2022-2023 o’quv yilida “To’qimachilik sanoati mahsulotlari texnologiyasi” yo’nalishi 4-kurs bitiruvchilari uchun yakuniy davlat attestasiyasi nazorat savollari

1.            Ip gazlama sanоatining asоsiy xоm ashyosi?

2.            To’qima elementini shakllanishida sodir bo’ladigan texnologik jarayonlar.

3.            To’quv dastgxini texnologik tuzilishi.

4.            To`quv o`rilishlari qaysi ko`rsatkichlari bilan farqlanadi?

5.            To’quv o’rilishlari qanday guruhlarga bo’linadi.

6.            To`qimaning tuzilish omillari.

7.            To’quvchilikda tayyorlov bo’limining jarayonlari to’g’ri keltirikgan qatorni ko’rsating?

8.            To’qima tuzilishi deb nimaga aytiladi?

9.            To’quv o’rilishni ta’riflovchi ko’rsatkichlar

10.          To’quv o’rilishlarini to’liq taxtlash dasturi.

11.          To’quv o’rilishlarini dastur elementlari nechta?

12.          Iplarni shodalardan o’tkazish tartiblari.

13.          Tanda iplarini shodalardan o`tkazish usulini aniqlang, agar Rt=Ro`t.=K  bo`lsa

14.          Tanda iplarini shodalardan o`tkazish usulini aniqlang, agar Rt˂Ro`t.=K  bo`lsa

15.          Jakkard mashinalarida qaysi o’rilishli to’qimalarni to’qish tavsiya etiladi ?

16.          Gazlama o‘rilishda rapport nima?

17.          Maksimal geometrik bo`yicha zichlik deb ,…….(davom eting)

18.          Bosh o`rilishlar.

19.          Polotno o’rilishlarini tuzish shartlari

20.          Polotno o`rilishini  o’ziga xos xususiyatlari

21.          Pоlоtnо o’rilishida tanda va arqоq rappоrtini aniqlang?

22.          Ekstsentrikli hоmuza hosil qilish mexanizmida qanday o’rilishli to’qimalar to’qish mumkin?

23.          “Kvadrat tuzilishli to`qimalar” deb,…….(davom eting)

