2022/2023 o’quv yilida “Menejment” ta’lim yo’nalishi 4-kurs bitiruvchilari uchun yakuniy davlat attеstasiyasi nazorat savollari

1. “Boshqarish nazariyasi” fani

 1. Boshqaruv muammosini ilk bor hal qilishga kirishgan davlatni aniqlang
 2. Bu maktab vakillari: “Agar rahbarlar o’z xodimlari haqida g’amxo’rligini oshirsa, unda xodimlarning qanoatlanganlik darajasi oshadi, bu esa muqarrar unumdorlikni oshishiga olib keladi, deb ishonganlar” bu qaysi maktab vakillarining g’oyasi bo’lgan?
 3. Zamonaviy amerika menejmenti qanday tarixiy shart-sharoitlarga asoslanadi?
 4. Insoniy resurslarni mamlakatning asosiy boyligi-deb hisoblaydigan mamlakatni ko’rsating
 5. Zamonaviy menejmentda vazifalarni hal qilishning qanday usullari mavjud?
 6. Tashkilot menejment tizimining ta’minlovchi tizimchasi quyidagilarni o’z ichiga oladi
 7. Boshqaruvning iqtisodiy usullari necha guruhga bo’linadi?
 8. Hozirgi vaqtda AQSh da boshqaruvga ishchilarni jalb qilishning nechta shakli keng tarqalgan?
 9. Fordizm bu-
 10. O’tgan asrning 50-60 yillarda iqtisodiy o’sishning qaysi omilining roli yanada oshadi va ishlab chiqarishning texnik modernizatsiyalashishi sodir bo’ladi?
 11. Zamonaviy tadqiqotchilar boshqaruv vazifalarining qanday turlarini ishlab chiqdi?
 12. Motivatsiya bu-
 13. Mak Klelland nazariyasi: ehtiyoj quyilgan maqsadlarga erishishga avvaliga qaraganda samaraliroq intilish bu-
 14. Vazifalarning amalga oshirish javobgarligini shaxs yoki shaxslar guruhiga topshirish jarayoni bu?
 15. Boshqaruvning besh umumiy vazifalaridan eng quyi va yuqori vazifasini aniqlang
 16. Maqsadlar bu-
 17. Odamlarni tashkilotlarga birlashish va ular doirasida o’zaro hamkorlik, qilishga alohida holda hos bo’lgan jismoniy va biologik cheklanishlar undaydi-ushbu qarashning muallifi kim?
 18. Tashkilotlarni o’lchamlari bo’yicha qanday guruhlarga ajratish mumkin?
 19. Boshqaruvning vazifaviy tuzilishi bu-
 20. Tashkiliy tuzilma bu-
 21. Korxonalarda qarorlar qabul qilish va uning ijrosini nazorat qilish huquqi kimlarga yuklanadi?
 22. Tashkilot deganda nimani tushunasiz?
 23. Umumiy mehnat taqsimoti bu-
 24. Malakaviy talablar  nima?
 25. Opportunistik strategiya bu-
 26. Menejerga qo’yiladigan asosiy talablar nima?
 27. Liberal rahbarlar kadrlarni tanlashda-
 28. Quyidagi usullardan qay biri xodimlarga ta’sir etish bo’yicha eng unumli sanaladi?
 29. Menejer va tadbirkor o’rtasida qanday farq bor?
 30. Tashkilotga tizimli yondashuv nima sifatida ko’rib chiqadi?
 31. Yetishmovchilik  yoki nimanidir yo’qligini his qilmoqlikni tushunib yetishlikni bildiradigan konsepsiya motivatsiyasining darajasi-
 32. Konsensus tamoyili-
 33. Lavozim yo’riqnomalari qanday asosiy qismlardan iborat?
 34. Quyida qayd qilingan qaysi bir apparat xizmatlari organida idoraviy vakolatlar amalga oshiriladi?
 35. Agar nizo hech qanday asosga ega bo’lmasa, u  holda bunday nizo-
 36. Tashkiliy printsip nima?
 37. Stress bu-
 38. Korxonaning strategiyasini tanlash quyidagi omillarga bog’liq-
 39. Quyidagi fikr kimga tegishli: “Barcha xo’jalik operatsiyalarni pirovardida uchta so’zlar bilan belgilanganga olib kelish mumkin: odamlar, mahsulot, foyd Birinchi o’rinda odamlar turishadi. Agar sizda ishonchli jamoa bo’lmasa, qolgan omillardan juda kam narsa qilish mumkin”?
 40. Xorijiy biznesda korxona salohiyati raqobatbardoshligini baholash uchun qanday usullardan foydalaniladi?
 41. Matritsa usuli qaysi mamlakat firmalarida keng qo’llaniladi?
 42. Boshqarish nazariyasi fani bu boshqaruvchiga-
 43. Boshqaruvchi obektlar bilan o’zaro bog’lanishda va aloqadorlik o’rnatmoqchi bo’lsa, u holda menejment fani-
 44. Boshqariluvchi ob’ektning konkret sharoitdagi ichki va tashqi vaziyatiga qarab boshqarishning ma’qul uslubi qo’llaniladi. Bu Boshqarish nazariyasi faning qaysi usuli?
 45. Boshqarish nazariyasi fani qaysi fanlar  bilan o’zaro bog’liq?
