5310100 ENERGETIKA  (ISSIQLIK ENERGETIKASI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Issiqlik ta’minoti va tizimlar fanidan savollar

 1. Qaysi issiqlik energetik tizimlari issiqlik energiyasini istemol etadi?
 2. Issiqlik punktining vazifasiga quyidagilar kiradi
 3. Ideal gaz qonunlariga qaysi qonunlar kiradi?
 4. Jism holatining termodinamikaviy parametrlarini aytib bering?
 5. Sistema holatining o‘zgarishi quyidagicha bo‘ladi
 6. Muvozanatli jarayonni quyidagicha amalga oshirish mumkin
 7. Real jarayonlar bu…
 8. Berilgan tashqi sharoitlarda termodinamikaviy sistema intiladigan holat qanday ataladi?
 9. Termodinamikada qaytar jarayon deb nimaga aytiladi?
 10. Termodinamikada qaytmas jarayon deb nimaga aytiladi?
 11. Muvozanatli jarayonlar qanday izoxlanadi?
 12. Muvozanatsiz jarayonlar qanday izoxlanadi?
 13. Qanday temperaturaga absolyut nol deyiladi?
 14. Bosim birliklari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 15. Termodinamikaning qaysi qonuniga binoan ikinchi turdagi abadiy dvigatelni yaratish mumkin emas?
 16. Termodinamikaning qaysi qonuniga binoan entropiyaning absolyut qiymati aniqlanadi?
 17. Abadiy dvigatellarning nechta turi mavjud?
 18. Issiqlik dvigateli nechta asosiy qismdan tarkib topgan?
 19. Universal gaz doimiysi qiymati
 20. Ideal gazning real gazdan farqi
 21. Halqaro birliklar sistemasida bosim birligi
 22. Atmosfera bosimini o‘lchaydigan asbob
 23. Atmosfera bosimidan yuqori bo‘lgan bosimni o‘lchaydigan asbob
 24. Atmosfera bosimidan bosimidan past bosimlarni o‘lchaydigan asbob
 25. Tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sirlashmaydigan termodinamik sistema nomi
 26. Bir jinsli termodinamik sistema nima?
 27. Termodinamik sistema muvozanat holatda qachon bo‘ladi?
 28. Ishchi jism deb nimaga aytiladi?
 29. Real gazlar uchun holat tenglamasini kashf etgan olim
 30. Qaysi parametr kengaygan tizimning energiyasiga tengdir?
 31. Partsial bosim deb nimaga aytiladi?
 32. Gazlar aralashmasi qanday usullarda beriladi?
 33. Qaysi parametr tizimning tartibsizlik darajasini tavsiflaydi?
 34. Qaysi parametr issiqlikni ishlash kobiliyatini tavsiflaydi?
 35. Kritik temperaturaning kim kashf etgan?
 36. Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni qo‘ying 1 kg jismni bir gradusga isitish uchun zarur bo‘lgan issiqlik miqdori jismning deb ataladi
 37. Kompressor turlari
 38. Suyuqlik oqimi turlarini kim kashf etgan?
 39. Ichki energiya tushunchasini fanga kiritgan olim
 40. Oqim uchun termodinamikaning 1 qonuni tenglamasida L qandayma’noni bildiradi?
 41. Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni qo‘yingIdeal gazning ichki energiyasi faqat … bog‘liq