24.          Sarja o’rilishlarini tuzish shartlari

25.          Sarja o’rilishini o’ziga xos xususiyatlari.

26.          Sarjani  o’rilish turlari.

27.          Tandali va arqoqli sarja o’rilishlarini belgilovchi omillar.

28.          Sarja o’rilishida tanda va arqоq rappоrtini aniqlang?

29.          Sarja 1/5 ning surati va mahraji nimani anglatadi?

30.          Sarja o’rilishing eng kichik rappоrti nechiga teng?

31.          Sarja urilishi bilan satin (atlas) urilishining farki nimada?

32.          Satin o’rilishlarini o’ziga xosliklari.

33.          Satin o’rilishni shartli belgilash

34.          Satin o’rilishni eng kichik rapporti.

35.          Satin 5/3 o’rilishini to’qish uchun nechta shоda qo’llaniladi?

36.          Satin va atlas gazlamalar qaysi o‘rilish bilan to‘qiladi?

37.          Satin o`rilishini tug`ri belgilang.

38.          Atlas o’rilishlarini o’ziga xosliklari

39.          Polotno xosila o’rilishlarini tuzilish shartlari

40.          Polotno xosila  o’rilish turlari

41.          Polotno xosila tandali reps  o’rilishini shartlari.

42.          Polotno xosila  arqoqli reps  o’rilishini shartlari.

43.          Polotno xosilali rogojka o’rilishini shartlari.

44.          Ikki shodali polotno xosilali o’rilishini aniqlang .

45.          Tandali reps2/2 polotno hosila  o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang.

46.          Arqoqli reps2/2 polotno hosila o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang.

47.          Rogojka  4/4  polotno hosila  o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang.

48.          Tandali yarim reps 4/2 polotno hosila  o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang

49.          Arqoqli yarim reps 2/4 polotno hosila  o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang

50.          Rogojka3/3 polotno hosila  o`rilishini rapporti va siljishini aniqlang

51.          Sarja o’rilishining xosilalarini turlari.

52.          Kuchaytirilgan sarja o’rilishining olinishi.

53.          Sinik sarja o’rilishining rapporti va siljishini aniqlang  .

54.          Murakkab sarja o’rilishini belgilanishi.

55.          Murakkab sarjani aniqlang.

56.          Rombsimon  sarja o’rilishi.

57.          Arqoq bo`yicha singan  hosilali sarja  2/3 o`rilishini rapporti va siljishi

58.          6-ta shoda uchun quchaytirilgan sarja hosila o`rilish turlarini aniqlang.

59.          Satin  o’rilishi xosilalarini turlari.

60.          Tanda va arqoq buyicha kuchaytirilgan satin xosila o’rilishini tuzish shartlari .

61.          Turt shodali notugri satin xosila  o’rilishini siljishi.

62.          Kuchaytirilgan satin C 5/3 o`rilishini rapporti va siljishi

63.          8-ta shoda uchun quchaytirilgan satini hosila o`rilish turlari.

64.          Soyaviy satin 5/2 o`rilishini rapporti va siljishi

65.          Atlas  o’rilishi xosilalarini turlari.

66.          Atlas o’rilishi xosilalarini to’liq taxtlash dasturini tuzish shartlari.

67.          Atlas xosila o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari aniqlang.

68.          To`rt shodali noto`g`ri satini siljishini aniqlang.

69.          Olti shodali noto`g`ri satini siljishini aniqlang.

70.          Aralash o’rilishlar qaysi o`rilishlar asosida tuziladi?

71.          Aralash o’rilishida bosh yoki hosila o`rilishlar qanday joylashishi munkin?

72.          Aralash o’rilish turlari.

73.          Geometrik naqshli bo’ylama yo’l-yo’l o’rilishlar va ularni tuzish shartlari

74.          qaysi ko`rsatkichlarga bog`liq?

75.          Geometrik naqshli ko’ndalang yo’l-yo’l  o’rilishlar va ularni tuzish shartlari qaysi ko`rsatkichlarga bog`liq?

76.          Geometrik naqshli kataksimon o’rilishlarni tuzilish shartlari.

77.          Geometrik naqshli o’rilishlar  asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari.

78.          Yo’l-yo’l o’rilishlar qanday hоsil qilinadi?

79.          Mayda gulli o`rilishlar turi

80.          Krep o’rilishlar, bu……

81.          Krep o’rilishlarini xosil qilish usullari

82.          Krep o’rilishlarini tuzish shartlari. 

83.          Krep o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari .

84.          To’shamasi maxkamlangan   o’rilishlarni tuzish shartlari

85.          To’shamasi maxkamlangan  o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari.

86.          Vafel (Bo’rtma) o’rilishlarni tuzish shartlari.

87.          Vafel  o`rilishlar uchun asosan ishlatilinadigan sarja o`rilishlari.

88.          Vafel  o`rilishlarida tanda va arqoq yo`nalishi bo`yicha rapport uzaytirilish formulasi.

89.          Vafel o’rilishlar asosida ishlab chiqariladigan to’qima turlari

90.          1/5 sarja asosida tuzilgan vafel o`rilishini rapportini aniqlang.