 46. O’tgan asrning 1885-1920 yillarda ilmiy menejment namoyondalari-
 47. Mumtoz yoki ma’muriy menejment namoyondalarini aniqlang
 48. Inson munosabatlari maktabi namoyandalarini aniqlang
 49. Miqdoriy tizimli yoki zamonaviy menejment namoyondalarini aniqlang
 50. Teylorning diqqat markazida, eng avvalo-
 51. Emersonning diqqat markazida, eng avvalo-
 52. Insoniy munosabatlar maktabi-
 53. Zamonaviy menejmentning boshqarishga yondashuv turlarini aniqlang
 54. Bozor iqtisodiyoti sharoitida O’zbekistonda davlat quyidagi qaysi tamoillarga asoslanib boshqariladi?
 55. Tuzuklarda keltirilgandek Temur davlatni nech nafar vazir bilan boshqargan?
 56. Maqsadli boshqaruv usulining birinchi pog’onasida-
 57. Ishlab chiqarish jarayonini boshlash va uni uzluksiz davom ettirish uchun bizga nimalar zarur?
 58. Muvofiqlashtirish va tartibga solish bu-
 59. Quyida qayd qilinganlarning qaysi biri boshqarishning ma’naviy-ma’rifiy funktsiyasiga kiradi?
 60. Boshqarish strukturasi deganda nimani tushunasiz-
 61. Boshqarish tizimi miqyoslari keltirilgan qatorni toping-
 62. Boshqarishning qanday tashkiliy strukturalari mavjud?
 63. Rahbarlar va struktura bo’g’inlarining boshqaruv faoliyatini ixtisoslashtirishga qaratilgan struktura bu-
 64. Funktsional xizmatlar rahbarlari va mutaxassislari qanday hususiyatlarga ega bo’lishi lozim?
 65. G’arb adabiyotlarida “strukturani takomillashtirish” iborasi o’rniga qanday iborani qo’llaniladi?
 66. Boshqarishning tashkiliy-ma’muriy usullari-
 67. Menejerlar boshqaruv pog’onasiga binoan nechi toifaga bo’linadi-
 68. Boshqaruv jarayonida yuzaga chiqadigan muammolarni hal qilish usullari, yo’llari majmui bu-
 69. Rahbarga qo’yiladigan talablarni aniqlang
 70. Bajarilishi lozim bo’lgan ishning aniq bir yo’lini tanlab olish bu-
 71. Sifat menejmenti deganda nimani tushunasiz?
 72. Xodimlar nechi guruh tamoyillarga asoslanib boshqariladi?
 73. Jahon amaliyotida motivatsiya vositasida unumli mehnatga chorlashning qanday nazariyalari mavjud?
 74. Qanday motivlashtirish modellari ishlab chiqilgan?
 75. Motivatsiya piramidasi muallifi kim?
 76. Axborot almashinuvining samaradorligiga ta’sir qiladigan muxim omil bu-
 77. Kommunikatsiya jarayoni elementlari bu-
 78. Kommunikatsiya jarayoni deb nimaga aytiladi?
 79. Qaror qabul qilish bosqichlarini ko’rsating
 80. Gorizontal mehnat taqsimoti-
 81. Vudvord bo’yicha texnologiyalar klassifikatsiyasi-
 82. Boshqaruv vazifalarining guruhlari to’g’ri belgilangan javobni toping-
 83. Aniq muammoga, odamga, vaqtga tegishli bo’lgan ma’lumotlar qanday axborot deyiladi?
 84. Shaxslararo kommunikatsiya yo’lida qanday to’siqlar mavjud?
 85. Tompson bo’yicha texnologiyalar klassifikatsiyasi?
 86. Rahbarning qaror qabul qilish bilan bog’liq vazifalarni belgilang-
 87. Mintsberg vazifalarining guruhlari to’g’ri belgilangan javobni toping
 88. SWOT tahlil deganda nimani tushunasiz?
 89. Boshqariluvchi ob’ektning konkret sharoitdagi ichki va tashqi vaziyatiga qarab boshqarishning ma’qul uslubi qo’llaniladi. Bu menejment faning qaysi usuli?
 90. 1885-1920-yillarda ilmiy menejment namoyondalari-
 91. Mumtoz yoki ma’muriy menejment namoyondalarini aniqlang ?
 92. X va Y nazariyasining namoyondasi kim ?
 93. Y nazariyasiga ko’ra yo’llanma xodim
 94. Boshqarish strukturasi boshqarish apparatining qanday ishlashini ta’minlashi lozim?
 95. Qaror qabul qilish zaruriyati qachon vujudga keladi?
 96. Iskandar Zulqarnay eramizdan avvalgi nechinchi yilda nima maqsatda shtabni tashkil qilgan?
 97. Boshqaruvda yondashuvlarning evolyusasini ko’rsating?
 98. Odamlarni tashkilotlarga birlashish va ular doirasida o’zaro hamkorlik , qilishga a’lohida holda hos  bo’lgan jismoniy va biologik cheklanishlar undaydi…?
 99. Liberal raxbarlar kadrlarni tanlashda-
 100. Konsensus tamoyili-

