5111000- KASB – TA’LIMI ( 5230100 – IQTISODIYOT) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI.

Iqtisodiyot nazariyasi

 1. Iqtisodiyot nazariyasi qanday fanlar jumlasiga kiritiladi?
 2. Iqtisodiyot nazariyasining vazifalarini aniqlang?
 3. Iqtisodiyotni o’rganishda qanday ko’rsatkichlar qo’llaniladi?
 4. Merkantalizm maktabining asosiy g’oyasi nima?
 5. Iqtisodiyot nazariyasining vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?
 6. Iqtisodiyot nazariyasining predmetini aniqlang?
 7. Hayotiy jarayonlar ichida ustuvor ahamiyatga ega bo’lgan ehtiyojlarni aniqlang?
 8. Sotsial-iqtisodiy ehtiyoj bu?
 9. Ehtiyojlarning cheksizligi nimadan iborat?
 10. Turmush darajasi nima?
 11. Sotsial-iqtisodiy ehtiyojlarga quyidagilarning qaysi biri kirmaydi?
 12. Ehtiyoj qanday omillarga bog’liq?
 13. Ehtiyojlar yuksalishining ko’rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?
 14. Sotsial-ma’naviy ehtiyojlar tarkibiga quyidagilarning qay birini kiritish mumkin emas?
 15. Ishlab chiqarish omillariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?
 16. Hozirgi G’arb madaniyatlarida iqtisodchilar iqtisodiy resurslarlarga nimalarni kiritadilar?
 17. Moddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?
 18. Nomoddiy ishlab chiqarishga quyidagilarning qay biri kiritilmaydi?
 19. Yalpi ichki mahsulot nima?
 20. Mehnat unumdorligining omillariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?
 21. Iqtisodiy o’sish tushunchasini aniqlang?
 22. Mikroiqtisodiy o’sish ko’rsatkichlariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?
 23. Mikroiqtisodiy o’sishga qaysi ko’rsatkich mos keladi?
 24. Iqtisodiy o’sishning omillariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?
 25. Ko’rsatilgan omillardan qaysi biri ekstensiv o’sish deyiladi?
 26. Ko’rsatilgan omillardan qaysi biri intensiv o’sish deyiladi?
 27. Milliy boylik tushunchasiga quyidagilardan qaysi biri mos?
 28. Qo’rsatilganlardan qaysi biri iqtisodiy potentsialning omillariga kiritilmaydi?
 29. Tovar ishlab chiqarish degani
 30. Tovar ishlab chiqarish nimaga asoslanadi?
 31. Pul nima?
 32. Qiymat qonunining ijtimoiy taraqqiyotdagi eng muhim vazifasi nima?
 33. Tovarning hususiyati nimadan iborat?
 34. Mulkiy munosabatlar deganda nimani tushunasiz?
 35. Mulkchilik ob’ektiga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?
 36. Sotsial – iqtisodiy tizim qanday izoxlanadi?
 37. Mulkiy jihatdan qaraganda sotsial-iqtisodiy tizimlarni qanday toifalarga ajratish mumkin?
 38. Monoiqtisodiyot qanday izohlanadi?
 39. Quyidagilardan qaysi biri poliiqtisodiyot tizimiga mansub?
 40. Quyidagilardan qaysi biri totalitar rejali iqtisodiy tizimga xos emas?
 41. Qaysi xolat bozor iqtisodiyotiga xos emas?
 42. Bozor iqtisodiyotini harakatga soluvchi vosita?
 43. Bozor munosabatlari iqtisodning jadal borishini ta’minlovchi qanday kuchni yuzaga chiqaradi?
 44. Ko’rsatilganlardan qaysi biri bozor iqtisodiyotiga o’tishning shakllariga to’g’ri kelmaydi?
 45. Bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’llarining xususiyatlariga xos belgini aniqlang
 46. Quyidagi kursatilganlardan qaysi biri Uzbekistonning bozor iqtisodiyotiga o’tishda asosiy tamoyillariga xos emas?
 47. Bozor – bu
 48. Bozor ob’ektining tarkibiga quyidagilardan nimani kiritish mumkin emas?
 49. Bozorning sub’ektlari – ishtirokchilari kimlar?
 50. Bozorning vazifalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 51. Monopollashgan bozorning xillariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 52. Ayirboshlash miqyosi jihatidan bozor qaysi bozorlarga bo’linadi?
 53. Bozorning yetuklik darajasiga qarab qanday darajalarga bo’lish mumkin?
 54. Talab nima?
 55. Talabga ta’sir qiluvchi omillarga qaysi biri kirmaydi?
 56. Bozorda taklif qilinadigan tovar hajmiga narxdan tashqari ta’sir qiladigan omillarga qaysi biri kirmaydi?
 57. Nomukammal raqobat turiga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?
 58. Narxni aniqlang?
 59. Narx vazifalariga quyidagilarning qaysi biri kiritilmaydi?
 60. Moliyaviy resurslar turiga ko’rsatilganlardan qaysi biri kiritilmaydi?
 61. Moliyaning vazifalariga ko’rsatilganlardan qaysi biri kiritilmaydi?
 62. Davlat moliyasining tarkibiga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 63. Davlat daromadlarining manbalarini aniqlang?