91.          Vafel o’rilishidagi shodalar soni nimaga teng?

92.          Diaganal o’rilishlarini diagonalning og‘ish burchaklariga ta’sir etuvchi ko`rsatkichlar.

93.          Diaganal o’rilishlarini diagonal burchaklari necha xil xolatlarda bo`lishi munkin?

94.          Diaganal o’rilishlarini diagonal burchaklarini gradusi necha xil xolatlarda bo`lishi munkin?

95.          Tirqishli  o’rilishlar qaysi o`rilishlardan xosil bo`ladi?.

96.          To’qima bo’ylamasi bo’yicha yotgan iplar nima deyiladi?

97.          To`quv dastgox turlari arqoq tashlash usuli bo`yicha

98.          To`quv dastgox turlari arqoq ipini ishlanishi bo`yicha…?

99.          Mokilar sonini ishlanishi bo`yicha to`quv dastgox turlari

100.       Ikki ip orasidagi masofa, iplar diametridan yoki ko`ndalang kesmadan katta bo`lsa, to`qima …..deyiladi.

XOM ASHYONI  TO’QUVCHILIKGA TAYYORLASH

1.            To’qimani to’quv dastgohida hosil bo’lishi

2.            Ohorlashni qo’llanilmasligini sababi nimada?

3.            Qanday o’rash turlari mavjud?

4.            O’ramalarga nimalar kiradi?

5.            Tandalashdan maqsad nima?

6.            Mokili dastgohlar uchun arqoq ipi qanday tayyorlanadi?

7.            Ohorlashdan maqsad nima?

8.            Ohorlash mashinasida bajariladigan asosiy ishlar nimalardan iborat?

9.            SV-180 mashinasida bajariladigan ishlarni aniqlang.

10.          Ip bog’lash hollarini keltiring.

11.          Ip bog’lash mashinasining aosiy mehanizmlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan.

12.          To’quvchilikda tayyorlash bo’limining jarayonlari kuydagilar.

13.          Taranglovchi moslamaning vazifasi

14.          Nazorat-tozalovchi moslama tirqishi kancha bo’lishi lozim?

15.          Ipni kalavadan g’altakka qaysi mashinada o’rash mumkin?

16.          Tabiiy ipak uchun  qaysi tandalash usuli qo’llaniladi?

17.          Ip o’tkazish jihozlari qaysi javobda to’g’ri kursatilgan?

18.          Qaysi mashinada tanda baraban yordamida quritilgan?

19.          Ohor yopishkokligi qaysi priborda aniqlanadi?

20.          Ip bog’lash mashiiasining asosiy mehanizmlari

21.          Tanda iplarining zichligini qanday o’zgartirish mumkin?

22.          Qaysi o’ramni o’lchov birligi gr|sm3 bilan belgilanadi?

23.          Ipak, shoyi va jun matolari uchun qo’llaniladigan tandalash usulini toping.

24.          Ohor tayorlashda qaysi ko’rsatkichlar doimo kuzatib turiladi?

25.          Ipga ohorni singish darajasi qanday atalishini aniqlang?

26.          Ohor kontsentratsiyasi deganda nimani tushunasiz?

27.          Ohor mashinasida qaysi avtomat rostlagichlari nazorat kilinadi?

28.          Ulash mashinasining turlarini aniqlang

29.          Tanda iplari harakatlanishi natijasida hosil bulladigan bo’shlik qanday ataladi?

30.          Tanda ip lar ….. 

31.          MSH-3 qayta o’rash mashinasidagi g’altakning bochkasimon shaklda o’ralishi nima xisobiga xosil bo’ladi?

32.          Tandalashdan maqsad nima?

33.          Uzluksiz tandalashni moxiyati.

34.          Tandalash mashinasining unumdorligi qanday omillarga bog’li .

35.          ShB-11/140 mashinasidagi oxor tog’orasining vazifasi.

36.          Ip o`tkazish mashinasidagi passetning vazifasi.

37.          Ip o`tkazish jarayonida iplarni chalkashishi.

38.          Tandalash g`altagining noto’g’ri o`ralishi qanday xosil bo`ladi.

39.          Qayta o`rashdan maqsad?