2. “Strategik menejment” fani

1. «Strategik menejment»   kursi  iqtisodiy  fanlar  ichidagi  qaysi fanlar  jumlasiga kiradi?

2. Strategiya nima?

3. Strategiyani aniqlash uchun nima qilish kerak?

4. Kompaniya strategiyasining asosiy masalasi –

5. Strategik boshqaruvning asosiy bosqichlaridan biri-

6. Strategik menejerga qo’yiladigan asosiy talablar-

7. Strategik rejalashtirishning afzalliklari nimadan iborat?

8. Strategik boshqaruv nechta asosiy bosqichlardan iborat?

9. Diversifikatsiyali kompaniyalarda strategiya bo’yicha menejerlarning nechta darajasi mavjud bo’ladi?

10. Direktorlar kengashining vazifasi – bu

11. Strategik reja qanday xususiyatlarga ega?

12. Uzoq muddatli maqsadlar necha xil bo’ladi?

13.Paychilar o’z kapitallaridan qanday yo’l bilan foyda oladilar?

14. Kompaniya missiyasini asoslash qanday jixatlardan iborat?

15. Tashkilot strategiyasi   ‑ bu

16. Odatda strategiya nechta darajada ishlab chiqiladi?

17. Korporativ strategiya nima?

18. Strategiya tuzishga yondoshuvlar qanday bo’ladi?

19. G’olibona strategiyaning nechta belgisi bo’ladi?

20. Birlik biznesni boshqaruv rejasi nima deb ataladi?

21. Korporativ maqsadga yo’nalganlikning uch asosiy tarkibiy qismi nimalardan iborat?

22. «Honda» kompaniyasining asosiy yutuqlari nimalarda namoyon bo’ladi?

23. Strategiyani  ishlab  chiqish  taxlilga  asoslangan  ish  bo’lib,  taxlil  qanday  yo’nalishda  olib  boriladi?

24. Strategik rejani shakllantirishning dastlabki nuqtasi-

25. «GARVARD»  universitetining  professori Maykl  Porter tarmoqdagi  raqobatchi  kuchlarni necha guruxga bulgan?

26. Porter qanday modelni taklif qilgan?

27. Strategik  guruxlar  kartasi bu-

28. «Qaysi kompaniyalar kuchli va kuchsiz raqobat mavqeiga ega» degan savolning maqsadi?

29. Aniqlik, strategiyani yaratuvchilarning o’zaro ichki qarama-qarshiligini mavjud emasligi, strategiyaning shaxsiy qadriyatlarga va raxbarlar rejalariga mos kelishi, tavakkalchilik va qayishqoqlik bu

30. Biznes  faoliyati  va menejerning etik qobiliyati  strategiyaga ta’sir ko’rsatadimi?

31. Biznes muxitini to’g’ri aniqlash uchun qanday omillarni xisobga olishi kerak?

32. Bo’linmalar va xizmatchilar ishining asosiy faoliyati nimalardan iborat?

33. Boshqaruv samaradorligi deganda-

34. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxona qanday afzal belgi bilan ajralib turadi?

35. Bozor ulushini va maxsulot sifatini oshirish, asosiy raqobatchilarga nisbatan xarajatlarni kamaytirish, iste’molchilar o’rtasida obro’-e’tiborni ko’tarish, iste’molchilarga xizmat ko’rsatishni yaxshilash va boshqa shu kabilar-bu

36. Diversifikatsiyalashgan kompaniya tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarning korporativ strategiyasi qaysi pog’onada yaratiladi?