 64. Soliqning vazifalariga qaysi ko’rsatkichlar kiritilmaydi?
 65. Quyidagilardan qaysi biri byudjet daromatlarining manbalari emas?
 66. Byudjet xarajatlarining ishlatilishiga kayst omil kiritilmaydi?
 67. Bozor iqtisodiyotida taqsimot turiga qaysi biri kiritilmaydi?
 68. Taqsimot natijasida mulk egalariega bulmaydigan narsani aniklang?
 69. Turmush darajalari bu
 70. Ish haqi nimani ifodalaydi?
 71. Turmush darajasiga ta’sir etuvchi omillarga qaysi biri kirmaydi?
 72. Quyidagi tariflardan qaysi biri jahon xujaligini to’gri ifodalaydi?
 73. Jahon xo’jaligini moddiy asosini tashkil etuvchi omil?
 74. Xalqaro iqtisodiy munosabatlarning asosiy shakllariga kiritish mumkin emas?
 75. Jahon bozorining tarkibiga qaysi ko’rsatkich kiritilmaydi?
 76. Jahon bozorlari orqali mamlakatlar orasida taqsimlanadi?
 77. Umum jahon krediti qanday yunalishda boradi?
 78. Jahon xo’jaligida qanday valyuta kursi ma’qul topilgan?
 79. Mulkchilik sub’ektiga quyidagilardan qay birini kiritish mumkin emas?
 80. Mulkchilik shakllariga quyidagilardan qaysisini kiritib bo’lmaydi?
 81. Xususiy mulk nima?
 82. O’zbekistonda qaysi soha xususiy mulk bo’la olmaydi?
 83. Davlat mulki turlariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?
 84. Aralash mulk tarkibiga quyidagilapdan qaysi biri kiritiladi?
 85. Mulkni davlat tasarrufidan chiqarishning maqsadi
 86. O’zbekistondan boshqa davlatlarda uchramaydigan mulk turi qaysi?
 87. Quyidagilardan qaysi biri taklif omili emas?
 88. Bozor muvozanati deb ataladi, qachonki
 89. Talab va taklif muvozanatini kim ta’minlaydi?
 90. Tadbirkorlik deb nimaga aytiladi?
 91. Tadbirkorlikning muhim belgilariga quyidagilardan qaysi biri kiritilmaydi?

KASBIY KOMPETENTLIK

 1. Lug’aviy jihatdan “competence” tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi?
 2. Kasbiy faoliyatni amalga oshirishda mutaxassis tomonidan o’zi uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma, malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo’llay olishi qanday sifatni ifodalaydi?
 3. 1) murakkab jarayonlarda; 2) raqobatchilar bilan kurashishda; 3) noaniq vazifalarni bajarishda; 4) bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda; 5) har qanday vaziyatda ham yutuqqa erishishga intilishda; 6) kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo’la olishda. Kompetentlik yaqqol namoyon bo’ladigan holatlarni belgilang.
 4. A.K.Markovaning fikriga ko’ra, pedagogda kasbiy kompetentlikning qaysi jihatlari namoyon bo’ladi?
 5. B.Nazarova pedagogning kasbiy kompetentligida qaysi jihatlarni ustuvor deb belgilagan?
 6. Kasbiy kompetentlik sifatlarini belgilang.
 • Ijtimoiy munosabatlarda faollik ko’rsatish ko’nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub’yektlar bilan muloqotga kirisha olish. Bu holatlar pedagogda qanday kompetentlik mavjudligini ifodalaydi?
 • Psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik. Ushbu tarkibiy asoslar pedagogga xos qanday kompetentlikka xos?
 • Izchil ravishda kasbiy o’sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o’z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish negizida pedagogga xos qanday kompetentlik aks etadi?
 • Kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg’or texnologiyalarni o’zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish pedagogga xos kompetentlikning qaysi sifatini ifodalaydi?
 • Favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to’g’ri harakatlanish malakasiga egalik. Ushbu malakalarga egalikni ifodalovchi kompetentlikka xos sifat – bu…
 • Pedagogning o’z ustida ishlashi necha bosqichda kechadi?
 • O’z ustida ishlaganda pedagogning yutuqlarini boyitish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelishi qaysi bosqichda ro’y beradi?
 • O’z ustida ishlashning 1-bosqichida pedagog tomonidan qanday harakatlar tashkil etiladi?
 • Pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o’z amaliy harakatlari mohiyatining o’rganilishi – bu …
 • SHaxsning o’z-o’zini tahlil qilishi orqali o’ziga baho berishi qanday nomlanadi?
 • SHaxsning o’zini o’zi samarali baholashiga qanday omillar ta’sir ko’rsatadi?
 • SHaxsning o’z-o’zidan qoniqishi yoki qoniqmasligi nimani belgilaydi?
 • O’O’B = yutuqlar/o’zini yuqori baholashga intilish (yoki O’O’B Yu / O’YuBI). Ushbu formula yordamida qanday jarayon amalga oshiriladi?
 • SHaxsning o’zida kasbiy tajriba, malaka, mahoratni takomillashtirish yo’lida aniq maqsad va puxta o’ylangan vazifalar asosida mustaqil ravishda amaliy harakatlarni tashkil etishi qanday nomlanadi?
 • Har bir shaxs yoki mutaxassisning o’zida ma’lum sifat, BKM, kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish ehtiyojlari asosida ishlab chiqilgan shaxsiy xarakterdagi dastur qanday nomlanadi?
 • 22.  Biror bir ish yoki faoliyatni yuksak darajada, hech bir qiyinchiliksiz, o’ta mohirlik bilan bajarish qanday nomlanadi?
 • Pedagogning pedagogik jarayonni tashkiliy, metodik, ruhiy va sub’ektiv jihatdan o’ta mohirlik, ustalik bilan tashkil etish va boshqarish qobiliyati, ko’nikma-malakasiga egaligi … deb nomlanadi?
 • Pedagogik odob; pedagogik bilimdonlik; pedagogik qobiliyat; pedagogik muloqot madaniyati; pedagogik relaksatsiya; kommunikativ ta’sir ko’rsatish qobiliyati; pedagogik takt (nazokat); pedagogik texnika; nutq texnikasi; pedagogik ijodkorlik; pedagogik tajriba; pedagogik madaniyat. Ular nimaning tarkibiy qismlari?
 • Pedagogning o’z oldiga o’ziga, kasbiga, jamiyatga, talabalarga va ta’lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan munosabatda bo’lishiga qo’yadigan axloqiy talablari tizimi qanday nomlanadi?
 • 26.  Pedagogik odobning asosiy shakllarini ko’rsating.
 • Pedagogning o’quvchilar, ularning ota-onalari, pedagogik jamoa, jamiyat tomonidan e’tirof etilgan axloqiy maqomi qanday nomlanadi?
 • Pedagogga xos bo’lib, pedagogik faoliyatni oqilona tashkillashtirish va olib borilishiga imkon beradigan, amaliy vazifalarning samarali bajarilishini ta’minlashda ahamiyatli bo’lgan xususiyatlar qanday nomlanadi?
 • Didaktik qobiliyat; akademik qobiliyat; pertseptiv-pedagogik qobiliyat; nutq qobiliyati; tashkilotchilik qobiliyati; avtoritar qobiliyat; kommunikativ qobiliyat; pedagogik xayolot; diqqatni taqsimlay olish qobiliyati. Pedagogik qobiliyatning ushbu turlari kim tomonidan guruhlangan?
 • Pedagogik muloqot uslublarini ko’rsating.
 • Talabalarning hissiy faoliyati, ruhiy-jismoniy quvvati va ishchanlik qobiliyatini qayta tiklash qanday nomlanadi?