 42. Entalpiyaning ma’nosi
 43. Moddaning kalorik xossalari
 44. Moddaning termik xossalari
 45. BTQ ning ideal siklini kim kashf etgan?
 46. Binar siklli BTK da ishchi jismlar nima?
 47. Benzinli ichki yonuv dvigatelini kim kashf etgan?
 48. Entropiya tushunchasini fanga kim kiritgan?
 49. Qanday jarayonda gaz ish bajarmaydi?
 50. Qanday jarayonda ichki energiyaning o‘zgarishi nolga teng?
 51. Qanday jarayonda termodinamik sistema tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi?
 52. Qanday jarayonda termodinamik sistemaga keltirilgan issiqlik miqdori ichki energiyaning o‘zgarishiga sarflanadi?
 53. Qanday jarayonda termodinamik sistemaga keltirilgan issiqlik miqdori kengayish ishiga sarflanadi?
 54. Bir atomli gazlar uchun adiabata ko‘rsatkichi qiymati
 55. Ikki atomli gazlar uchun adiabata ko‘rsatkichi qiymati
 56. Uch va ko‘p atomli gazlar uchun adiabata ko‘rsatkich qiymati
 57. Kerosinli ichki yonuv dvigatelini kim kashf etgan?
 58. Qanday jarayonda issiqlik sig‘imi o‘zgarmaydi?
 59. Qanday diagramma yordamida ish aniqlanadi?
 60. Izoxorik jarayonning egri chizig‘i
 61. Izobarik jarayonning egri chizig‘i
 62. Adiabatik jarayonning egri chizig‘i
 63. Energiyaning saqlanish va o‘zgarish qonunini kim kashf etgan?
 64. Sarf bo‘lgan issiqlik va bajarilgan ish o‘rtasidagi munosabatni kim aniqlagan?
 65. Ish birligi
 66. Solishtirma ish birligi
 67. Qanday jarayonda kengayish ishi nolga teng
 68. Termodinamikaning 1 – qonuni ta’rifi
 69. Entalpiya tushunchasini fanga kim kiritgan?
 70. Qanday siklga to‘g‘ri sikl deb aytiladi?
 71. Ish issiqlikka aylanadigan aylanma protsesslarni amalga oshiruvchi uzluksiz ishlaydigan sistema qandayataladi?
 72. Qaytar sikl qanaqa bo’ladi?
 73. Qaytmas sikl qanday ifodalanadi?
 74. Ikkita issiqlik manbai orasida amalga oshiriladigan qaytar siklning termik FIK bu siklni amalga oshirishda foydalanilgan ish jismining xossasiga bog’liq bo’lmaydi Bu qandayteorema?
