixan ishchi kuchining qishloq xo’jaligidan sanoatga ko’chib o’tishi?

89. Iqtisodiy o’sishning Domar va Xarrod modellarida investitsiyalar?

90. Domar modeliga ko’ra iqtisodiy o’sish?

91. Quyidagi ta’kidlarning qaysi biri noto’g’ri?

92. Import kvotalari to’g’risidagi qaysi ta’kid noto’g’ri?

93. Eksportga subsidiyalar?

94. Eksport bojlarining kiritilishi quyidagiarning qaysi biriga olib kelmaydi?

95. Import tariflarini kiritishni yoqlovchi argument bo’lib hisoblanmaydi?

96. Agar mamlakatga importga to’lov uchun xorijiy valyuta zarur bo’lsa-yu, aktivlarni sotish yoki xorijdan qarz olish  imkoniyati bo’lmasa muammoni yechishning maqbulroq yo’li?

97. Agar mamlakatda milliy valyutaning real almashinuv kursi ko’tarilsa, boshqa sharoitlar o’zgarmagan holda?

98. So’mnmng arzonlashuvi  natijasida?

99.MHT ning xalqaro standartlari qaysi yillarda qabul qilingan?

Mikroiqtisodiyot fanidan test savollari

1. Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” dеgan fundamеntal savollar mikro va makro darajada hal etiladi. Quyida tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot darajasida hal etiladi:

2. Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xoxish borligini anglatadi

3. Qaysi omil talab egri chizig’iga tasir etmaydi?

4. Taklif – bu…

5. Taklif funktsiyasi deb nimaga aytiladi?

6. Talab bu…

7. Talab hajmiga quyidagi omillardan qaysi biri ta`sir ko`rsatmaydi?

8. Talab qonuni – bu…

9. Olmaga bo’lgan talab chizig’ining chap tomonga surilishiga qaysi omil sabab bo’lgan:

10. Talab va taklif qonuniga muvofiq, talabning oshishi:

11. Tеxnologiyaning takomillashuvi:

12. X mahsulotni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan matеriallar narxi oshganligi uchun:

13. Аgаr tоvаr narxi tаlаb vа tаklif chiziqlаrining kеsishish nuqtаsidаn pаstda bo’lsа:

14. Tаklif qоnunigа ko’rа, bоshqа оmillаr o’zgаrmаs bo’lgаn shаrоitdа tоvаr nаrхining ko’tаrilishi:

15. Tоvаr narxining pаsаyish sаbаblаrigа quyidаgi оmillаrdаn qаysi biri tа’sir ko’rsаtgаn?

16. Tovarga bo’lgan talab va taklif proporsional ravishda oshsa:

17. Agar iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday iqtisodiyot:

18. Agar bozor narxi muvozanat narxdan pastda bo’lsa:

19. Chayqovchilar faoliyati:

20. Tovarning muvozanat narxi bu –

21. Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda dеyiladi, agar:

22. Tovar nаrхi muvоzаnаt nаrхdаn yoqori bo’lgаndа qаndаy hоlаt yuz bеrаdi?

23. Quyidа qаyd etilgаnlаrdаn qаysi biri mеhnаtgа bo’lgаn tаlаbgа tа’sir ko’rsаtmаydi?

24. Talab elastikligi quyidagicha aniqlanadi:

25. Talabning narxga bog’liq elastikligi:

26. Agar tovarning har qanday miqdori bir xil narxda sotilsa, tovarga bo’lgan talab:

27. Tоvаr nаrхining 1 % gа kаmаyishi nаtijаsidа ungа bo’lgаn tаlаb hаjmi 2 % gа оshsа, talab:

28. Nоelаstik tаlаb dеyilаdi, аgаr:

29. Аgаr qishlоq хo’jаligi mаhsulоtlаrigа bo’lgаn tаlаb nоelаstik bo’lsа, sеrhоsil kеlgаn yildа fеrmеrlаr dаrоmаdi:

30. Аgаr tоvаrga tаlab nоelаstik bo’lib, narx oshsa, sоtuvchining dаrоmаdi:

31. Mutlоq nоelаstik tаlаb chizig’i qаndаy ko’rinishgа egа?

32. Mutlоq elаstik tаlаb chizig’i qаndаy ko’rinishgа egа?

33. Tоvаr nаrхi oshganda sotuvchining daromadi qisqarsa, nаrхgа bоg’liq tаlаb elаstikligi kоeffitsiеnti:

34. Talab nоelаstik bo’lgаn tоvаrning nаrхi 7 dоllаrdаn 8 dоllаrgа ko’tаrilgаndа, dаrоmаd:

35. Tovar taklifining qisqarishi:

36. Agar taklif noelastik bo’lib, tovarga bo’lgan talab kamaysa, sotuvchining daromadi:

37. Аgаr mаhsulоtning nаrхi 5 % gа pasaygаndа unga bo’lgan tаklif hаjmi 9 % gа pаsаysа, tаklif:

38. Х tоvаrni ishlаb chiqаruvchi mаhsulоtning narxini 5 % gа pаsаytirdi, nаtijаdа sоtuv hаjmi 4 % gа оshdiBundа Х tоvаrga talab:

39. Аytаylik, Х tоvаrgа bo’lgаn nаrхgа bоg’liq tаklif mutloq nоelаstik. Аgаr ushbu tоvаrgа bo’lgаn tаlаb hаjmi оshsа, muvozаnаt nаrх:

40. Istе’mоlchilаr tаnlоvi nаzаriyasidа, istе’mоlchi nimаni mаksimаllаshtirishgа hаrаkаt qilаdi?

41. Qаysi hоllаrdа bеfаrqlik kаrtаsidа jоylаshgаn nuqtаgа istе’mоlchining muvоzаnаt hоlаti dеymiz?

42. Istе’mоlchilаr dаrоmаdining ko’pаyishi grаfikdа qаndаy o’zgаrish hоsil qilаdi?

43. Quyidаgi umumiy nаflilikni аks ettiruvchi rаqаmlаrdаn qаysi biri chеkli nаflilikning kаmаyib bоrish qоnunini izоhlаydi

44. Istе’mоlchi uchun bеfаrqlik chizig’ining jоylаshuvi vа yotiqligi nimаni аnglаtаdi?

45. Quyidаgi fikrlаrdаn qаysi biri nоto’g’ri bаyon etilgаn?

46. Muvоzаnаt nаflilik hоlаtigа erishish uchun istе’mоlchi nimа qilishi zarur?

47. Izоkvаntа chizig’i nimаni аnglаtаdi?

48. Birinchi yili fermer 120 gektarlik yerdan 2400 sentner bug’doy, ikkinchi yili esa, 150 gektar yerdan 2250 sentner bug’doy oldi.Shu ikki yil uchun o’rtacha hosildorlikni aniqlang

49. Chekli xarajatlar:

50. Аgаr firmа rеsurslаr harаjаtini 10 fоizgа оshirgаndа ishlаb chiqаrish hajmi 15 fоizgа ko’tаrilаdigаn bo’lsа, u hоldа:

51. Firmaning umumiy xarajatlari:

52. O’rtacha umumiy xarajatlar bu:

53. Quyidаgi ifоdаlаrdаn qаysi biri umumiy harаjаtni аks ettirаdi?

54. Agar AVC(10)=5000FC=20000 bo’lsa, AC(10)=?

55. Umumiy o’zgaruvchan xarajatlari qaysi bandda to’g’ri keltirilgan?

56. Аsоsiy kаpitаl sirаsigа nimаlаr kirаdi:

57. Bozor tarkibiga bog’liq bo’lmagan holda firma yopiladi, agar:

58. Qisqa muddatli oraliq – …

59. Uzoq muddatli oraliq – …

60. O`rtacha o`zgarmas xarajatlar qanday aniqlanadi?

61. O`rtacha o`zgaruvchan xarajatlar qanday aniqlanadi?

62. Raqobatlashgan bozorda harakat qilayotgan firma – …

63. Firmaning umumiy daromadi qanday topiladi?

64. Diversifikatsiya bu –

65. Tavakkalchilikni taqsimlash usullari –

66. Mana’viy tavakkalchilik bu-

67. Asimmetrik axborotlashgan bozor bu –

68. Аgаr jаmiyatdа ishlаb chiqаrish rеsurslаri ko’pаysа, u hоldа:

69. Ikki tomonlama monipoliyada:

70. Tabiiy monopoliya, bu-

71. Mоnоpоl rаqоbаtlаshgаn bоzоrdа:

72. Oligopoliya –

73. Quyidagilardan qaysi biri mоnоpоliyaga оlib kеlmaydi?

74. Quyidаgi tushunchаlаrdаn qаysi biri unumli iqtisоdiy rеsurs hisоblаnаdi?

75. Аgаr nоminаl fоiz stаvkаsi 10 fоizni, inflyatsiya dаrаjаsi yiligа4 fоizni tаshkil etsа, u hоldа rеаl fоiz stаvkаsi:

76. Sof xususiy ne’mat va sof ijtimoiy ne’matlar o’rtasigi farq nimada?

77. Tovar mahsulotiga bo’lgan talab va taklif ko’paysa, u holda:

78. Funktsiya so‘zining ma’nosi…

79. Taklif funktsiyasi deb nimaga aytiladi?

80. Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda dеyiladi, agar:

81. Аgаr hаr qаndаy hаjmdаgi mаhsulоtlаr bir хil nаrхdа sоtilаdigаn bo’lsа,ushbu tоvаrgа tаlаb:

82. Istе’mоlchilаr tаnlоvi nаzаriyasidа, istе’mоlchi nimаni mаksimаllаshtirishgа hаrаkаt qilаdi?

83. Istе’mоlchilаr dаrоmаdining ko’pаyishi grаfikdа qаndаy o’zgаrish hоsil qilаdi?

84. Izоkvаntа chizig’i nimаni аnglаtаdi?

85. Ishlаb chiqаrish rеsursi hisоblаnmаydigаn qаtоrni bеlgilаng

86. Chekli xarajatlar:

87. Tavakkalchilikni taqsimlash usullari –

88. Qaysi bandda tavakkalchilikni pasaytirish yo`llari keltirilgan?

89. Asimmetrik axborotlashgan bozor bu –

90. Mavsumiy tovarlarda talab va taklif qanday o’zgaradi?

91. Normativ mikroiqtisodiyot nimani o’rganadi?

92. Pozitiv mikroiqtisodiyot nimani o’rganadi?

93. Real daromadlar oshganda …

94. O`zgarmas masshtab samarasi – bu …

95. O`suvchi masshtab samarasi

96. Uzoq muddatli oraliqda o`rtacha xarajatlar qanday belgi bilan ifodalanadi?

97. Iqtisоdiy dоirаviy аylаnish mоdеli ishtirokchilari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating.

98. Kesishgan talab elastikligi nimani bildiradi?

99. Umumiy naflilik funksiyasi qaysi qatorda ko’rsatilgan?

100. Ishlab chiqarish funksiyasi qanday ko`rinishda bo`ladi?

Iqtisodiyot nazariyasifanidan

1. Iqtisodiyot nazariyasi qanday fanlar jumlasiga kiritiladi?

2. Iqtisodiyot nazariyasining vazifalarini aniqlang?

3. Iqtisodiyotni o’rganishda qanday ko’rsatkichlar qo’llaniladi?

4. Merkantalizm maktabining asosiy g’oyasi nima?

5. Iqtisodiyot nazariyasining vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

6. Iqtisodiyot nazariyasining predmetini aniqlang?

7. Hayotiy jarayonlar ichida ustuvor ahamiyatga ega bo’lgan ehtiyojlarni aniqlang?

8. Sotsial-iqtisodiy ehtiyoj bu?

9. Ehtiyojlarning cheksizligi nimadan iborat?

10. Turmush darajasi nima?

11. Sotsial-iqtisodiy ehtiyojlarga quyidagilarning qaysi biri kirmaydi?

12. Ehtiyoj qanday omillarga bog’liq?

13. Ehtiyojlar yuksalishining ko’rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

14. Sotsial-ma’naviy ehtiyojlar tarkibiga quyidagilarning qay birini kiritish mumkin emas?

15. Ishlab chiqarish omillariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

16. Hozirgi G’arb madaniyatlarida iqtisodchilar iqtisodiy resurslarlarga nimalarni kiritadilar?

17. Moddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

18. Nomoddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qay biri kiritilmaydi?

19. Yalpi ichki mahsulot nima?

20. Mehnat unumdorligining omillariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

21. Iqtisodiy o’sish tushunchasini aniqlang?

22. Mikroiqtisodiy o’sish ko’rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

23. Mikroiqtisodiy o’sishga qaysi ko’rsatkich mos keladi?

24. Iqtisodiy o’sishning omillariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

25. Ko’rsatilgan omillardan qaysi biri ekstensiv o’sish deyiladi?

26. Ko’rsatilgan omillardan qaysi biri intensiv o’sish deyiladi?

27. Milliy boylik tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri mos?

28. Qo’rsatilganlardan qaysi biri iqtisodiy potentsialning omillariga kiritilmaydi?

29. Tovar ishlab chiqarish degani

30. Tovar ishlab chiqarish nimaga asoslanadi?

31. Pul nima?

32. Qiymat qonunining ijtimoiy taraqqiyotdagi eng muhim vazifasi nima?

33. Tovarning hususiyati nimadan iborat?

34. Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz?

35. Mulkchilik ob’ektiga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

36. Sotsial – iqtisodiy tizim qanday izoxlanadi?

37. Mulkiy jihatdan qaraganda sotsial-iqtisodiy tizimlarni qanday toifalarga ajratish mumkin?

38. Monoiqtisodiyot qanday izohlanadi?

39. Quyidagilardan qaysi biri poliiqtisodiyot tizimiga mansub?

40. Quyidagilardan qaysi biri totalitar rejali iqtisodiy tizimga xos emas?

41. Qaysi xolat bozor iqtisodiyotiga xos emas?

42. Bozor iqtisodiyotini harakatga soluvchi vosita?

43. Bozor munosabatlari iqtisodning jadal borishini ta’minlovchi qanday kuchni yuzaga chiqaradi?

44. Ko’rsatilganlardan qaysi biri bozor iqtisodiyotiga o’tishning shakllariga to’g’ri kelmaydi?

45. Bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’llarining xususiyatlariga xos belgini aniqlang

46. Quyidagi kursatilganlardan qaysi biri Uzbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishda asosiy tamoyillariga xos emas?

47. Bozor – bu

48. Bozor ob’ektining tarkibiga quyidagilardan nimani kiritish mumkin emas?

49. Bozorning sub’ektlari – ishtirokchilari kimlar?

50. Bozorning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

51. Monopollashgan bozorning xillariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

52. Ayirboshlash miqyosi jihatidan bozor qaysi bozorlarga bo’linadi?

53. Bozorning yetuklik darajasiga qarab qanday darajalarga bo’lish mumkin?

54. Talab nima?

55.Talabga ta’sir qiluvchi omillarga qaysi biri kirmaydi?