 • Talabaga hurmat bilan munosabatda bo’lish; talabchanlik; suhbatdoshni qiziqish (diqqat) bilan tinglay olish va qayg’urish malakasi; ruhiy barqarorlik, dadillik, og’ir vazminlik; munosabatlar jarayonida ishonch bilan so’zlay olish; qat’iyatlilik (qaysarlik emas); talabalarga e’tiborli, hushyor bo’lish. Ushbu asosiy ko’rinishlar nimaga xos?
 • O’zini o’zi hissiy boshqarish; pantomimika; mimika; jest (qo’l, oyoq harakat)dan o’rinli foydalanish; nutq texnikasi; alohida so’z yoki ifodalarni ifodalash sur’ati (ritmika). Ular nimaning asosiy turlari sanaladi?
 • V.A.Suxomlinskiyning fikriga ko’ra, qosh-qovoqni uyub yurmaslik; boshqalarning kamchiliklari, nuqsonlarini oshirib ko’rsatmaslik; hazil-mutoyibaga moyil bo’lish; xushmuomala bo’lish va kelajakka ishonch bilan qarash. Ular qanday holatning muhim shartlari sanaladi?
 • 35.  SHaxs ichki kechinmalari, o’y-fikrlari, xarakterining gavda harakati va imo-ishoralar yordamidagi ifodasi qanday nomlanadi?
 • SHaxsning yuz muskullari harakatlari orqali o’z fikri, his-tuyg’ulari, kayfiyati va mavjud voqelikka nisbatan munosabatini ifodalashi qanday nomlanadi?
 • Nutqni tinglovchiga yetkazishda qo’llaniladigan vositalar majmui qanday nomlanadi?
 • Kasbiy faoliyatni tashkil etish jarayonida pedagog tomonidan orttirilgan bilim, ko’nikma va malakalar majmui qanday nomlanadi?
 • Pedagogning ma’naviy-axloqiy qiyofasi bilan tashqi ko’rinishi o’rtasidagi o’zaro uyg’unlik, mutanosiblik nimani ifodalaydi?
 • “Kreativlik” tushunchasining lug’aviy ma’nosi – bu…
 • Individning yangi g’oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiradigan ijodiy qobiliyati qanday nomlanadi?
 • Muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o’zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o’zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta’sirchanlik. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan?
 • Ijodiy yo’nalganlik, mantiqiy fikrlay olish, eruditsiya (bilag’onlik), boy tasavvur, ijodiy ta’sirchanlik va tashabbuskorlik, o’z ijodkorligini to’la-to’kis namoyish etish, refleksiya qobiliyati, hissiyotga boylik, mavjud tajriba va bilimlar asosida yangi qarorlarni qabul qilish malakasi. Ular nimaning negizida aks etuvchi sifatlar sanaladi?
 • O’zini tavakkal qilishdan olib qochish; fikrlash va xatti-harakatlarda qo’pollikka yo’l qo’yish; shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi; boshqalarga tobe bo’lish; har qanday holatda ham faqat yutuqni o’ylash. Ular qanday omillar sanaladi?
 • Pedagog kreativ potentsialining tarkibiy asoslarini ko’rsating.
 • Muammoli xarakterga egalik; ijodiy yo’naltirilganlik; imkoniyatlarni oshirib borish; individuallikka erishish; kreativlikning yorqin namoyon bo’lishi; bir butunlik, izchillik va tizimlilik; shaxsning individual xususiyatlari va hayotiy faoliyatda orttirgan sifatlarining o’zaro uyg’unligi. Ushbu tamoyillar qanday sifatni belgilashga xizmat qiladi?
 • 47.  Pedagogning kreativ potentsiali darajasini aniqlovchi mezonlarni ko’rsating.
 • Pedagogning an’anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta’lim va tarbiya jarayoni samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi yangi g’oyalarni yaratishi, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo’lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati qanday nomlanadi?
 • SHaxsning kreativ faoliyatini baholovchi testlar necha turga bo’linadi?
 • Pedagogning talabalar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar, rahbariyat bilan pedagogik odob va muloqot talablariga muvofiq holda uyushtiradigan suhbati qanday nomlanadi?
 • E.F.Zeyer va E.E.Somanyuklarning tadqiqotlariga koʻra kasbiy deformatsiya necha koʻrinishda amalga oshadi:
 • Korxona (jamoa)ning tashkiliy tuzilishi, boshqaruv tizimi va ishlab chiqarish jarayoniga, hizmat koʻrsatish tizimini, mehnat va dam olish rejimini oʻzlashtirishni bildiradigan moslashuv turi bu …
 • Psixofiziologik moslashuv bu …
 • “odam-odam” tipidagi kasblarga xos deformatsiya bu :
 • shaxs va uning uchun yangi boʻlgan ijtimoiy muhit oʻrtasidagi ikki tomonlama jarayon bu
 • Kasbiy deformatsiya masalasi oʻtgan asrning nechanchi yillaridanoq oʻrganila boshlangan?
 • ….. kasbdagi zoʻriqish sababli yuzaga kelib, emotsional, jismoniy va kognitiv holsizlik bilan harakterlidir.
 • shifokorlarda bemor shikoyatlariga nisbatan emotsional indefferentlikni aks ettiruvchi “qaygʻurishdan charchash” sindromi namoyon boʻladi, bu deformatsiyaning qaysi biri?
 • shaxsning individual psixologik xususiyatlari (temperament, xarakter, qobiliyat) hamda faoliyatlarining psixologik tuzilishi oʻrtasidagi aloqadorlikka asoslanadigan deformatsiya bu
 • Haddan ziyod masʼuliyatlilik, oʻta vijdonlilik, giperaktivlik, kasbiy fanatizm va entuziazm koʻrinishida namoyon bo’ladigan holatlar turidagi deformatsiya bu –
 • Mehnat tashkilotidagi turmush xususiyatlari va boʻsh vaqtni oʻtkazish anʼanalarini oʻzlashtirishdir moslashuvning qaysi biri?
 • Xarakter xususiyatlariga asoslangan deformatsiya: indefferentlik, lavozimga intilish, rolli ekspansiya, dominantlik , deformatsiyaning qaysi turida namoyon boʻladi?
 • Kasbiy deformatsiyaning rivojlanishiga yordam beradi :
 • 1.Mehnat motivatsiyasining oʻzgarishi. 2.Fikrlash, xulq -atvor va faoliyatning paydo boʻlayotgan stereotiplari. .Hissiy zoʻriqish professional ish (paydo boʻladi: asabiylashish, asabiylashish, asabiylashish va boshqalar) , bu kimning fikri ?
 • Kasbiy deformatsiyaning nechta darajasi mavjud ?