 75. Qanday siklga teskari sikl deb aytiladi?
 76. Issiqlik dvigatellari nazariyasiga kim asos solgan?
 77. Karno sikli 1 jarayon nomi
 78. Karno siklida 2 jarayon nomi
 79. Karno siklida 3 jarayon nomi
 80. Karno siklida 4 jarayon nomi
 81. Aralashmadagi to’yingan quruq bug’ massasini Gb ga bo’lgan nisbatiqandayifodalanadi?
 82. Gaz bug’ va suyuqlikni siquvchi hamda harakatlantiruvchi qurilma qanday nomlanadi?
 83. Bug’lanish deb nimaga aytiladi?
 84. Kondensatsiya deb nimaga aytiladi?
 85. To’yinish holati deb qanday holatga aytiladi?
 86. To’yingan bug’ga ta’rif bering?
 87. O’ta qizigan bug’ deb nimaga aytiladi?
 88. Eng ko’p ishlatiladigan yuz gradusli xalqaro temperatura shkalasini aytib bering?
 89. Bug’ning ichki energiyasi qanday xarf bilan belgilanadi?
 90. Issiqlik o’tkazuvchanlikka ta’rif bering?
 91. Issiqlik uzatilishiga tarif bering?
 92. Izotermik sirtlar qachon kesishadi?
 93. Temperatura gradienti nima?
 94. Issiqlik almashuvning asosiy turlari?
 95. Statsionar issiqlik rejimi nima?
 96. Issiqlik almashuvning zaruriy va etarli sharti nimadan iborat?
 97. Issiqlik uzatish degani nima?
 98. Issiqlik o‘tkazuvchanligi eng yuqori bo‘lgan metall
 99. Issiqlikni issiq muxitdan sovuq muxitga ular orasidagi ajratuvchi qattiq devor orqali uzatishga nima deyiladi?
 100. Issiqlik manba’si turiga qarab issiqlik ta’minoti nechaga bo’linadi?

5310100 ENERGETIKA  (ISSIQLIK ENERGETIKASI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Bug’-Gaz qurilmalari fanidan savollar

 1. Bug’–gaz qurilmalariga quyidagilar kiradi:
 2. Bug’ gaz qurilmasining yonish kamerasida quyidagi turdagi yoqilg’i yondiriladi:
 3. Ideal gaz qonunlariga qaysi qonunlar kiradi?
 4. Bug’ turbinasida ishchi jism …. xisoblanadi. Nuqtalar o’rnini to’ldiring.
 5. Bug’ gaz qurilmasining siklda bug’ turbinasi quyidagi yoqilg’i turida ishlaydi?
 6. Toza modda deb qandaymoddaga aytiladi?
 7. Termodinamikada bosim qanday belgilanadi?
 8. Termodinamikada temperatura qanday belgilanadi?
 9. Sistema holatining o‘zgarishi quyidagicha bo‘ladi
 10. Muvozanatli jarayonni quyidagicha amalga oshirish mumkin
 11. Real jarayonlar bu…
 12. Kinetik energiya qandaybelgilanadi?
 13. Berilgan tashqi sharoitlarda termodinamikaviy sistema intiladigan holat qanday ataladi?
 14. Termodinamikada qaytar jarayon deb nimaga aytiladi?
 15. Termodinamikada qaytmas jarayon deb nimaga aytiladi?
 16. Muvozanatli jarayonlar qanday izoxlanadi?
 17. Muvozanatsiz jarayonlar qanday izoxlanadi?
 18. Qanday temperaturaga absolyut nol deyiladi?
 19. Bosim birliklari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?
 20. Termodinamikaning qaysi qonuniga binoan ikinchi turdagi abadiy dvigatelni yaratish mumkin emas?
 21. Termodinamikaning qaysi qonuniga binoan entropiyaning absolyut qiymati aniqlanadi?
 22. Abadiy dvigatellarning nechta turi mavjud?
 23. Ideal gazning izotermik jarayoniga qanday shart tegishlidir?
 24. Ideal gazning real gazdan farqi
 25. Halqaro birliklar sistemasida bosim birligi
 26. Atmosfera bosimini o‘lchaydigan asbob
 27. Atmosfera bosimidan yuqori bo‘lgan bosimni o‘lchaydigan asbob
 28. Atmosfera bosimidan bosimidan past bosimlarni o‘lchaydigan asbob
 29. Ideal gazning adiabatik jarayoniga qanday shartlar va ifodalar tegishlidir
 30. Tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sirlashmaydigan termodinamik sistema nomi
 31. Bir jinsli termodinamik sistema nima?
 32. Termodinamik sistema muvozanat holatda qachon bo‘ladi?
 33. Ishchi jism deb nimaga aytiladi?
 34. Real gazlar uchun holat tenglamasini kashf etgan olim
 35. Qaysi parametr kengaygan tizimning energiyasiga tengdir?
 36. Partsial bosim deb nimaga aytiladi?
 37. Gazlar aralashmasi qanday usullarda beriladi?
 38. Qaysi parametr tizimning tartibsizlik darajasini tavsiflaydi?
 39. Qaysi parametr issiqlikni ishlash kobiliyatini tavsiflaydi?
 40. Kritik temperaturaning kim kashf etgan?
 41. Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni qo‘ying 1 kg jismni bir gradusga isitish uchun zarur bo‘lgan issiqlik miqdori jismning deb ataladi