40.          Iplarning tarangligi qaysi omillarga bog`liq?

41.          Tandalash omillari nimalarga qarab tanlanadi?

42.          Support tig’ining vazifasi?

43.          Maxsus tandalash usuliga qaysi usul kiradi?

44.          Oxorlashdan maqsad?

45.          Oxorlash mashinasida ko’p baraban o’rnatishdan maqsad nima?

46.          Oxorlash  mashinasidagi narx chiviqlari soni?

47.          Oxor kansentratsiyasi kamayib ketsa?

48.          Rostlovchi mexanizm oxorlashning qaysi omiliga ta’sir etadi?

49.          Ip bog’lash mashinasida narx yordamida ajratish usuli qaysi  xollarda qo’llaniladi?   

50.          UA-300 avtomatida ipga necha xil xarakat beriladi?

51.          Naychaga o’rash avtomatida naycha diametirining o’zgartirish uchun ?

52.          UA-300 avtomatida taranglovchi moslama nima uchun aylanib turadi?

53.          Oxorlash mashinasidagi barabanlarda bug’ bosimi kamayib ketsa?

54.          Autosuk avtomatida friksionning vazifasi?

55.          Mokili dastgoxda to’qish uchun tayyorlanayotgan tanda va arqoq iplarini texnologik jarayonida mokisiz dastgoxga nisbatdan qanday farq bo’ladi?

56.          Nazorat tozalovchi moslamaning oralig’i

57.          Tandalash turlari

58.          Tandalash omillari

59.          SP-140 mashinasida o’ram diametri ortgan sari tezlik nima yordamida bir xilda saqlab turiladi?

60.          Oxorlash miqdori nima?

61.          Kamerali oxorlash mashinasi qaysi iplarni oxorlash uchun  mo’ljallangan?

62.          Oxor kansentratsiyasi oshib ketsa?

63.          Oxorlash jarayonida ipning cho’ziluvchanligi

64.          Ip o’tkazish dastgoxidagi passetining vazifasi?

65.          T=25 teks tanda iplarini bog’lash uchun bog’lash mashinasida qaysi  n igna ishlatiladi

66.          Tig’ nomerini nimalarga qarab tanlab olish kerak?

67.          Ip bog’lash mashinasining qaysi turi ko’p  qo’llaniladi?

68.          Iplarning emulsiyalashdan maqsad?

69.          Yumshoq o’ram qaysi xollarda qo’llaniladi?

70.          Oxorlash jarayonida iplarning cho’zilishi nima yordamida o’zgartiriladi?

71.          Bo’ramlarni siljish burchagi nimalarga bog’liq ?

72.          Oxorlash mashinasidagi barabanlarda bug’ bosimi kamayib ketsa?

73.          Tandalashdan maqsad.

74.          Tandalash mashinasining unumdorligi qanday omillarga bog’liq

75.          Naycha o’rash avtomatida naycha diametirining o’zgartirish uchun?

76.          Mokili dastgoxda to’qish uchun tayyorlanayotgan tanda va arqoq iplarini texnologik jarayonida mokisiz dastgoxga nisbatdan qanday farq bo’ladi?

77.          Ip o’tkazish mashinasidagi passetning vazifasi.

78.          Taranglik miqdori qanday belgilanadi?

79.          Tandalash romlarini turlari nechta

80.          Barber-colman kompaniyasini rom shakli qanday?

81.          Manyovrli tandalash qachon qo`llaniladi?

82.          Manyovrli tandalashda piltadagi rangli iplar soni qanday  aniqlanadi?

83.          Ohorlashda nechta  jarayon mavjud

84.          Ohorning asosiy tarkibiy qismi, bu …..

85.          Yelimlovchi modda sifatida qanday kraxmallar qo`shiladi?

86.          Ohor tayyorlashda necha litr suvga hisob qilinadi?

87.          Barabanli ohor mashinalarida barabanlar sirt xarorati qanday o`zgaradi?

88.          Barabanli ohor mashinalarida barabanlar sirt xarorati eng yuqori necha gradus bo`ladi?

89.          11-barabanli ohor mashinalarida nechinchi  barabaning sirt xarorati eng yuqori ?