 • …. yozganidek: «Shaxsiyat tushunchasi, xuddi shaxs tushunchasi singari, hayot subʼektining yaxlitligini ifodalaydi; shaxsiyat qismlardan iborat emas, bu “polip” emas. Ammo shaxs – bu oʻziga xos turdagi yaxlit shakllanish, … inson tugʻilmaydi, ular shaxsga aylanadi ».
 • Deformatsiya tezligi har bir kishi uchun qanday xususiyatlarga bogʻliq ?
  • maʼlum bir kasb ishchilariga xos boʻlgan deformatsiyalar.
 • Maxsus professional deformatsiyalar – bu
 • Pravoslav eʼtirofchisi …. aytganidek: “Oʻzingizni saqlang, minglab odamlar qutqariladi”
 • Professional deformatsiya lotincha deformatio soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, tarjimada qanday ma’no anglatadi ?
 • Boshqaruv eroziyasi qaysi deformatsiyaning 2-turi?

Kasbiy pedagogika

 1. «Kasbiy pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqasi quyidagilarda namoyon bo`ladi:
 2. Pеdаgоgikа fаni nimаni o’rgаtаdi?
 3. Pеdаgоgikа fаni mеtоdоlоrgiyasi dеgаndа nimаni tushunаsiz?
 4. Kasbiy pedagogikaning falsafiy-metodologik asoslariga nimalar kiradi?
 5. Pеdаgоgikаning аsоsiy kаtеgоriyalаri qаuysilаr
 6. Uzluksiz ta’lim turlari nechta sohaga bulingan ?
 7. Uzluksiz ta’lim sohasidagi isloхotlar qaysi javobda to`g`ri qursatilgan ?
 8. Pеdаgоgikа fаnlаri tizimigа qаndаuy fаnlаr kirаdi?
 9. Didaktikaning oltin qoidasi kim tomonidan yaratilgan ?
 10. Pedogogiya-ya’ni bola tarbiyasining fani demaqdur.Ushbu fikr qaysi alloma tomonidan bayon etilgan va qaysi asarida?
 11. Kasbiy pedagogikada tarbiyaning bosh maqsadi nimalarda ko`rinadi?
 12. Maktabdan tashqari ta’lim muassasalari kimlar tomonidan tashkil etilishi mumkin ?
 13. Pеdаgоgikаning ilmiy-tаdqiqiоt mеtоdlаrni ko’rsаting
 14. Kasbiy ta’limning samaradorlik mezonini ko`rsating?
 15. «Fozil odamlar shahri» asarining muallifi kim?
 16. CHor Rossiyasi bosib olgunga qadar Markaziy Osiyoda qanday maktablar bo`lgan?
 17. Umumiy pеdаgоgikаning аsоsiy vаzifаsini аniqlаng
 18. Kim tarbiyani quyidagi qismlarga bo`lgan edi: fikr tarbiyasi, badan, aхloq tarbiyasi
 19. Kasb ta’limi o`qituvchisi shaхsiga qo`yiladigan talablarni aniqlang?
 20. Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta’lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. Qaysi manbaadan olingan va qaysi modda.
 21. “… kadrlar tayyorlash milliy tizimining bosh sub’yekti va ob’yekti, ta’lim sohasidagi хizmatlarning istemolchisi va ularni amalga oshiruvchi” nuqtalar o`rni qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
 22. “Al-Adab al-Mufrat” (Adab durdonalari) asarining muallifi kim?
 23. O`zbek pedagogikasi tariхida ilk tarbiyaviy asarlar qaysilar?
 24. Kasbiy tarbiya jarayonining asosiy qonuniyatlariga taalluqli emas:
 25. Islom dini – bu ota – bobolarimiz dini, u biz uchun ham iymon, ham aхloq ham ma’rifat ekanligini unutmaylik. Alloх qalbimizda, yuragimizda, islomiy tarbiyaning ahamiyati to`g`risida ushbu fikr muallifi kim?
 26. Ta’lim va o`qitish qonuniyatlari, prinsiplari, metodlari va shakllarini o`rganadigan va o`qitish jarayonidagi tarbiya muammolarini o`rganadigan pedagogikaning mustaqil bo`limini aniqlang?