 42. Kompressor turlari
 43. Ichki energiya tushunchasini fanga kiritgan olim
 44. Oqim uchun termodinamikaning 1 qonuni tenglamasida L qandayma’noni bildiradi?
 45. Ichki energiya tushunchasi qachon kiritilgan?
 46. Nuqtalar o‘rniga kerakli so‘zni qo‘yingIdeal gazning ichki energiyasi faqat … bog‘liq
 47. Entalpiyaning ma’nosi
 48. Moddaning kalorik xossalari
 49. Moddaning termik xossalari
 50. BTQ ning ideal siklini kim kashf etgan?
 51. Binar siklli BTK da ishchi jismlar nima?
 52. Benzinli ichki yonuv dvigatelini kim kashf etgan?
 53. Entropiya tushunchasini fanga kim kiritgan?
 54. Qanday jarayonda gaz ish bajarmaydi?
 55. Qanday jarayonda ichki energiyaning o‘zgarishi nolga teng?
 56. Qanday jarayonda termodinamik sistema tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydi?
 57. Qanday jarayonda termodinamik sistemaga keltirilgan issiqlik miqdori ichki energiyaning o‘zgarishiga sarflanadi?
 58. Qanday jarayonda termodinamik sistemaga keltirilgan issiqlik miqdori kengayish ishiga sarflanadi?
 59. Kerosinli ichki yonuv dvigatelini kim kashf etgan?
 60. Qanday jarayonda issiqlik sig‘imi o‘zgarmaydi?
 61. Izoxorik jarayonning egri chizig‘i
 62. Izobarik jarayonning egri chizig‘i
 63. Adiabatik jarayonning egri chizig‘i
 64. Energiyaning saqlanish va o‘zgarish qonunini kim kashf etgan?
 65. Sarf bo‘lgan issiqlik va bajarilgan ish o‘rtasidagi munosabatni kim aniqlagan?
 66. Ish birligi
 67. Solishtirma ish birligi
 68. Qanday jarayonda kengayish ishi nolga teng
 69. Termodinamikaning 1 – qonuni ta’rifi
 70. Entalpiya tushunchasini fanga kim kiritgan?
 71. Qanday siklga to‘g‘ri sikl deb aytiladi?
 72. Ish issiqlikka aylanadigan aylanma protsesslarni amalga oshiruvchi uzluksiz ishlaydigan sistema qandayataladi?
 73. Qaytar sikl qanaqa bo’ladi?
 74. Qaytmas sikl qanday ifodalanadi?
 75. Ikkita issiqlik manbai orasida amalga oshiriladigan qaytar siklning termik FIK bu siklni amalga oshirishda foydalanilgan ish jismining xossasiga bog’liq bo’lmaydi Bu qandayteorema?
 76. Qanday siklga teskari sikl deb aytiladi?
 77. Issiqlik dvigatellari nazariyasiga kim asos solgan?
 78. Karno sikli 1 jarayon nomi
 79. Karno siklida 2 jarayon nomi
 80. Karno siklida 3 jarayon nomi
 81. Karno siklida 4 jarayon nomi
 82. Aralashmadagi to’yingan quruq bug’ massasini Gb ga bo’lgan nisbatiqandayifodalanadi?
 83. Gaz bug’ va suyuqlikni siquvchi hamda harakatlantiruvchi qurilma qanday nomlanadi?
 84. Bug’lanish deb nimaga aytiladi?
 85. Kondensatsiya deb nimaga aytiladi?
 86. To’yinish holati deb qanday holatga aytiladi?
 87. To’yingan bug’ga ta’rif bering?
 88. O’ta qizigan bug’ deb nimaga aytiladi?
 89. Eng ko’p ishlatiladigan yuz gradusli xalqaro temperatura shkalasini aytib bering?
 90. Issiqlik o’tkazuvchanlikka ta’rif bering?
 91. Issiqlik uzatilishiga tarif bering?
 92. Izotermik sirtlar qachon kesishadi?
 93. Temperatura gradienti nima?
 94. Issiqlik almashuvning asosiy turlari?
 95. Statsionar issiqlik rejimi nima?
 96. Issiqlik almashuvning zaruriy va etarli sharti nimadan iborat?
 97. Issiqlik uzatish degani nima?
 98. Issiqlikni issiq muxitdan sovuq muxitga ular orasidagi ajratuvchi qattiq devor orqali uzatishga nima deyiladi?
 99. Murakkab issiqlik almashinuvi deb nimaga aytiladi?
 100. soploni vazifasi nima ?