37. Diversifikatsiyalashgan kompaniyalarda boshqarish strategiyasining necha pog’onasi mavjud?

38. Faoliyat muxitini aniqlashni qanday turlari mavjud?

39. Faoliyat natijasini baxolash, moslashtiruvchi xarakatlarni amalga oshirish bu-

40. Faoliyat sifatidagi fan eng keng xolatda uchta xossa bilan tavsiflanadi.  3- xossa to’g’ri berilgan qatorni toping.

41. Injiniring nima?

42. Iqtisodiy ko’rsatkichlar kompaniya foydalanishi mumkin bo’lgan strategiyalarni-

43. Iqtisodiy munosabatlarni demokratiyaash printsipi deganda-

44. Ishbop strategiya qanday yo’nalish uchun ishlab chiqiladi?

45. Ishlab-chiqarish va xo’jalik faoliyatini yuritish, marketing xamda talab va taqsimotni rag’batlantirish, ilmiy izlanishlar, konstruktorlik va texnologiya bu-

46. Kapital aylanishini tezlashtirish, foydani, dividentlarni, rentabillikni, aktsiya narxlarini va boshqa shu kabilarni ko’paytirish-

47. Kompaniya avvalambor, qanaqa maqsadlarni aniqlashi lozim?

48. Kompaniya raqobatga bardosh bera olmasligini oldindan ko’ra bilsa yoki muxit noqulay tomonga o’zgarayotganini sezsa, u o’z mablag’larini-

49. Kompaniyani strategik  va moliyaviy xolati nimalardan  iobrat?

50. Kompaniya strategiyasi  qanday savollarga javob berishi kerak?

51. Kompaniya strategiyasi muvaffaqiyat keltiradi qachonki-      

52. Kompaniya strategiyasi qanday tashkiliy darajada qayta ishlanadi?

53. Kompaniya strategiyasini ifodalashda ta’sir ko’rsatadigan ichki guruhlar kimlardan tashkil topadi?

54. Kompaniya strategiyasini ifodalashda ta’sir ko’rsatadigan tashqi guruhlar kimlardan tashkil topadi?

55. Kompaniya uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun o’z xarakatlarini, intilishini ma’lum soxaga yo’naltirsa-

56. Kompaniya va uning faoliyat yo’nalishlari bo’yicha qanday strategiya ishlab chiqiladi?

57. Kompaniyaning yaxshi ximoyalanishi mumkinligini namoyish etish uchun kuchsiz kompaniyalarga qattiq zarbalar berish bu-

58. Korporativ ma’daniyat asosi nimada?

59. Korporativ maqsad bu- 

60. Korporativ madaniyatni tashkil etishning asosiy omillari nimalarda?

61. Korxonaning boshqaruv modeli deganda nimani tushunasiz?

62. Maqsadlar – bu ma’lum muddatdan keyin erishiladigan natijalar bo’lsa, strategiya – bu:

63. Moliyaviy maqsadlarni aniqlanmasligi qanday salbiy oqibatlarga olib keladi?

64. Mujassamlikka intiluvchan kompaniyalar nimalarga e’tiborni qaratadilar?

65. O’zbekistonda faoliyat ko’rsatayotgan korxonalarning umumiy sonida ularning eng kup tarqalgan qanday tashkiliy-xuquqiy shakllari mavjud?

66. Ushbu strategiyani tadbiq etish orqali raqobat ustunligiga ega bo’lish bozorning tor sigmentida past xarajatlarni ta’minlash yoki xaridorlarga ushbu bozor sigmentida raqobatchilarnikidan farq qiladigan tovarlarni taklif etish orqali erishiladi. Bular qaysi strategiyaga tegishli?

67. Uzul-kesil qaror qabul qilish imkonini beruvchi asosiy printsiplarni ifoda eting.

68. Xaridorlarni sermaxsul mehnatga motivatsiya qilishda qaysi chora-tadbirlarni qo’llash maqsadga muvofiq emas?

69. Yaqin 3-5 yilda yoki yildan-yilga muntazam amalga oshiriladigan maqsadlar-

70. Xujumkorlik strategiyasining nechta yo’nalishi mavjud?

71. «A’lo» strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish kompaniyani zaif va qoniqarsiz faoliyat davrlaridan kafolatlaydimi?