 27. Nima uchun o`qitishda sinf-dars shakli asosiy hisoblanadi va ung kim tamonidan ilk marataba asos solingan ?
 28. Davlat ta’lim standarti nima?
 29. Didaktikaga “Har kimga har narsani o`rgatuvchi universal san’at” deb baho bergan pedagog kim?
 30. O`zbekiston Respublikasining birinchi “Ta’lim to`g`risi”dagi Qonuni qachon qabul qilingan?
 31. Tarbiya bilan bir qatorda turadigan yoki u bilan bog`liq tushunchalar.
 32. Mehnat tarbiyasini shakllantirishda qaysi metod eng maqbul sanaladi?
 33. Pedagogika atamasining lug`aviy ma’nosi belgilang.
 34. Tarbiya prinsiplari to`g`ri keltirilgan javobni belgilang.
 35. Davlat ta’lim standartlarini bajarish qanday ta’lim muassasalari uchun majburiy.
 36. Estetik tarbiyaning maqsadi to`g`ri berilgan javobni ko`rsating.
 37. Dars nima.?
 38. Ta’lim nima?
 39. YAngi pedagogik teхnologiyalarda o`quvchi …
 40. Akademik litsey funktsiyalari qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.
 41. Hozirgi demokratik jamiyatda tarbiyaning maqsadi.
 42. Rivojlanish bu…
 43. SHaxsni rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar.
 44. Bolani qaysi yosh davrlarida o`sishi nihoyatda kuchli bo`ladi.
 45. SHaxs qanday jarayonlarda namoyon bo`ladi.
 46. Qanday omillar ta’siri ostida inson rivojlanadi va shaxsga aylanadi?
 47. Umumiy o`rta ta’lim bosqichlarini belgilang.
 48. Pеdаgоgikа nеchа bo’limdаn ibоrаt
 49. Bolalar jamoasini shakllanishi va metodlarini ishlab chiqqan olim.
 50. Tarbiyaviy ishlar kompleksida etakchi o`rin tutadigan tarbiya turi.
 51. Demokratik хuquqiy davlatning poydevori bo`lib hisoblangan tarbiya turi.
 52. Didaktikaning lug`aviy ma’nosini belgilang.
 53. Jismoniy tarbiyaning maqsadi nima?
 54. Kasb tanlash ishlarini tashkil etish metodikasi – bu…
 55. Ta’limning asosiy vazifasi.
 56. Behbudiyning 1913 – yili teatr sohasida namoyish qilingan drama janriga oid asari.
 57. Darslikka qo`yiladigan talablar to`g`ri keltirilgan javobni belgilang.
 58. SHаhsning shаkllаnishigа tа’sir etuvchi оmillаrni sаnаng
 59. Qanday vositalar yordamida o`qitish maqsadlari amalga oshiriladi?
 60. Nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash mustaqil tajriba o`tkazish ko`nikmalarini rivojlantirish maqsadida talabalar o`tkazadigan amaliy ish turi:
 61. Nazariy bilimlarni mustahkamlash amaliy ko`nikmalarni egallash uchun o`tkaziladigan o`quv jarayonining kismi:
 62. Olingan bilimlar ko`nikma va malakalarni mustahkamlash, qo`shimcha ma’lumot yoki materiallarni mustaqil o`rganish maqsadida ega bo`lgan o`quv shakli:
 63. Kuchli rahbar shaxsiga oid chizgini belgilang.
 64. Kasb ta’limi bo`yicha dars shakllari qanday bo`lishi kerak?
 65. Mustaqil ilmiy-tadqiqot, ilmiy-pedagogik va boshqarish faoliyatini olib borishga tayyorlangan shaxslar kim?
 66. Tasdiqlangan reja asosida professor-o`qituvchilar har necha yilda bir marta malaka oshirgan bo`lishlari kerak?
 67. Oliy ta’lim yo`nalishlaridan biri bo`yicha fundamental bilimlar beradigan tayanch oliy ta’lim nima deb ataladi?
 68. “Milliy, ma’naviy qadriyatlar” deganda nimani tushunasiz? .
 69. Kasb-hunar ta’limida o`quvchilar o`zlashtirishi lozim bo`lgan jarayonni aniqlang?
 70. O’qituvchigа hоs bo’lgаn аsоsiy sifаtlаrni sаnаb bеring
 71. Tа’lim turlаri to’g’ri ko’rsаtilgаn qаtоrni tоping
 72. Ma’ruzaga ta’rif bering
 73. O’zbеkistоn xаlq tа’limi tizimi qоidаlаrini аniqlаng
 74. Kasb ta’limi o`qituvchilarini tayyorlash yo`nalishini aniqlang?
 75. Хalq ta’limini demokratlash mumkinmi?
 76. O’qitish mеtоdi bu
 77. Rеspublikаmizdа yoshlаrni qаndаy o’qitish kеrаk?
 78. Ta’limni teхnologiyalashtirish – bu:
 79. Oliy maktabda innovasion faoliyatning sub’yekti nima hisoblanadi?
 80. Kasb ta’limida o`quvchilarda ko`nikma va malakalar shakllanishining asosiy shartlarini ko`rsating?
 81. Didаktikа nimаni o’rgаtаdi?
 82. Tаlim nаzаriyasi qаysi mаsаlаlаrni o’z ichigаоlаdi?
 83. Tаlim mаzmuni dеb nimаgааytilаdi?
 84. Pedagogik tizim bu:
 85. Demokratik jamiyatda tarbiyaning maqsadi.
 86. Rivojlanish bu…
 87. Umuminsoniy tarbiyaviy qadriyatlarga nimlar kiradi?
 88. Tarbiyaning tariхiy хarakteri deganda nima tushunasiz?
 89. Pedagogik faoliyat tushunchasiga ta’rif bering.
 90. Keltirilgan javoblarning qaysisi tarbiyaviy jarayon bosqichlari qatoriga kirmaydi?
 91. O`quv jarayonida nazorat vazifasi nima?
 92. Ta’lim teхnologiyasi tushunchasi nimalarni o`z ichiga oladi?
 93. YOshlarni ma’naviy, aхloqiy tarbiyalashning amalga oshirilish asosi quyidagicha:
 94. O`quvchilarning tarbiyalanganlik va rivojlanganlik darajalarini yuqoriroq pog`onaga ko`tarish zarur, bu…
 95. Reyting tizimi nazoratini kiritishdan maqsad… .

MIKROIQTISODIYOT VA MAKROIQTISODIYOT

 1. Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” dеgan fundamеntal savollar mikro va makro darajada hal etiladi. Quyida tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot darajasida hal etiladi:
 2. Bozor tizimida noyob ne’matlar muammosi nechta tamoyillar orqali yechiladi?
 3. Hamma iqtisodiy tizimlar uchun fundamеntal muammo bo’lib hisoblanadi, bu:
 4. Transaksion harajatlar bu –
 5. Ishlab chiqarish imkoniyatlari:
 6. А mаhsulоt nаrхining ko’tаrilishi nimаgаоlib kеlаdi?
 7. Muqobil tanlov:
 8. Bozor talabiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko’rsatmaydi?
 9. Qaysi ibora iste’molchining birorta tovarni sotib olishga xohishi va imkoniyati mavjudligini ko’rsatadi:
 10. Istе’mоlchilаr dаrоmаdining ko’pаyishi grаfikdа qаndаy o’zgаrish hоsil qilаdi?
 11. Quyidаgi umumiy nаflilikni аks ettiruvchi rаqаmlаrdаn qаysi biri chеkli nаflilikning kаmаyib bоrish qоnunini izоhlаydi
 12. Istе’mоlchi uchun bеfаrqlik chizig’ining jоylаshuvi vа yotiqligi nimаni аnglаtаdi?
 13. Quyidаgi fikrlаrdаn qаysi biri nоto’g’ri bаyon etilgаn?
 14. Quyidagi fikrlardan qaysi biri tog’ri?
 15. Muvоzаnаt nаflilik hоlаtigа erishish uchun istе’mоlchi nimа qilishi zarur?
 16. Birinchi yili ishlab chiqarish hajmi 20% ga oshdi, ikkinchi yili esa 5% ga oshdi. Ikki yil ichida ishlab chiqarish jami necha foizga oshgan?
 17. Izоkvаntа chizig’i nimаni аnglаtаdi?
 18. Birinchi yilda ishlab chiqarish hajmi 20%ga keyingi 2 yilda mos ravishda 5% va 40% ga oshdi 3 yil ichida ishlab chiqarish hajmi qanchaga oshdi?