5310100 ENERGETIKA  (ISSIQLIK ENERGETIKASI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Qozon qurilmalari fanidan savollar

 1. Ta’minot suvini regenerativ kizdirishdan maksad?
 2. Ta’minot suvini regenerativ isitgichlar turlari
 3. Iste’molchilarga beradigan energiya turiga qarab IESlar turlarini ko‘rsating
 4. Kozon kurilmasining vazifasi nima?
 5. IESda bug turbinasi ishlatiladimi yoki GES dami?
 6. Kondensator qanaqa vazifani bajaradi?
 7. Bug‘ turbinasining vazifasi nima?
 8. IESlarda qanaqa yoqilg‘i yoqiladi?
 9. Bug‘ turbinali IESlarning FIK qanchaga teng?
 10. Nima hisobiga kondensatorda bug‘ kondensatga (suvga aylanadi?
 11. Kondensatorga bug‘ qayerdan keladi?
 12. Kondensatorga bug‘ qanday kelib tushadi?
 13. Nasosni vazifasi nima?
 14. Bug‘ turbinali qurilmalarda ishchi jism sifatida nima ishlatiladi?
 15. Havo isitgichining vazifasi nima?
 16. Havo isitgichdan chiqqan issiq havo qayerga yuboriladi?
 17. O‘zbekistonda eng katta blok quvvatli elektr stansiya quvvati:
 18. IES bilan GESni farqi nimada?
 19. Respublikada ishlab chiqariladigan elektr energiyani 3 dan birini qaysi issiqlik elektr stansiya beradi?
 20. Bug‘ qozoni nima?
 21. Qozon qurilmasining asosiy tashkil etuvchilari nimalardan iborat?
 22. Bug‘ qozoni qanday materialdan yasaladi?
 23. Bug‘ turbinali qurilmalarda ishchi jism sifatida nima ishlatiladi?
 24. O‘choqda yuqori darajada qizigan tutun gazlarini olish uchun nima yoqiladi?
 25. Qozonning qizish va bug‘lantirish yuzasi qanaqa yuza deyiladi?
 26. Bug‘ o‘ta qizdirgichi nima?
 27. Suv ekonomayzerining vazifasi nima?
 28. K-800-240 bug turbinasi elektr kuvvati kancha?
 29. K-800-240 bug turbinasiga kirishdagi bug‘ bosimi kancha?
 30. Kaysi xollarda IES da kondensatsion turbina urnatiladi?
 31. O‘ta qizigan bug‘ ko‘rsatkichlari nimaga bog‘liq?
 32. Quvvvati 300 MVt va undan yuqori bo‘lgan bloklar qancha bosimda ishlaydi?
 33. Energetik blok nimalardan tashkil topgan?
 34. Kaysi yokilgi tabiiy emas
 35. K-300-240 bug‘ turbinasi nominal elektr kuvvati kancha?
 36. Bug turbinasi nomidagi (markasidagi) «K» xarfi kaysi suzdan olingan, masalan K-500-240?
 37. Yoqilg‘i agregat holatiga ko‘ra qanaqa bo‘ladi?
 38. Tabiiy yoqilg‘ilarga nimalar kiradi?
 39. Bug turbinasi kurilmasi termodinamik sikli kaysi siklga asoslangan?
 40. Yoqilg‘i yonganda undan qanday qilib issiqlik ajralib chiqadi?
 41. Kondensat nasosi vazifasi nima?
 42. Ortiqcha xavo koeffitsiyenti deb nimaga aytiladi?
 43. Uzbekiston IESlarida eng ko‘p miqdorda ishlatiladigan yoqilgi qaysi?
 44. Metan gazining ximiyaviy formulasi?
 45. Kaysi yokilgi suyuk xaroratda buladi ?