72. Korxonaning strategiyasini tanlash qaysi omillarga bog`liq?

73. Korxona salohiyatini boshqarish texnologiyasi nechta bosqichdan iborat?

74. Korxonaning iqtisodiy salohiyatini belgilab beruvchi asosiy alomatni ko`rsating

75. Bugungi kunda muvaffaqiyat qozonayotgan firmaning iqtisodiy salohiyati modeli qanday ko`rinishga ega?

76. Muvaffaqiyatli biznes strategiyasining umumiy ko`rinishi qanday ifodalanadi?

77. Korxonaning raqobatbardoshligi salohiyati standartlari qanday guruhlarga bo`linadi?

78. Mahsulot ishlab chiqarish strategiyasini aniqlang:

79. Strategiya deganda nima tushuniladi?

80. Aniq strategiyani tanlash  bu-

81. Strategik menejment nimaga taaluqli?

82 Strategik menejmentning mazmuni nimalardan iborat?

83. Strategiyani asosiy savollari qaysilar?

84. Strategik rejada nimalar yoritilishi kerak?

85. Strategik ko’rish nima?

86 Strategiyani ta’minlovchi tizim nima?

87 Strategik gurux xaritasi deganda nima tushunaiz?

88. Kim strategic rejalashtirishning birinchi modelini ixtiro etgan?

89. Quyida sanab o`tilgan strategiyalardan qaysi biri xarajatlarni kamaytirishga yo`naltirilgan?

90. Strategik yondashuvda nimaga ustuvorlik beriladi?

91. Faoliyatni yaxshilash strategiyasini ishlab chiqish yo`lida bajariladigan ishlar-

92. Firma  strategiyasini  yaratish  o’zaro  bog’liq  5  ta  qismdan  iborat  bo’lib, uning 1-vazifasi-

93. E.Vrappning  fikricha  (Chikago  universiteti),  eng  omadli  strategik  menejerlar qanday hislatlarga ega bo’lishi kerak?