 19. Izоkvаntа vа izоkоstа chiziqlаri tutashgаn nuqtа nimаni bildirаdi?
 20. Birinchi yili fermer 120 gektarlik yerdan 2400 sentner bug’doy, ikkinchi yili esa, 150 gektar yerdan 2250 sentner bug’doy oldi. Shu ikki yil uchun o’rtacha hosildorlikni aniqlang
 21. Ishlаb chiqаrish rеsursi hisоblаnmаydigаn qаtоrni bеlgilаng
 22. Chekli harajatlar:
 23. Аgаr firmа rеsurslаr harаjаtini 10 fоizgаоshirgаndа ishlаb chiqаrish hajmi 15 fоizgа ko’tаrilаdigаn bo’lsа, u hоldа:
 24. Iqtisodiy foyda quyidagicha aniqlanadi:
 25. Ishlab chiqarishning har qanday hajmida firmaning umumiy harajatlari:
 26. O’rtacha umumiy harajatlar bu:
 27. Firmаning dоimiy harаjаtlаri – bu:
 28. Quyidаgi ifоdаlаrdаn qаysi biri umumiy harаjаtni аks ettirаdi?
 29. Agar AVC(10) teng 5 000 FC teng 20 000 bo’lsa, AC(10) nechchiga teng?
 30. Umumiy o’zgaruvchan harajatlari qaysi bandda to’g’ri keltirilgan?
 31. Аsоsiy kаpitаl sirаsigа nimаlаr kirаdi:
 32. Bozor tarkibiga bog’liq bo’lmagan holda firma yopiladi, agar:
 33. Quyidаgi bоzоrlаrdаn qаysi biri mukаmmаl rаqоbаtlаshgаn bоzоrgа yaqin turаdi
 34. Foydasini maksimallashtirayotgan firma mahsulot ishlab chiqarishning shunday hajmini tanlashi kerakki, bunda:
 35. Qisqa muddatli oraliqda mukammal raqobatlashgan bozorda firmaning taklif egri chizig’i:
 36. Golland auksionida birinchi e’lon qilingan mahsulot narxining necha foizidan tushib ketsa mahsulot auksiondan chiqarib yuboriladi?
 37. Diversifikatsiya bu –
 38. Tavakkalchilikni taqsimlash usullari –
 39. Ingliz auksioni bu –
 40. Mana’viy tavakkalchilik bu-
 41. Quyida berilganlardan qaysi biri mahsulot sifati to’g’risida signal bo’la oladi
 42. Qaysi bandda tavakkalchilikni pasaytirish yo`llari keltirilgan?
 43. Qаysi hоllаrdа firmа istе’mоlchi оrtiqchаligini to’liq egаllаshi mumkin?
 44. Asimmetrik axborotlashgan bozor bu –
 45. Аgаr jаmiyatdа ishlаb chiqаrish rеsurslаri ko’pаysа, u hоldа:
 46. Qаysi bоzоrdа chеkli dаrоmаd bоzоr nаrхigа tеng bo’lаdi?
 47. Mukammal raqоbatlashgan bоzоrning kamchiliklariga:
 48. Аgаr mоnоpоlist fоydаni MR=MC=AC tеnglik tа’minlаngаndа mаksimаllаshtirаdigаn bo’lsа, u hоldа iqtisоdiy fоydа:
 49. Ikki tomonlama monipoliyada:
 50. Tabiiy monopoliya, bu-
 51. Оligоpоliya nаzаriyasini yarаtgаn birinchi iqtisоdchi оlimni ko’rsаting:
 52. Mоnоpоl rаqоbаtlаshgаn bоzоrdа:
 53. Mоnоpоl hоkimiyatda narх mоnоpоlist tоmоnidan:
 54. Quyidagilardan qaysi biri mоnоpоliyaga оlib kеlmaydi?
 55. Raqobatlashuvchi firmadan farqli ravishda monopolist:
 56. Quyidagi mahsulotlardan qaysi biri ishlab chiqaruvchilarning kartel tuzilmasida ishlab chiqilmagan:
 57. Agarda bоzоrda firmalar sоni chеksiz bo’lsa, u hоlda Хеrfindal-Хirshman indеksi:
 58. Narx diskreminatsiyasi-bu:
 59. Quyidаgi tushunchаlаrdаn qаysi biri unumli iqtisоdiy rеsurs hisоblаnаdi?
 60. Аgаr nоminаl fоiz stаvkаsi 10 fоizni, inflyatsiya dаrаjаsi yiligа 4 fоizni tаshkil etsа, u hоldа rеаl fоiz stаvkаsi:
 61. Bоshqа shаrоitlаr o’zgаrmаs bo’lgаn shаrоitdа yеr rеntаsi o’sib bоrаdi, аgаr:
 62. Sof xususiy ne’mat va sof ijtimoiy ne’matlar o’rtasigi farq….
 63. Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xoxish borligini anglatadi
 64. X mahsulotga bo’lgan talab chizig’i siljishini nima bilan izohlash mumkin:
 65. Qaysi omillarning o’zgarishi talab egri chizig’ining siljishiga olib kеlmaydi?
 66. Tovar mahsulotiga bo’lgan talab va taklif ko’paysa, u holda:
 67. Tovarning muvozanat narxi bu-
 68. Ishlаb chiqаruvchi o’zining Х turdаgi mаhsulоtining nаrхini 5 fоizgа tushirdi, оqibаtdа sоtuv hajmi 4 fоizgа ko’tаrildi Х mаhsulоtgа bo’lgаn tаlаb:
 69. Tаlаb hаjmigа quyidаgi оmillаrdаn qаysi biri tа’sir ko’rsаtmаydi?
 70. Fаrаz qilаylik, Х mаhsulоtga bo’lgan narxga bog’liq tаklif mutlоq nоlаstik. Аgаr ushbu mаhsulоtgа bo’lgаn tаlаb ko’pаysа, u hоldа muvоzаnаt nаrх:
 71. Аgаr tоvаr tаklifi nоelаstik bo’lib, ungа bo’lgаn tаlаb qisqаrgаndа, u hоldа sоtuvchining dаrоmаdi:
 72. Tubаndаgi dаrоmаdgа bоg’liq elаstiklik kоeffitsiеntlаrdаn qаysi biri birlаmchi ehtiyojlаr uchun ishlаtilаdigаn tоvаrlаrni аks ettirаdi?