 46. Shartli yoqilg‘ining yonish issiqligi qanchaga teng deb qabul qilingan?
 47. Renkin sikli nimani anglatadi?
 48. Gazsimon yokilgi par yonishida shlak xosil buladimi?
 49. Yoqilgining yonish issiqligi qanday o‘lchov birligida ifodalanadi?
 50. Qatlamlab yoqish usuli qaysi yoilg‘ida qo‘llaniladi?
 51. Alangali yoqish usuli qaysi yoqilg‘ida qo‘llaniladi?
 52. To‘gri oqimli qozonxonada sirkulyatsiya karraligi qancha?
 53. Yoqilgining asosiy tarkibiy qismi nima?
 54. Ko‘mir yonishi natijasida qancha (%) kul xosil bo‘ladi?
 55. Ko‘mir tarkibida namlik necha xil bo‘ladi?
 56. Metan gazi yonishida kul xosil buladimi?
 57. Past xaroratli isitish yuzalari qaysilar?
 58. Utxona ekran quvurlari bu
 59. Kozonning sirkulyatsiya konturiga qaysi qurilmalar kiradi
 60. Ko‘mirning xususiyati neft xususiyatidan kanday fark kiladi?
 61. Shara barabanli tegirmonlar qanday ko‘mirlarni maydalaydi?
 62. Tegirmon ventilyatorlar qaysi ko‘mirlarni maydalaydi?
 63. Bolgachali tegirmonda qaysi ko‘mirni maydalaydi?
 64. Mazut necha gradusda yonadi?
 65. Mazut necha gradusda chaqnaydi?
 66. Baraban qanday vazifani bajaradi?
 67. Utxonadan tushgan shlak xarorati necha gradusda bo‘ladi?
 68. Ekonomayzer qanday vazifani bajaradi?
 69. 7000 kkal/kg nimani anglatadi?
 70. Bug qozonining qanday turlari mavjud?
 71. Deaeratordagi suv bosimi kattami yoki bug‘ qozonidagi bug‘ bosimimi?
 72. Azot oksidlanish jarayonida ishtirok etadimi?
 73. Bug‘ o‘ta isitgichi vazifasi nima?
 74. Katlamli yoqish nima?
 75. Kattiq yoqilgilar uchun ortiqcha xavo koeffitsiyenti qancha?
 76. Gaz yoqilgisi uchun ortiqcha xavo koeffitsiyenti qancha?
 77. Mazut yoqilgisi uchun ortiqcha xavo koeffitsiyenti qancha?
 78. IES foydali ish koeffitsiyenti qancha?
 79. Bugni yuvish nima uchun ishlatiladi?
 80. Ta’minot nasosi nima vazifani bajaradi?
 81. Deaerator ichidagi bosim qancha?
 82. Kozon qurilmasining taxminiy balandligi qancha?
 83. Dutevoy ventilyator vazifasi nima?
 84. Xavo qizdirgichga berilayotgan xavoni taxminiy xarorati
 85. Ekonamayzerga berilayotgan ta’minot suvining taxminiy xarorati qancha?
 86. Kanday kultutgichlar mavjud?
 87. Mo‘ri quvuridan chiqib ketayotgan chiqindi gazlari xarorati?
 88. Utxonada issiqlik uzatish turlari?
 89. Xavo qizdirgichdagi issiqlik uzatish turlari?
 90. Ekonamayzerda issiqlik uzatish;
 91. Ekonamayzer qaysi issiqlik almashish qurilmasi guruxiga kiradi?
 92. Utxona ichidagi xarorat qaysi asbobda o‘lchanadi
 93. Kozon qurilmasining ekonamayzeri qaysi metall markasidan yasaladi?

5310100 ENERGETIKA  (ISSIQLIK ENERGETIKASI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

Issiqlik va atom elektr stansiyalari