94. G.Mintsberg g’oyasi shundan iboratki-

95. Kompaniya strategiyasi  qanday savollarga javob berishi kerak?

96. SWOT taxlil bo‘yicha kompaniyaning ichki xolati nimaga asoslanadi?

97. Raqobatning qanday umumiy strategiyalarini bilasiz? 

98. XMAAB  ni kengaytirilgan ta’rifini ifodalang.

99. Xo’jalikning o’rta bo’g’in strategiyasi –  deganda nimani tushunasiz? 

100. Yakka biznesning asosiy raqobat strategiyasi nimadan  iborat ?

3. “Innovatsion menejment” fani

 1. Innovatsion menejment fanining mazmuni nima?
 2. Innovatsion faoliyat doirasini nima tashkil etadi?
 3. Innovatsiyaning yangilik potensiali bo’yicha turlari qanday?
 4. Innovatsion jarayon elementlari daraji bo’yicha ikkinchi bosqichda nimani o’rganadi
 5. Innovatsion menejmentga ilmiy yondashuvlar-
 6. “Qora quticha” tamoyilining asosiy elementlari-
 7. Kommersializatsiya tushunchasi nima?
 8. Innovatsion jarayon nima?
 9. Innovatsion jarayonning asosiy bo’g’inlari qanday?
 10. Innovatsion faoliyat mazmuni nima?
 11. Innovatsiyaning yangilik darajasi bo’yicha turlari qanaqa?
 12. Innovatsiyaning tuzilishi va tarqatilishi bo`yicha turlari qanday?
 13. Innovatsion jarayon elementlari darajasi bo’yicha birinchi bosqichda nimani o’rganadi?
 14. Innovatsiya faoliyatini rejalashtirishning asosiy tamoyillari bu-
 15. Innovatsion tashkilotlarning strategiyasi bu-
 16. Yangi maxsulot namunasini ishlab chiqishda xujjatlarni va tashkil etishda venchur firmalar harajatlari umumiy harajatlardan qancha foizni tashkil etadi?
 17. Innovatsion jarayonning o’rtacha yangilik darajasi muddati qancha?
 18. Innovatsion menejmentning qarorlarga qo’yiladigan asosiy talablar
 19. Innovatsiya va raqobatni bir- biriga ta’siri bormi?
 20. Innovatsion faoliyatning asosiy shakli sifatida nima vujudga keladi?
 21. Innovatsion jarayon nechta bo’g’indan tashkil topgan?
 22. Innovatsion jarayonning asosiy bosqichlari qanday?
 23. Innovatsiyaning mazmuni bo’yicha turlari qanday?
 24. Innovatsion tashkilot turlari?
 25. Raqobatlasha oladigan maxsulotni katta seriyadan yoki juda ko’p uzluksiz ishlab chiqarishda qanday usul qo’llaniladi?
 26. Loyihani joriy qilish bo’yicha kimlar qatnashishi lozim?
 27. Tashkilotning yangilik bozorida ishtirok etishining muhim omili nima?
 28. Yangilik yaratishning “toza raqobat” bozori nima?
 29. Ilmiy parklar bu-
 30. Radikal yangiliklarni eski bozor sigmentlariga kiritish strategiyasi bu-
 31. Yirik va standart ishlab chiqarishlarga xos bo’lgan ommaviy ishlab chiqarish, yaxshi sifat, past narxlar strategiyasi bu-
 32. Innovatsion tashkilotning mavjud bozor ulushini saqlab qolish va xalqaro bozordagi o’rnini ushlab turishga qaratilgan harakati-
 33. Yuqori texnologiyalar sohasidagi xavf-xatari yuqori bo’lgan yangiliklar bu-
 34. Yangilikni qayta ishlab chiqarish sikli ketma-ketligi, bu-
 35. Yangilik darajasi bo’yicha yangilik, innovatsiya va innovatsion jarayon qanday turlarga bolinadi?
 36. Yangilik bozorda ishtirok etishining qanday turlari mavjud?
 37. Yangilik kiritish yangilikdan qanday farqlanadi?
 38. Qaysi davlatda izlanishlar va ilmiy ishlar olib borish harajatlari IMYaMda eng ko’p ulushni tahkil etadi?
 39. ITTKIlarni boshqarish mexanizmi bu –
 40. Patent bu –
 41. Litsenziya bu –
 42. Innovatsion loyihalarni ekspertiza qilish deganda-
 43. Innovatsion loyihani tuzish va joriy etish nechta bosqichdan iborat?
 44. Ishlab chiqarishni tashkiliy texnologik tayyorlash bu-
 45. Innovatsion faoliyatda davlat siyosatining asosiy tamoyillari qanday?
 46. Innovatsiyaning davlat tuzilishidagi ahamiyati-
 47. Innovatsion loyihaning samaradorligi nimadan iborat?
 48. Maxsulotni raqobatlasha olish imkoniyatini oshirish qanday omillardan tashkil topadi?
 49. Ilmiy hodim bu –
 50. Innovatsion faoliyatda davlat siyosati yo’nalishlari qanday olib boriladi?
 51. Innovatsion loyiha mazmuni nima?
 52. Innovatsion loyihani samaradorlik ko`rsatkichi qanday?
 53. Investitsion loyihani baholashda qanday kriteriyalardan foydalaniladi?
 54. Innovatsion faoliyatda real pul tushumi qanday formula yordamida hisoblanadi?
 55. Innovatsion jarayonda qaysi turdagi investor turlari mavjud?
 56. Innovatsion tashkilotlar jamoasini shakllantirish nimalardan iborat?
 57. Innovatsion tashkilotlardagi kadrlar qanday guruhlarga bo’linadi?
 58. Innovatsion marketing asosida nima yotadi?
 59. Leverej bu –
 60. Innovatsion izlanishni investitsion imkoniyatlari nimalarni nazarda tutadi?
 61. NIOKR nima?
 62. Innovatsion tashkilotning bozorda o’z ulushini egallab olish yoki o’z faoliyatini kengaytirishga yo’naltirilgan faol harakati-
 63. Porterning raqobat strategiyasi bu-
 64. Yangilik bozorini qanday tashkilotlar va kimlar yaratadi?
 65. Innovatsion markaz bu-
 66. Ishlab chiqarishni texnik darajasi deganda-
 67. Biznesning  reinjiniringi  – 
 68. Yolg’on  innovatsiya  – 
 69. Innovatsiyalarning  produtsenti –
 70. Foydali  modelning  yangiligi- 
 71. Innovatsion  kontur  (tashqi  ko’rinishi)  – 
 72. Innovatsion  mahsulot  –
 73. Innovatsion  soha  – 
 74. Innovatsion  muhit- 
 75. Innovatsion  dastur  – 
 76. Innovatsion  infratuzilma  – 
 77. Innovatsiyalar    injiniringi   – 
 78. Kashfiyot- 
 79. G’oya  – 
 80. Innovatsiyalarning  yashash  davri  –
 81. Innovatsiyalarning    diffuziyasi  –
 82. Innovatsiyalar  brending  brand  –
 83. Biznes-inkubator- 
 84. Innovatsiyalar  benchmarketingi  – 
 85. Xavflarning  taxlili-
 86. Kontrakt bo’yicha loyiha oldi injener-qidiruv ishlari, ilmiy izlanishlari, loyiha taklifi, iqtisodiy-moliyaviy ishlarni amalga oshirish-
 87. Innovatsion marketing bu-
 88. Innovatsion jarayon uchun investitsiyaning asosiy manbalari qanday?
 89. G’oyani    texnik-  iqtisodiy  asoslanishi-
 90. Kafolat muddati mobaynida ta’mirlash harajatlari qaysi turdagi harajatga kiradi?
 91. Sertifikatlashtirishning yuqori darajasining ob’ekti nima?
 92. Yangi maqsadlar, vazifalar, professional malaka  kommunikatsiya ko‘rsatkichlari.
 93. Kadrlar va boshqa tizimlari uchun foyda keltirish o’rniga zarar yetkazadigan yolg’on, xayoliy yangiliklar qanday nomlanadi?
 94. Innovatsion  markazlar  tarkibiga qaysilar kiradi?
 95. Ochiq  tizim  sifatidagi tashkilot innovatsion  faoliyatini  qurishning  tamoyillarini aniqlang
 96. Ilmiy  –  tadqiqott  va  tajriba  konstruktorlik  ishlari  (ITTKI)ning  asosiy vazifasi-
 97. ITTKI  ishlari  nechta bosqicga  bo’linadi?
 98. ITTKI ning yakunlovchi  bosqichi-
 99. Innovatsion loyihani baholashdagi moliyaviy kriteriyalar qaysi ko’rsatkichlardan iborat?
 100. Innovatsion jarayon elementlari darajasi bo’yicha uchinchi bosqichida nimani o’rganadi?