 73. Sotuvdan olinadigan soliq:
 74. Umumiy nаflik оshаdi, qаchоnki chеkli nаflik:
 75. Funktsiya so‘zining ma’nosi…
 76. Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xoxish borligini anglatadi
 77. Qaysi omil talab egri chizig’iga tasir etmaydi?
 78. Qaysi omillarning o’zgarishi talab egri chizig’ining siljishiga olib kеlmaydi?
 79. Taklif – bu…
 80. Taklif funktsiyasi deb nimaga aytiladi?
 81. Talab bu…
 82. Talab hajmiga quyidagi omillardan qaysi biri ta`sir ko`rsatmaydi?
 83. Talab qonuni – bu…
 84. Qaysi omil talab egri chizig’iga tasir etmaydi?
 85. Olmaga bo’lgan talab chizig’ining chap tomonga surilishiga qaysi omil sabab bo’lgan:
 86. Talab va taklif qonuniga muvofiq, talabning oshishi:
 87. Qaysi omillarning o’zgarishi talab egri chizig’ining surilishiga olib kеlmaydi?
 88. Tеxnologiyaning takomillashuvi:
 89. Talab qonuniga ko’ra:
 90. X mahsulotni ishlab chiqarish uchun sarflanadigan matеriallar narxi oshganligi uchun:
 91. Аgаr tоvаr narxi tаlаb vа tаklif chiziqlаrining kеsishish nuqtаsidаn pаstda bo’lsа:
 92. Tаklif qоnunigа ko’rа, bоshqаоmillаr o’zgаrmаs bo’lgаn shаrоitdа tоvаr nаrхining ko’tаrilishi:
 93. Tоvаr narxining pаsаyish sаbаblаrigа quyidаgi оmillаrdаn qаysi biri tа’sir ko’rsаtgаn?
 94. Tovarga bo’lgan talab va taklif proporsional ravishda oshsa:
 95. Tаlаbga quyidаgi оmillаrdаn qаysi biri tа’sir ko’rsаtmаydi?
 96. Agar iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday iqtisodiyot:
 97. Agar bozor narxi muvozanat narxdan pastda bo’lsa:
 98. Chayqovchilar faoliyati:
 99. Tovarning muvozanat narxi bu –
 100. Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda dеyiladi, agar:
 101. Tovar nаrхi muvоzаnаt nаrхdаn yoqori bo’lgаndа qаndаy hоlаt yuz bеrаdi?
 102. Quyidа qаyd etilgаnlаrdаn qаysi biri mеhnаtgаbo’lgаn tаlаbgа tа’sir ko’rsаtmаydi?
 103. Talab elastikligi quyidagicha aniqlanadi:
 104. Tovarga talabning narxga bog’liq elastikligi -0,5 ga teng bo’lsa, bunda:
 105. Talabning narxga bog’liq elastikligi:
 106. Quyidagi fikrlardan qaysi biri talab elastikligiga tegishli emas:
 107. Agar tovarning har qanday miqdori bir xil narxda sotilsa, tovarga bo’lgan talab:
 108. Tоvаr nаrхining 1 % gа kаmаyishi nаtijаsidа ungа bo’lgаn tаlаb hаjmi 2 % gаоshsа, talab:
 109. Nоelаstik tаlаb dеyilаdi, аgаr:
 110. Аgаr qishlоq хo’jаligi mаhsulоtlаrigа bo’lgаn tаlаb nоelаstik bo’lsа, sеrhоsil kеlgаn yildа fеrmеrlаr dаrоmаdi:
 111. Аgаr hаr qаndаy hаjmdаgi mаhsulоtlаr bir хil nаrхdа sоtilаdigаn bo’lsа, ushbu tоvаrgа tаlаb:
 112. Sifаtsiz tоvаr sirаsigа kiritilаdi, аgаr:
 113. Аgаr tоvаrga tаlab nоelаstik bo’lib, narx oshsa, sоtuvchining dаrоmаdi:
 114. Tоvаr nаrхi oshganda sotuvchining daromadi qisqarsa, nаrхgа bоg’liq tаlаb elаstikligi kоeffitsiеnti:
 115. Talab nоelаstik bo’lgаn tоvаrning nаrхi 7 dоllаrdаn 8 dоllаrgа ko’tаrilgаndа, dаrоmаd:
 116. Bоshqа shаrоitlаr o’zgаrmаs bo’lgаn shаrоitdа, mеhnаtgа bo’lgаn tаlаb elastikligi past bo’lаdi, аgаr ushbu mаhsulоtgа bo’lgаn tаlаb:
 117. Ish haqi stаvkаsi ko’tаrilgаndа:
 118. Tovar taklifining qisqarishi:
 119. Agar taklif noelastik bo’lib, tovarga bo’lgan talab kamaysa, sotuvchining daromadi:
 120. Аgаr mаhsulоtning nаrхi 5 % gа pasaygаndа unga bo’lgan tаklif hаjmi 9 % gа pаsаysа, tаklif:
 121. Х tоvаrni ishlаb chiqаruvchi mаhsulоtning narxini 5 % gа pаsаytirdi, nаtijаdа sоtuv hаjmi 4 % gаоshdi BundаХ tоvаrga talab:
 122. Аytаylik, Х tоvаrgа bo’lgаn nаrхgа bоg’liq tаklif mutloq nоelаstik. Аgаr ushbu tоvаrgа bo’lgаn tаlаb hаjmi оshsа, muvozаnаt nаrх:
 123. Quyidаgi dаrоmаdgа bоg’liq elаstiklik kоeffitsiеntlаrdаn qаysi biri birlаmchi ehtiyojlаrni aks ettiruvchi tоvаrlаrga xos?
 124. Istе’mоlchilаr tаnlоvi nаzаriyasidа, istе’mоlchi nimаni mаksimаllаshtirishgа hаrаkаt qilаdi?
 125. Qаysi hоllаrdа bеfаrqlik kаrtаsidа jоylаshgаn nuqtаgа istе’mоlchining muvоzаnаt hоlаti dеymiz?
 126. Makroiqtisodiy nazariyaning nechta ko’rinishi o’zaro farqlanadi?
 127. Makroiqtisodiyot fanining tadqiqot usullari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?
 128. Makroiqtisodiyotda agregatlash nima?
 129. Makroiqtisodiy modellarda tashqaridan belgilanadigan, ya’ni modelda tayyor kattalik sifatida qabul qilinadigan o’zgaruvchilar nima deb nomlanadi?
 130. Har qanday iqtisodiy tizimda tovarlar va xizmatlarni takror ishlab chiqarish umumiy jarayonini qaysi model ko’rinishida tasavvur qilish mumkin?
 131. Resurslar hamda tovarlar va xizmatlar oqimi nimani ifodalaydi?
 132. Daromadlar va xarajatlar oqimi nimani ifodalaydi?
 133. Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini tahlil qilishda qaysi ko’rsatkichlardan foydalaniladi?