 1. IESlarda Ta’minot suvini regenerativ kizdirishdan maksad?
 2. Ta’minot suvini regenerativ isitgichlar turlari
 3. Iste’molchilarga beradigan energiya turiga qarab IESlar turlarini ko‘rsating
 4. IESlarda Kozon kurilmasining vazifasi nima?
 5. Zamonaviy atom elektr Stansiyalarining haqiqiy FIKi qanchaga teng.
 6. Kondensator qanday vazifani bajaradi?
 7. Bug‘ turbinasining vazifasi nima?
 8. IESlarda qanaqa yoqilg‘i yoqiladi?
 9. Bug‘ turbinali IESlarning FIK qanchaga teng?
 10. AYES ning issiqlik ajratuvchi elementlar qaysilar
 11. Kondensatorga bug‘ qayerdankeladi?
 12. Kondensatorga bug‘ qanday kelib tushadi?
 13. Nasosni vazifasi nima?
 14. AYESlarda issiqlik qaysi qurilmada ishlab chiqariladi
 15. Havo isitgichining vazifasi nima?
 16. Havo isitgichdan chiqqan issiq havo qayergayu boriladi?
 17. O‘zbekistonda eng  katta blok quvvatli elektr stansiyaquvvati:
 18. AYESlar nechchi konturli bo‘lishi mumkin
 19. Respublikada ishlab chiqariladigan elektrenergiyani 3dan birini qaysi issiqlik elektr stansiya beradi?
 20. Bug‘qozoni nima?
 21. Qozon qurilmasining asosiy tashkil etuvchilari nimalardan iborat?
 22. Bug‘qozoni qanday materialdan yasaladi?
 23. Utxonada issiqlik uzatish turlari?
 24. O‘choqda yuqori darajada qizigan tutun gazlarini olish uchun nima yoqiladi?
 25. Qozonning qizishva bug‘lantirish yuzasi qanaqa yuzadeyiladi?
 26. AESlarda issiqlik tashuvchi sifatida qaysi gazlardan foydalaniladi?
 27. Suv ekonomayzerining vazifasi nima?
 28. K-800-240bugturbinasi elektr kuvvati kancha?
 29. K-800-240bugturbinasiga kirishdagi bug‘ bosimikancha?
 30. Kaysi xollarda IESda kondensatsion turbina urnatiladi?
 31. O‘taqizilgan bug‘ ko‘rsatkichlari nimaga bog‘liq?
 32. Quvvvati 300MVt va undan yuqori bo‘lgan bloklar qancha bosimda ishlaydi?
 33. Energetik blok nimalardan tashkil topgan?
 34. Kaysi yokilgi tabiiy emas
 35. K-300-240 bug‘ turbinasi nominal elektr kuvvati kancha?
 36. Bugturbinasi nomidagi(markasidagi)«K»xarfikaysi suzdan olingan,masalan 
  K-500-240?