90.          Paxta xom ipi uchun ruxsat etilgan cho`zilish miqdori, %

91.          To`quv dastgoxini jixozlari

92.          Lamel necha xil bo`ladi?

93.          Lamel turlarini keltiring

94.          Lamel bu,….

95.          Gula  bu,…

96.          Yassi gulalar qaysi to`quv dastgoxlarida qo`llaniladi?

97.          Tig‘ nomeri, deb

98.          Shoda gulasi -bu …

99.          Tig’-bu …..

100.       Ulash maxsus mashinalar turi.

TO’QUVCHILIK TEXNOLOGIYASI

1.            To’qima maxsuloti nima deb nomlanadi ?

2.            To’quvchilik jarayonining texnologik omili nimalardan iborat?

3.            Homuzaga arqoq tashlash usuli bo’yicha  mokili to’quv dastgohlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

4.            Homuzaga arqoq tashlash usuli bo’yicha mokisiz to’quv dastgohlari to‘g‘ri ketirilgan javobni toping?

5.            To`quv dastgohida necha hil rapirali bo’lishi mumkin

6.            Oddiy  to`quv   dastgohlarida qanday to’qimalar to`qiladi?

7.            Maxsus  to`quv   dastgohlarida qanday to’qimalar  to`qiladi?

8.            To’qima hosil qilishda qatnashuvchi asosiy mexanizmlar:…..

9.            Barcha to’quv  dastgoxlar  to`qimaning  xosil  qilish  jarayoniga   qarab bo`linadi:….

10.          To’qiladigan to`qimani eniga qarab, to’quv dastgoxlari nech xil bo’lishi  mumkin ?

11.          Ishlatilayotgan xom – ashyo  turiga  qarab  to’quv  dastgoxlari bo`linadi:….

12.          To‘quv dastgohga to‘g‘ri ta’rif keltirilgan javob qaysi?

13.          To’quv dastgoxini asosiy mexanizmlarni turi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

14.          O’rnatilgan homuza hosil qiluvchi mexanizm turiga qarab, dastgoh ….. bo’lishi mumkin

15.          Kulachokli homuza hosil qiluvchi mexanizmda qanday  o’rilishli to’qimalar qo’llaniladi?

16.          Karetkali homuza hosil qiluvchi mexanizmda qanday  o’rilishli to’qimalar qo’llaniladi?

17.          Jakkard mashinali to’quv dastgohlarida qanday  o’rilishli to’qimalar qo’llaniladi?

18.          Xomuzani belgilovchi omillar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

19.          Xomuza hosil qilishga ta’rif qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

20.          Xomuzani shakllanish fazalari nimalardan iborat?

21.          Homuza turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

22.          Homuza rovonligi, bu……(davom eting).

23.          Homuza omillari. 

24.          Homuza hosil qilish mexanizm turlarini tug`ri belgilang. 

25.          Kulachokli xomuza hosil qilish mexanizmlari qo`llash ko`lami qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