4.«MIT va me’yorlashtirish» fani

1. Mehnat deganda nima tushuniladi?

2. Mehnat unumdorligi deb nimaga aytiladi?

3. Mehnatni ilmiy tashkil etish deb nimaga aytiladi?

4. Mehnat qilish shart-sharoitlari deganda nimani tushunasiz?

5. Mehnat taqsimoti deb nimaga aytiladi?

6. Professional tarkibiga ko’ra  qanday brigadalar mavjud?

7. Quyidagilarning qaysilari ish usullariga kiradi.

8. Mashina vaqti 60 sek, kup vaqti 20 sek bo’lsa ishchi nechta mashinaga xizmat ko’rsatishi  mumkin?

9. Bu sxemada qanday marshrut ifodalangan?

10. Ish usuliga qo’yiladigan talablar.

11. Sun’iy yoritgichning qanday turlari bor?

12. Texnologik intizom deb nimaga aytiladi?

13. To’qimachilik korxonalarida MIT ishlari bilan qaysi bo’lim shugullanadi?

14. Mehnatni ilmiy tashkil etishning asosiy maqsadi.

15. Ish vaqti birligi (soat, smena) mobaynida ishlab chiqarish uchun belgilangan mahsulot  yoki ish miqdori …………… deb ataladi.

16. Mehnat unumdorligi qanday birliklarda ulchanadi?

17. Mashinalarda foydali vaqt koeffitsientini topish formulasi qaysi javobda to’g’ri topilgan. Bu yerda: Ka – «a» gruppasidagi bekor turishlar   koeffits. Kb – «b» gruppasidagi bekor turishlar keffits. Kn  – «n» gruppasidagi bekor turishlar koeffits.

18. MIT ning iqtisodiy vazifalari nimaga yunaltirilgan?

19. MIT asoslari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

20. Yuqori ish unumi smenaning qaysi qismida bo’ladi?

21. Xodimlarni mahsulot ishlab chiqarish jarayonida qatnashishlari, bajariladigan ishlarning harakteriga ko’ra  kategoriyalarga bo’linishi qanday mehnat taqsimoti?

22. Mehnatni tashkil etishning brigada usuli afzalligi:

23. Kompleks brigadalarida:

24. Ixtisos nima?

25. Mehnatni tashkil etish shakliga ko’ra ish joyi qanday turlarga bo’linadi?

26. Ishlarning bajarilish harakteriga ko’ra ish joyi:

27. Mehnat usuli deb nimaga aytiladi?

28. Mehnat jarayonida kishining sog’ligi va ish qobiliyatiga ta’sir ko’rsatuvchi ishlab chiqarish omillarining jamiga nima deyiladi?

29. Sun’iy yoritilganlik turlari:

30. Tashakkur e’lon qilish, faxriy yorlik berish, faxrli unvonlar berish qanday rag’batlantirish?

31. Ishchi xodimlar qo’nimsizligi qanday hisoblanadi?

Bu yerda: Iu – ishchilarning ro’yxatdagi o’rtacha soni

 Ib – uzrsiz sabablariga ko’ra ishdan bo’shatilgan ishchilar soni

32. Ish joylarini tashkil etish koeffitsienti qanday hisoblanadi?

33. Mehnatni me’yorlash usullari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

34. Mehnat sharoitlarining sotsial-psihologik omillariga nimalar kiradi?

35. Mehnat taqsimotining turlari:

36. Mehnat harakati deb nimaga aytiladi?

37. Ko’p dastgohga xizmat ko’rsatish deb nimaga aytiladi?

38. Ish joyi deb nimaga aytiladi?

39. Ish joyida mehnat qilish sharoiti deganda nimani tushunasiz?

40. Vibratsiyaning ishchiga qanday ta’siri bor.

41. Ishchilar malakasini orttirish natijasida olinadigan iqtisodiy samara qanday  bo’ladi?

Bu yerda: CHn v – malaka oshirgan, ishlab chiqarish  me’yorini foizini oshirgan ishchilar soni Rn  v – ishlab chiqarish me’yorini orttirish foizi

31 va 32 – keltirlgan harajatlar.  A2 – mahsulot xajmi 

42. Bir birlik mahsulot ishlab chiqarish uchun yoki ish birligini bajarish uchun belgilangan ish vaqti nimani bildiradi?

43. Mashina vaqti me’yori formulasini aniqlang.

Bu yerda: tM – mashina vaqti me’yori.

TCM        – smena davomiyligi. 

HMC       – mashinaning smenadagi ish unumi. 