 37. Yoqilg‘i agregat holatiga ko‘raqanaqa bo‘ladi?
 38. Tabiiy yoqilg‘ilarga nimalar kiradi?
 39. Bug turbinasi kurilmasi termodinamik sikli kaysi siklga asoslangan?
 40. Yoqilg‘i yonganda undan qanday qilib issiqlik ajralib chiqadi?
 41. Kondensat nasosi vazifasi nima?
 42. Ortiqcha xavo koeffitsiyenti deb nimaga aytiladi?
 43. Uzbekiston IESlarida eng ko‘p miqdorda ishlatiladigan yoqilgi qaysi?
 44. Metan gazining ximiyaviy formulasi?
 45. Kaysi yokilgi suyuk xaroratda buladi?
 46. Shartli yoqilg‘ining yonish issiqligi qanchaga teng deb qabul qilingan?
 47. Renkin sikli nimani anglatadi?
 48. Gazsimon yokilgi par yonishida shlak xosil buladimi?
 49. Yoqilgining yonish issiqligi qanda yo‘lchov birligida ifodalanadi?
 50. Qatlamlab yoqish usuli qaysi yoilg‘ida qo‘llaniladi?
 51. Alangali yoqish usuli qaysi yoqilg‘ida qo‘llaniladi?
 52. To‘gri oqimli qozonxonada sirkulyatsiya karraligi qancha?
 53. Yoqilgining asosiy tarkibiy qismi nima?
 54. Ko‘mir yonishi natijasi daqancha(%)kul xosilbo‘ladi?
 55. Ko‘mir tarkibida namlik necha xil bo‘ladi?
 56. Metan gazi yonishida kul xosil buladimi?
 57. Past xaroratli isitish yuzalari qaysilar?
 58. Utxona ekran quvurlari bu:
 59. Kozonning sirkulyatsiya konturiga qaysi qurilmalar kiradi?
 60. Ko‘mirning xususiyati neft xususiyatidan kanday farkkiladi?
 61. Sharabarabanli tegirmonlar qanday ko‘mirlarni maydalaydi?
 62. Tegirmon ventilyatorlar qaysi ko‘mirlarni maydalaydi?
 63. Bolgachali tegirmonda qaysi ko‘mirni maydalaydi?
 64. Mazut necha gradus dayonadi?
 65. Mazut necha gradusda chaqnaydi?
 66. Baraban qanday vazifani bajaradi?
 67. Utxonadan tushgan shlak xarorati necha gradusda bo‘ladi?
 68. Ekonomayzer qanday vazifani bajaradi?
 69. 7000kkal/kgnimani anglatadi?
 70. Bugqozonining qanday turlari mavjud?
 71. Deaeratordagi suv bosimi kattami yoki bug‘ qozonidagi bug‘ bosimimi?
 72. Azot oksidlanish jarayonida ishtirok etadimi?
 73. Bug‘ o‘ta isitgichi vazifasi nima?
 74. Katlamli yoqish nima?
 75. Kattiq yoqilgilar uchun ortiqcha xavo koeffitsiyentiqancha?
 76. Gaz yoqilgisi uchun ortiqcha xavo koeffitsiyenti qancha?
 77. Mazut yoqilgisi uchun ortiqcha xavo koeffitsiyentiqancha?
 78. IES foydaliish koeffitsiyenti qancha?
 79. Bugni yuvish nima uchun ishlatiladi?
 80. Ta’minot nasosi nima vazifani bajaradi?
 81. Deaerator ichidagi bosimqancha?
 82. Kozon qurilmasining taxminiy balandligi qancha?
 83. Dutevoy ventilyator vazifasi nima?
 84. Xavo qizdirgichga berilayotgan xavoni taxminiy xarorati;
 85. Ekonamayzerga berilayotgan ta’minot suvining taxminiy xaroratiqancha?
 86. Kanday kul tutgichlar mavjud?
 87. Mo‘ri quvuridan chiqib ketayotgan chiqindi gazlari xarorati?
 88. Utxonadai ssiqlik uzatish turlari?
 89. Xavo qizdirgichdagi issiqlik uzatish turlari?
 90. Ekonamayzerdai ssiqlik uzatish;
 91. Ekonamayzer qaysi issiqlik almashish qurilmasi guruxiga kiradi?
 92. Utxona ichidagi xarorat qaysi asbobda o‘lchanadi
 93. Kozon qurilmasining ekonamayzeri qaysi metall markasidan yasaladi?
 94. Qatlamlab yoqish usuli qaysi yoilg‘ida qo‘llaniladi?
 95. Alangali yoqish usuli qaysi yoqilg‘ida qo‘llaniladi?
 96. To‘gri oqimli qozonxonada sirkulyatsiya karraligi qancha?
 97. Yoqilgining asosiy tarkibiy qismi nima?
 98. Ko‘mir yonishi natijasida qancha(%) kul xosil bo‘ladi?
 99. Bug qozonining qanday turlarimavjud?
 100. Deaerator ichidagi bosim qancha?
Translate »