26.          Karetkali xomuza hosil qilish mexanizmlari qo`llash ko`lami

27.          Jakkard mashinali xomuza hosil qilish mexanizmlari qo`llash ko`lami

28.          Shoda ko`taruvchi karetkalarini turini tug`ri aniqlang. 

29.          Jakkardli mashinalarda hosil qilinayotgan xomuzani turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

30.          Xomuza hosil qilish jarayonida tanda iplari ma’lum holatlarni egallaydi va u holat …..(davom eting)

31.          Shodalarning vazifasi qaysi jaobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

32.          To’quv dastgohida gulalarni soni qaysi ko’rsatgichga bog’liq

33.          To’quv dastgoxida xomuza hosil qiluvchi  moslama qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

34.          Jakkard mashinalarga to‘g‘ri ta’rif qaysi javobda berilgan?

35.          To’quv dastgohida shodalar vazifasi nima?

36.          Tanda iplari harakatlanishi natijasida hosil bo’lladigan bo’shlik qanday ataladi?

37.          To’quv dastgoxida  o’rnatilgan  zarb  mexanizmi  konstruktsiyasiga qarab nech xil bo’lishi  mumkin ?

38.          STB mitti mokkini og’irligi  qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

39.          Xomuzaga arqoq tashlanishi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

40.          Zarb mexanizmi asosiy vazifasi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan?

41.          Pnevmatik dastgoxlarda arqoq ip tashlanadi…..

42.          Gidravlik dastgoxlarda Arqoq ip tashlanadi…..

43.          Zarb mexanizmlarni vazifasi  qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

44.          Arqoq ipni tashlash omili qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

45.          Arqoq ipni tashlash jarayonining xususiyati

46.          To’quv dastgoxning mosmalarini vazifasi – moki qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

47.          Zarb mexanizmini turlarini aniqlang?

48.          Mokili arqoq ipini tashlash usullari to‘g‘ri va to‘la keltirilgan javbni toping

49.          Arqoq tashlashda qanday  rapiralar yordamida amalga oshiriladi.

50.          Pnevmatik dastgohlarni  guruhlari to‘g‘ri keltirilgan javobni toping?

51.          Qaysi to’quv dastgohida arqoq ipi elastik rapirada tashlanadi?

52.          STB to’quv dastgohida arqoq tashlashni tezligi nimaga bog’liq?

53.          Tig’ning vazifasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rstilgan?

54.          Tig’ning nomerini o’lchov birligi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

55.          Tig’ nomeriga ta’rif to‘g‘ri keltirilgan javobni toping?

56.          To‘qimani chetiga arqoq  ipni jipslashtirish usullari

57.          Batan mexanizmlarni vazifasi to‘g‘ri keltirilgan javobni toping?

58.          Arqoq ipni to’qimani chetiga jipslashtirish jarayonining xususiyati

59.          Batan mexanizmi harakatni qaysi valdan oladi?

60.          Mokili to`quv dastgoxida qanday batan mexanizi o`rnatilgan?

61.          To’qimada tanda iplari bo’yicha zichlikni qanday o’zgartiriladi?

62.          STB dastgoxida qanday batan mexanizmi o’rnatilgan?

63.          To’qimani tortish omili

64.          To’qima rostlagichlarni vazifasi  qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

65.          To’qimani tortish va o’rash jarayonining xususiyati

66.          To’quv dastgoxning mosmalarini vazifasi – to’qima valigi

67.          To’qimada arqoq ipini joylanish turlari to‘g‘ri keltirilgan javobni toping?

68.          To’qima rostlagichlarining turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

69.          Xarakat davri bo’yicha to’qima rostlagichlari turi.

70.          STB to’quv dastgoxida  almashtiruvchi g’iltiraklar nechta?

71.          To’qima rostlagichlarining ishlash printsipiga qarab……… bo’ladi

72.          Majburiy harakatlanuvchi to’qima rostlagichlar.

73.          Taranglikni taxlash ko’rsatgichi ta’sir etadi….

74.          Tanda ipini uzatish omili

75.          STB dastgoxidagi kompensator qanday vazifa bajaradi

76.          To’quv dastgohida tanda ipini tarangligi nech xil ?

77.          To’quv dastgohida taranglikni o’lchash ……usullari mavjud.

78.          Tanda tormozini turlari qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

79.          Mokili dastgohlar uchun arqoq ipi qanday tayyorlanadi?

80.          Mokini almashtirish vaqtini o`lchov birligi nima?

81.          STB to’quv dastgohlarida , arqoq bo’yicha rangli effekt olish uchun ….. mexanizmlari ishlatilinadi.

82.          Dastgoxni nazorat qiluvchi  qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

83.          Mokili to`quv dastgoxlarini arqoq  nazorat qilish mexanizmlari to‘la va to‘g‘ri keltirilgan javobni toping?.

84.          Mokili  to`quv dastgoxlarini tanda  nazorat qilish mexanizmlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni toping?