56. Bozorda taklif qilinadigan tovar hajmiga narxdan tashqari ta’sir qiladigan omillarga qaysi biri kirmaydi?

57. Nomukammal raqobat turiga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

58. Narxni aniqlang?

59. Narx vazifalariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?

60. Moliyaviy resurslar turiga ko’rsatilganlardan qaysi biri kiritilmaydi?

61. Moliyaning vazifalariga ko’rsatilganlardan qaysi biri kiritilmaydi?

62. Davlat moliyasining tarkibiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

63. Davlat daromadlarining manbalarini aniqlang?

64. Soliqning vazifalariga qaysi ko’rsatkichlar kiritilmaydi?

65. Quyidagilardan qaysi biri byudjet daromatlarining manbalari emas?

66. Byudjet xarajatlarining ishlatilishiga kayst omil kiritilmaydi?

67. Bozor iqtisodiyotida taqsimot turiga qaysi biri kiritilmaydi?

68 Taqsimot natijasida mulk egalariega bulmaydigan narsani aniklang?

69. Turmush darajalari bu

70. Ish haqi nimani ifodalaydi?

71. Turmush darajasiga ta’sir etuvchi omillarga qaysi biri kirmaydi?

72. Quyidagi tariflardan qaysi biri jahon xujaligini to’gri ifodalaydi?

73. Jahon xo’jaligini moddiy asosini tashkil etuvchi omil?

74. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning asosiy shakllariga kiritish mumkin emas?

75. Jahon bozorining tarkibiga qaysi ko’rsatkich kiritilmaydi?

76. Jahon bozorlari orqali mamlakatlar orasida taqsimlanadi?

77. Umum jahon krediti qanday yunalishda boradi?

78. Jahon xo’jaligida qanday valyuta kursi ma’qul topilgan?

79. Mulkchilik sub’ektiga quyidagilardan qay birini kiritish mumkin emas?

80. Mulkchilik shakllariga quyidagilardan qaysisini kiritib bo’lmaydi?

81. Xususiy mulk nima?

82. O’zbekistonda qaysi soha xususiy mulk bo’la olmaydi?

83. Davlat mulki turlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

84. Aralash mulk tarkibiga quyidagilapdan qaysi biri kiritiladi?

85. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning maqsadi

86. O’zbekistondan boshqa davlatlarda uchramaydigan mulk turi qaysi?

87. Quyidagilardan qaysi biri taklif omili emas?

88. Bozor muvozanati deb ataladi, qachonki

89. Talab va taklif muvozanatini kim ta’minlaydi?

90. Tadbirkorlik deb nimaga aytiladi?

91. Tadbirkorlikning muhim belgilariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

Glabal iqtisodiy rivojlanish fanidan:

1. Global xo’jalik makrotizimi tuzulmasini tabiiy ravishda  murakkablashuvi  bozor muhiti funksiyalarining  tabaqalanishi  bilan birga kuzatiladi. Bu funksiyalarning asosiylari qatoriga quyidagilardan qaysi  biri kiradi:

2. Jamiyat – tabiat yo’nalishlari bo’yicha munosabatlar muammolari xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?

3. Global xo’jalik makrotizimi tuzulmasini tabiiy ravishda  murakkablashuvi  bozor muhiti funksiyalarining  tabaqalanishi  bilan birga kuzatiladi. Bu funksiyalarning asosiylari qatoriga quyidagilardan qaysi  biri kiradi:

4.Global muammolarni kelib chiqishi, tabiati va yechish usullari bo’yicha xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan tasnifga ko’ra uchinchi guruhga qanday muammolar kiritiladi:

5.Global xo’jalik makrotizimi tuzulmasini tabiiy ravishda  murakkablashuvi  bozor muhiti funksiyalarining  tabaqalanishi  bilan birga kuzatiladi. Bu funksiyalarning asosiylari qatoriga quyidagilardan qaysi  biri kiradi:

6.Tinchlikni saqlash, qurollanish va qurolsizlanishni to’xtatish, tashqi makonni harbiylashtirmaslik xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi:

7. Global xo’jalik makrotizimi tuzulmasini tabiiy ravishda  murakkablashuvi  bozor muhiti funksiyalarining  tabaqalanishi  bilan birga kuzatiladi. Bu funksiyalarning asosiylari qatoriga quyidagilardan qaysi  biri kiradi:

8. Dunyo ijtimoiy taraqqiyoti uchun qulay shart-sharoitlar yaratish xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?