44. Asosiy mashina vaqti me’yoriy formulasini toping?

Bu yerda    tM   – asosiy mashina vaqti .

 A  – mashinaning nazariy ish unumdorligi      

 HM        – mashina unumdorligi. 

45. MITning asosiy yo’nalishlarini ko’rsating.

46. MITning psixofiziologik vazifalari.

47. Ishchilar salomatligi va ish qobiliyati saqlanib turadigan sharoit yaratish MITning qaysi asoslaridir?

48. Ovqatlanish uchun tanaffusning maksimal vaqti.

49. Har xil mehnat turlarini bir-biridan ajratishga:

50. Bir ishni ko’pchilik birgalikda bajarishga nima deyiladi.

51. Brigada usulida:

52. Brigadaga kim rahbarlik qiladi?

53. Malaka nima?

54. Individual ish joylarida:

55. Statsionar ish joyi nima bilan harakterlanadi?

56. Mehnatni tashkil etish kartasi necha bo’limdan iborat?

57. Mehnat usullarini ko’rsating?

58. Mehnatni sanitariya-gigena sharoitlari nimani nazarda tutadi?

59. Ishlab chiqarishda yoritilganlik qanday yo’llar bilan ta’minlanadi?

60. Shovqinning ishchiga ta’siri:   

61. Mehnat og’irligi necha guruxga bo’linadi?

62. Mehnat intizomini mustahkamlash tadbirlari:        

63. MIT tadbirlarining iqtisodiy samaradorligini ko’rsatuvchi ko’rsatkichlar:

64. Mehnat me’yorlarini belgilang:

65. Korxonalar ishchi xizmatchilariga xak to’lashning konunlar  va qoidalar majmuasini nima deb ataladi?   

66. Mehnatni tashkil qilish deb nimaga aytiladi ?

67. Mehnat unumdorligi qanday aniqlanadi?

68. Mehnatni tashkil qilishdan maqsad nima?

69. MITning printsiplari.

70. Mehnat sharoitining sanitar-gigenik omillari nimalardan iborat?

71. Mehnat taqsimotining afzalligi?

72. Ish usuli deb nimaga aytiladi?

73. Ko’p dastgohlikda mashinalar soni qanday aniqlanadi? (tM – mashina vaqti; tP – qo’l vaqti, tBH– xizmat ko’rsatish vaqti, t3.P – bandlik

74. Ish joyining tashkil etishning shartlari.

75. To’qimachilik sanoati korxonalarida havoning eng yaxshi temperaturasi qanday bo’lishi kerak?

76. Ishchining eng yuqori ish unumdorligi smenaning qaysi qismida bo’ladi

77. Musobaqaning asosiy tamoyillari.

78. Xodimlar sonini iqtisodiy tejalish natijasida mehnat unumdorligini ortishi qanday hisoblanadi?

Ech – xodimlar sonini nisbiy iqtisodi:

CHs – ro’yxatdagi ishchilar soni:

Po – dastgoh unumdorligi:

Ur – ish kuchi sarfi:

79. Bitta mashina uchun belgilangan mahsulot ishlab chiqarish me’yori deganda nimani tushuniladi?

80 Mashinaning nazariy ish unumdorli deganda nimani tushuniladi?

81. MITning  yo’nalishlari  nimaga yunaltirilgan?

82. MITning asosiy vazifalari.

83. Mehnat unumdorligi deb nimaga aytiladi.

84. Ishlab chiqarish jarayonining zaruriy elementlari. 

85. Ish vaqti davomida (smena) ish vaqti sarfining hammasini o’lchash maqsadida olib borilgan kuzatishlar:

86. Mehnatni me’yorlash usullari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

87. Mehnat intizomining mustahkamlashning eng samarali usuli:

88. Mehnat intizomi:

89. Mehnatni rag’batlantirish usullari.    

90. Ish joylaridagi ob-havo nimani nazarda tutadi? 

91. Mehnatning ratsional (samarali) usul va uslublarini yuzaga keltiruvchi manbai:

92. Mehnatni tashkil etish kartasi bo’limlari nomini to’g’ri belgilang:

93. Ish o’rinlarini rejalashtirishda nimalarga e’tibor beriladi?

94. Kup dastgohli ish o’rinlarida:  

95. Kasb nima?

96. Ixtisoslashgan brigada qanday bo’ladi?

97. Mehnat hamkorligida qanday brigadalar tuziladi?

98. Qaysi javobda mehnat taqsimotining shakli to’g’ri ko’rsatilgan?

99. Ishga chiqish grafigiga  qo’yiladigan talablar:

100. Ishchining ma’lum vaqt ichida ma’lum sifatga ega bo’lgan ma’lum bir ish xajmini bajarish xususiyatiga nima deyiladi?.     

Kafedra mudiri                                  I.Ibragimov

Translate »