85.          Mokisiz  to`quv dastgoxlarini arqoq  nazorat qilish mexanizmlari.

86.          To`quv dastgoxlarini tanda  ipini nazorat qilish mexanizmlari.

87.          Arqoq va tanda ogohlantiruvchilarining vazifasi qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

88.          Qo`lanilish maqsadida ogoxlantiruvchi mexanizmlar bo`ladi…..?

89.          Lamel moslamasi bu-

90.          Dastgoxni uzuliksiz ravishda arqoq ipi bilan taminlash mexanizmlari.

91.          To’quv dastgoxni unumdorligiga ta’rif qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

92.          To’quv dastgoxni unumdorligi  o’lchov birliklariga to‘g‘ri keltirilgan javobni toping?

93.          To’qimani ulchov birligi

94.          To’qimaning tuklari qanday tozalanadi?

95.          Ishlab chiqarilgan to’qimani sifati va uni xisobi bajariladi

96.          To`qima  o`lchash, tozalash va saralash uskunalari.

97.          Saralash mashinasiga qaysi turdagi mashinalar kiradi?

98.          To’qimadagi nuqsonlar qanday aniqlanadi?

99.          BU-2 va BU-2M mashinasida bajariladigan ishlarni aniqlang?

100.       Toqima nuqsonlarini turlari

To’qimachilik materialshunosligi fanidan savollar

1.            Qaysi olim tomonidan kemalarda ishlatiladigan arqonlarning namligini, ishqalanishga chidamliligini va yo‘g‘onligini o‘rgangan