9. “Globallashuv –  insonlar hayotini  yaxshilashning eng yaxshi  potensialidir, shu jumladan ,rivojlanayotgan mamlakatlar  aholisi  hayoti yaxshilanmoqda. Uning yarim yo’nalishlari  hozirning uzida  masalan, masalan, ilmiy globallashuvi  sog’liqni saqlash , insonlarni umrini  uzaytirishga olib kelmoqda “  bu tarif kimga  tegishli:

10. Zamonaviy sharoitda global muammolar nechchiga bo‘linadi:

11. “ Globallashuv jarayoni  “  yangi kapitalistik iqtisod” ,  unda axborot ,  bilim va infarmatsion  texnologiyalar ishlab chiqarish  va raqobatbardoshlik  o’sishning asosiy manbasi “ bu tarif kimga tegishli :

12. 1950 yildan hozirgi kungacha globallashuv haqidagi ilmiy g’oyalarning rivojlanishi uchinchi davri qaysi yillarni o‘z ichiga oladi:

13. “Globallashuv jahon iqtisodiyoti baynalmilallashuvining  eng yuqori bosqichidir ” bu tarif  kimga tegishli:

14. Global muammolar boshlangan davrda dunyoning qanday bo‘linishi yakunlangan edi?

15. Rossiyalik iqtisodchi olim I.G.Viladimirova globallashuvga bergan ta’rifi:

16. Xalqaro reproduktiv komplekslar nechta tarkibiy qismga bo’linadi:

17. Iqtisodiyot  bo’yicha  Nobel mukofatining sovrindori , Kolumbiya  universitetining  professori  Jozef Stigltsning    globallashuvga ta’rifi:

18. Xalqaro reproduktiv komplekslar birinchi tarkibiy qismga nima:

19. Kaliforniya universitetining  professori  M.Kastels globallashuvga bergan ta’rifi :

20. Xalqaro reproduktiv komplekslar ikkinchi tarkibiy qismga nima?

21. Javoblarning qaysi biri Iqtisodchi  N .Trift  Globallashuvning   jihatlarini  ajratib ko’rsatishiga misol bo’ladi:

22. Globallashuv jahon iqtisodiyotining sohalarini qamrab olishi nechta guruhga ajratib o‘rganiladi:

23. Javoblarning qaysi biri Iqtisodchi  N .Trift  Globallashuvning   jihatlarini  ajratib ko’rsatishiga misol bo’ladi:

24. ……- zamonaviy jamiyatning barcha jabhalariga ta’sir qiladi:

25. Globallashuv jahon iqtisodiyotining sohalarini qamrab olishi birinchi guruhiga nimalar kiritiladi:

26. “Jahon iqtisodiyoti mamlakatlar o’rtasidagi integratsiya, raqobatbardosh potentsial va iqtisodiy o’sishdan olinadigan foyda ulushi jihatidan fundamental assimetriyalar mavjudligi bilan ajralib turadi” Bu qaysi olimning fikri?

27. Javoblarning qaysi biri Iqtisodchi  N .Trift  Globallashuvning   jihatlarini  ajratib ko’rsatishiga misol bo’ladi:

28. Integratsiyaning birinchi bosqichi qanday nomlanadi:

29. Globallashuv jahon iqtisodiyotining sohalarini qamrab olishi ikkinchi guruhiga nimalar kiritiladi:

30. Integratsiyaning ikkinchi bosqichi qanday nomlanadi:

31. Javoblarning qaysi biri Iqtisodchi  N .Trift  Globallashuvning   jihatlarini  ajratib ko’rsatishiga misol bo’ladi:

32. Integratsiyaning uchinchi bosqichi qanday nomlanadi?

33. Globallashuv jahon iqtisodiyotining sohalarini qamrab olishi uchinchi guruhiga nimalar kiritiladi:

34. Integratsiyaning to‘rtinchi bosqichi qanday nomlanadi?

35.Javoblarning qaysi biri Iqtisodchi  N .Trift  Globallashuvning   jihatlarini  ajratib ko’rsatishiga misol bo’ladi:

36. Globallashuv jahon iqtisodiyotining sohalarini qamrab olishi to‘rtinchi guruhiga nimalar kiritiladi:

37. Javoblarning qaysi biri Iqtisodchi  N .Trift  Globallashuvning   jihatlarini  ajratib ko’rsatishiga misol bo’ladi:

38. Argentina, Braziliya, Paragvay, Urugvay davlatlari a’zoligidagi uyushma nomi nima:

39. Jahon iqtisodiyotida  u yoki muammoni global , ya’ni , umumjahon miqyosdagi  muammolar ekanligini ko’rsatuvchi asosiy mezonlarga  qaysi  biri kiradi:

40. Evropa Ittifoqi nechanchi yildan shu nom bilan atala boshlangan:

41. Jahon iqtisodiyotida  u yoki muammoni global , ya’ni , umumjahon miqyosdagi  muammolar ekanligini ko’rsatuvchi asosiy mezonlarga  qaysi  biri kiradi:

42. Evrapa Ittifoqining pul birligi nima:

43. Jahon iqtisodiyotida  u yoki muammoni global , ya’ni , umumjahon miqyosdagi  muammolar ekanligini ko’rsatuvchi asosiy mezonlarga  qaysi  biri kiradi:

44. Quyidagilarni qaysi biri global muammolar hisoblanadi:

45.Quyidagilarni qaysi biri globallashuv belgisi hisoblanadi:

46. Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasiga 1997 yilda qaysi davlatlar a’zo bo‘lgan:

47. Quyidagilarni qaysi biri globallashuv belgisi hisoblanadi:

48. Quyidagilarni qaysi biri globallashuv belgisi hisoblanadi.

49. Afrika Birligi Tashkiloti jahon integratsion modellarining qaysi biriga misol bo‘la oladi?

50. Quyidagilarni qaysi biri globallashuv belgisi hisoblanadi:

51. Quyidagilardan qaysi davlat Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasiga a’zo emas?

52. Quyidagilarni qaysi biri globallashuv belgisi hisoblanadi.

53. Tashqi savdo siyosatining  bir –biri bilan raqobat qiluvchi yo’nalishlari:

54. XVF   qaysi xalqaro tashkilotni  maxsus tashkiloti hisoblanadi:

55. Quyidagilardan qaysi biri jahon mehnat bozorining iqtisodiy talablariga javob beruvchi sharti hisoblanadi:

56. Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi qachon yaratilgan?

57. Quyidagilardan qaysi biri jahon mehnat bozorining iqtisodiy talablariga javob beruvchi sharti hisoblanadi:

58. NAFTA-kengaytmasi qaysi uyushmaga to‘g‘ri keladi:

59. Quyida gilardan qaysi biri jahon mehnat bozorining iqtisodiy talablariga javob beruvchi sharti hisoblanadi:

60. Evropa Erkin Savdo Uyushmasi qachon yaratilgan?

61. Quyida gilardan qaysi biri jahon mehnat bozorining iqtisodiy talablariga javob beruvchi sharti hisoblanadi:

62. Xom-ashyo, energiya va oziq-ovqat muammolarini hal qilish xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?:

63. Ekologik inqiroz xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?:

64. Ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni uyg’un ijtimoiy rivojlanish manfaatlarida foydalanishning samaradorligini va texnologiyalarning odamlarga salbiy ta’sirini yo’q qilish xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?:

65. Davlatda inson huquqlarining o’rnatilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?:

66. Davlat institutlarining haddan tashqari kuchayib borayotgan boshqaruvidan ozod qilinishi xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan global muammolar tasnifga ko’ra nechanchi guruhga kiritiladi?:

67. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qachon tashkil topgan?:

68. BMT ma’lumtlariga ko‘ra eng boy aholining 10 %i dunyo daromadlarining necha foiziga egalik qiladi?:

69. BMT ma’lumtlariga ko‘ra eng boy aholining necha foizi dunyo daromadlarining 54 % iga egalik qiladi?:

70. “Populyatsiya portlashi” bilan bog’liq qaysi global muammo tarkibiga kiradi?:

71. Hozirgi aholi ko‘payishining qancha foizi rivojlanayotgan mamlakatlar hisobiga to‘g‘ri keladi?:

72. Ishchi kuchining bir mamlakatdan boshqa mamlakatga ishlash uchun borishi nima deb ataladi?:

73 Aholining bir hududdan boshqa hududga batamom ko‘chib o‘tishi ……. deyiladi.:

74. O‘zbekistonlik ishchi kuchi Rossiyaga borib mehnat faoliyatini olib borsa, u Rossiya uchun … hisoblanadi.:

75. O‘zbekistonlik ishchi kuchi Rossiyaga borib mehnat faoliyatini olib borsa, u O‘zbekiston uchun … hisoblanadi.:

76. Ishchi kuchi migratsiya hududiydik xususiyatiga ko‘ra nechchiga bo‘linadi?:

77. Tashqi migratsiyaga misol keltirilgan qatorni toping:

78. Orol dengizi muammosi qanday muammo sanaladi?:

79. Azon qatlamining emirilishi qanday muammo sanaladi?:

80. Integratsion jarayonlarni belgilovchi omillar nechta?:

81. Integratsiya belgilari nechta?:

82. Integratsiyaning asosiy maqsadlari nechta:

83. EFTA qachon tashkil etilgan?:

84. MERCOSUR qachon tashkil etilgan?:

85. “Globallashuv bu haddan tashqari ishlatilgan atamadir, unga juda ko’p turli xil ma’nolar berish mumkin” degan so’zlar kimning dissertatsiyasida uchraydi?:

86. Kim tomonidan globallashuvga «butun insoniyatni qamrab olgan ulkan jarayon» deb ta’rif beriladi?:

87. Kimning nazariyasida insoniyat doimo globallashuvga intilib kelganligi aytib o‘tiladi?:

88. Integratsiyaning uchinchi belgisi nima?:

89. MERCOSUR tarkibiga quyidagilardan qaysi biri a’zo emas?:

90. 80-yillar boshida dunyo taraqqiyotidagi yangi tendensiyalarni belgilab bergan olim kim?:

91. Kim globallashuvni (2005) global iqtisodiy, siyosiy va madaniy integratsiya va birlashish jarayoni sifatida belgilaydi:

92. 1997 yilda qaysi tashkilotning “Jahon iqtisodiyoti sharhi” Internet nashrida e’lon qilingan?:

93. E.Giddens globallashuvni nimaning to’g’ridan-to’g’ri davomi sifatida ko’rib:

94. “Globallashuv” atamasi tilshunoslarning fikriga ko’ra qachon paydo bo‘lgan?:

95. “Petroleo Brazilillero” transmilliy korporatsiyasi qaysi davlatga tegishli:

96.  “Kemeks” transmilliy korporatsiyasi qaysi davlatga tegishli:

97. “Ta-Tung” transmilliy korporatsiyasi qaysi davlatga tegishli:

98. Quyidagilardan NAFTAga a’zo davlatni ko‘rsating:

99. Quyidagilardan NAFTAga a’zo davlatni ko‘rsating:

100. Quyidagilardan NAFTAga a’zo davlatni ko‘rsating:

101. ASEANga 1997 yilda qaysi davlat a’zo bo‘lgan?:

Translate »