2.            XVII asrning 2-yarmida qaysi olim tabiiy ipakni tuzilishini o‘rgangan

3.            Zig’ir tolasining asosiy moddasi nima?

4.            Ma’danlardan olinuvchi tolalar guruhiga mansub tolalarni ko’rsating?

5.            To’qimachilik mahsulotlarining mexanik xususiyatlari…. 

6.            Tabiiy yuqori molekulali moddalardan olingan kimyoviy tola

7.            Arqoq iplarining tanda iplarining ustidan o’tib o’rilishiga

8.            Ikkilamchi iplar deb ninaga aytiladi?

9.            O‘simliklardan olinuvchi tolalarga qanday tolalar kiradi

10.          Jonivorlardan olinuvchi tolalarga qanday tolalar kiradi

11.          Ma’danlardan olinuvchi tolalarga qanday tolalar kiradi

12.          Polimer so‘zining asl ma’nosi nima

13.          Oddiy o’rilishda tanda yoki arqoq iplari bo’yicha qoplanishlar kuchaytirilsa…

14.          Birlamchi iplar…

15.          Iplarning eshilishi bu…

16.          CHigitli paxtadan necha foiz tola chiqadi?

17.          Sellyulozaning emperik formulasi

18.          Sellyuloza qancha haroratda molekulasining tuzilishi o‘zgaradi

19.          Oqsil moddalardan tashkil topgan tolalar

20.          Paxta tolasining asosiy moddasi

21.          Paxta tolasi uzunligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

22.          Oddiy o‘rilishlar sinfiga qaysi o‘rilishdagi gazlamalar kiradi

23.          Jun tolasining uzunligini aniqlash asbobi

24.          Zig‘ir tolasi tarkibida qanday nuqsonlar mavjud

25.          Paxta tolasi ishqor ta’siriga chidamlimi?

26.          Paxta tolasining navi qaysi standart bo‘yicha baholanadi

27.          Paxta tolasi kislota ta’siriga chidamlimi?

28.          Paxta tolasi nechta navga bo‘linadi

29.          Chiziqiy zichlik birligi

30.          Chigitli paxta nechta navga bo‘linadi

31.          CHigitli paxtadan olinadigan mahsulot turlari…

32.          Tabiiy tolalar guruhiga qanday tolalar kiradi

33.          Jun tolalari tarkibida qanday nuqsonlar mavjud

34.          Sun’iy tolalarga qanday tolalar kiradi

35.          Viskoza qaysi moddadan olinadi

36.          Paxta necha kunda pishib yetiladi

37.          Paxtani chigitdan ajratish jarayoni

38.          Paxta tolasi iflosliklari qaysi asbob yordamida aniqlanadi

39.          Bir davrli cho’zilish deformasiyasidan olinadigan ko’rsatkichlar…

40.          Paxta tolasi nechta tipga bo‘linadi

41.          Kalta tolalar miqdori qancha hisoblanadi

42.          Kanop tolasining asosiy moddasi

43.          Ipak tarkibida necha % fibroin mavjud

44.          Sintetik tolalarga qanday tolalar kiradi

45.          Meyoriy sharoitda paxtada necha % namlik mavjud

46.          Kalava ip eshish sonini aniqlash asbobini kursating

47.          Atlas  qaysi o’rilish bilan to’qiladi?

48.          Paxta tolasi qaysi ko‘rsatkichlari bo‘yicha navlarga bo‘linadi

49.          Kapron tolasi kislotaga chidamliligi

50.          Ipning uzunligi 25 m, ogirligi 0,5 g bulsa, uning chizikiy zichligi aniqlansin?

51.          Yaxshi pishgan paxta tolasi tarkibida qancha % sellyuloza moddasi mavjud

52.          Paxta tolasining uzunligi 1 mmga oshsa, ipning sifati qanday o‘zgaradi

53.          Birlashtirilgan namunananing massasi qancha bo‘lishi kerak, kamida

54.          Dinamometr asbobidan kachon foydalaniladi?

55.          Ipak tarkibidagi yopishqoq modda

56.          Pilla tarkibida qancha seritsin moddasi mavjud?

57.          Paxta tolasi qaysi ko‘rsatkichlari bo‘yicha tiplarga bo‘linadi

58.          Gazlamalarda necha xil nuqsonlar mavjud

59.          Zararli nuqsonlarga nimalar kiradi

60.          Gazlama o‘lchamlarining kichrayishi

61.          Paxta tolasi mustahkamligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

62.          Gazlama o‘lchamlarining oshishi

63.          Laboratoriyadagi kondision sharoitni kursating?

64.          Gigroskopiklik nima

65.          Gazlamalarning mustahkamligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

66.          Kimyoviy tolalarning nuqsonlariga nimalar kiradi

67.          Jun tolasining asosiy moddasi

68.          Paxta tolasi rangi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

69.          Sarja gazlamasi qaysi o’rilish bilan to’qiladi?

70.          Jun tolasining tekislanmagan xolatidagi uzunligi

71.          Iplarning buramdorligini aniqlash asbobi

72.          Kanop tolasining egiluvchanligini aniqlash asbobini kursating?

73.          Tolali nuqsonlarga nimalar kiradi

74.          Gazlamalarning suv shimdiruvchanligi nima

75.          Chang yutish xajmi bu nima?

76.          Gazmollarning gigienik ko’rsatkichiga qaysi xossalar kiradi?

77.          Gazmol zichligi bu:

78.          Urilishning tanda buyicha rapport nimaga aytiladi?

79.          Bir qatori o’ngga, ikkinchi qatori teskariga to’qilgan trikotajga…

80.          Oddiy o‘rilishlar sinfiga qanday gazlamalar kiradi

81.          To’qimani tanda bo’yicha zichligi nimalarga bog’liq.

82.          Mayda gulli o‘rishlar sinfiga kiradigan gazlamalar

83.          Murakkab gulli o‘rilishlar sinfiga kiradigan gazlamalar

84.          Gazlamalarning burmabopligini aniqlash asbobi

85.          Ifloslangan ip

86.          Gazlamalarning ishqalanishga chidamliligini aniqlash asbobi

87.          To’quvchilikda tanda iplarini qisqarishi deb nimaga aytiladi?

88.          To’qima tuzilishi deb nimaga aytiladi?

89.          Keratin moddasining solishtirma zichligi qancha

90.          Chiziqiy zichligi bo‘yicha notekis ko‘rinishli yigirilgan iplar

91.          Paxta tolasi namligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

92.          Elektravlagomer TEV-1 asbobining afzalligi?

93.          Gazlamalarning g‘ijimlanmasligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

94.          Shtapeldagi eng uzun tola

95.          HVI tizimida paxta tolasining «Mikroneyr» ko’rsatkichi me’yoriy deb xisoblanadi

96.          HVI tizimida kaysi uzunlikdan kichik bo’lgan tolalar kalta tolalar deb xisoblanadi

97.          Gazlamaning butun to‘pi bo‘yicha nuqsonlari

98.          Ipak tolasining asosiy moddasi

99.          Paxta tolasining uzunligini aniqlash usuli

100. Iplarning mustahkamligi qaysi asbob yordamida aniqlanadi

Translate »