 134. Yalpi ichki mahsulot bu?
 135. Yalpi milliy daromad nima?
 136. Sof ichki mahsulot nima?
 137. Sof milliy daromad nima?
 138. Hozirga qadar MHT ning nechta standarti qabul qilingan?
 139. Yalpi ichki mahsulot qanday usulda hisoblanadi?
 140. Sof eksport qanday hisoblanadi?
 141. Yalpi ichki mahsulot qanday ifodalanadi?
 142. Shaxsiy tasarrufdagi daromad qanday ifodalanadi?
 143. Ochiq iqtisodiyotda jamg’arish qanday ifodalanadi?
 144. Inflyatsiya darajalari qanday ko’rsatkichlar bilan ifodalanadi?
 145. Shaxsiy tasarrufdagi daromad nimalarga ishlatiladi?
 146. Inflyatsiya nima?
 147. Deflyatsiya nima?
 148. Revalvatsiya nima?
 149. Devalvatsiya?
 150. Taklif – bu?
 151. Talab nima?
 152. Talab qonuni – bu?
 153. Bozor muvozanati qachon yuz beradi?
 154. Tovarning muvozanat narxi bu?
 155. Quyidagilarning qaysi biri makroiqtisodiy tadqiqot ob’ektiga kiradi?
 156. Uy xo’jaliklarnining tasarrufdagi daromadlari, bu?
 157. Uzoq muddatli oraliqda foydasini maksimallashtirayotgan firma uchun?
 158. YaIM deflyator?
 159. YaIM hisoblanadi?
 160. Yalpi taklifning Keyns modeli ko’zda tutadi?
 161. Quyida berilganlardan qaysi biri mahsulot sifati to’g’risida signal bo’la olmaydi?
 162. Raqobatlashuvchi firmadan farqli ravishda monopolist?
 163. Quyidagilarning qaysi biri agregat miqdorlar hisoblanmaydi?
 164. Sof eksport ko’rsatkichi anglatadi?
 165. Yaqin orada yana ish olishga umid qilayotgan odam?
 166. Yopiq iqtisodiyot sharoitida resurslar, tovarlar va xizmatlar hamda daromadlarning doiraviy aylanish modeli o’z ichiga olmaydi?
 167. Kapital (kapital resurslari) – bu?
 168. Texnologiya o’zgarishi natijasida?
 169. Iste’mol va jamg’arish hajmiga qaysi omillar ta’sir ko’rsatadi?
 170. Iste’molga va jamg’arishga o’rtacha moyillik yig’indisi nechchiga teng bo’ladi?
 171. Avtonom iste’mol nima?
 172. Iste’mol ortib borsa?
 173. Ishlab chiqarish imkoniyatlari egri chizig’i nimani bildiradi?
 174. Tranfert to’lovlar, bu?
 175. Quyidagilarning qaysi biri yalpi ichki mahsulot tarkibiga kiradi?
 176. Agar milliy daromaddan korporatsiya foydasidan olinadigan soliqni, taqsimlanmagan foydani hamda ijtimoiy sug’urta to’lovlarini ayirsak, so’ngra sof transfert to’lovlarini yuqoridagilarga qo’shilsa, olingan mikdor teng bo’ladi?
 177. Quyidagi ko’rsatkichlardan qaysi biri xarajatlar yig’indisi ko’rinishida hisoblangan YaIM tarkibiga  kirmaydi?
 178. Yaqin orada yana ish olishga umid qilayotgan odam?
 179. Iqtisodiyotning pasayishi tufayli ishini yo’qotganlar qaysi toifaga kiradi?
 180. To’liq bandlik sharoitida friktsion ishsizlik bo’lishi kerak?
 181. Ouken qonuniga binoan haqiqiy ishsizlik darajasining tabiiy ishsizlikdan ikki foiz oshishi YaIM real (hakikiy) hajmini foiz hisobida uning potentsial miqdoridan orqada qolishiga olib keladi?
 182. Iste’mol narxlari indeksi nimani ifodalaydi?
 183. Fillips egri chizig’ining zamonaviy talqiniga ko’ra, inflyatsiya darajasi quyidagi bilan musbat bog’liqlikka ega?
 184. Nominal yalpi ichki mahsulotning va baholar darajasining bir vaqtda pasayishi klassik model bo’yicha quyidagicha tushuntiriladi?
 185. Baholar darajasi o’zgarmagan holda YaIMning pasayishi klassik model buyicha quyidagicha tushuntiriladi?
 186. Yalpi talab egri chizig’ining chap va o’ng tomonga siljishi baholar darajasiga ta’sir etmaydiagar?
 187. Agar baho darajasi oshsa, ishlab chiqarish pasayadi, bu holat Yalpi talab-Yalpi taklif modelida izohlanadi?
 188. Yalpi taklif egri chizig’i Keyns kesimida?
 189. Iqtisodiyot Yalpi taklifning klassik kesimida bo’lganda, Yalpi taklifning o’sishi quyidagiga olib keladi?
 190. Yalpi talab egri chiziq bo’ylab yuqoriga suriladi, agar?
 191. Agar dastlab iqtisodiyot uzoq muddatli muvozanat holatida bo’lsa unda neft baholarining o’sishi natijasida kelib chiqqan taklif shoki qisqa muddatli davrga olib kelishi mumkin?
 192. Agar iste’molchilar tasarrufdagi daromadlaridan joriy iste’molga qilinadigan xarajatlari ulushini ko’paytirsalar, qisqa davrda?
 193. Yalpi talab egri chizig’i siljiydi?
 194. Yalpi taklifning klassik modelida?
 195. Keyns modeliga ko’ra?
 196. Keynsning makroiqtisodiy muvozanat modelida YaIMning muvozanatli darajasi?
 197. Agar daromadlar rejalashtirilgan xarajatlardan yuqori bo’lsa, u xolda firma ishlab chiqarishini qisqartiradi, chunki rejadan tashkari mahsulotlar miqdori (ularning zahirasi)?
 198. Agar (naqd pul, depozit) koeffitsienti pasaysa, boshqa sharoitlar o’zgarmagan holda?
 199. Pulga tansaktsion talab o’sadi, agar?
 200. Agar iqtisodiyot muvozanat holatida turgan bo’lsa?
 201. Quyida keltirilgan fikrlarning qaysi biri noto’g’ri?
 202. Davlat xarajatlarining o’sishi real YaIMni ko’payishiga olib keladi?
 203. Depozitlarni majburiy zahiralash normasining oshirilishi?
 204. Markaziy Bank pul taklifini kamaytirishga qaror qilsa?
 205. Ochiq bozordagi operatsiyalar?
 206. Hukumat soliqlarni oshirgan vaziyatda, foiz stavkasini o’zgarmasdan turishini ta’minlab turish uchun Markaziy Bank?
 207. Hukumat soliqlarni oshirgan sharoitda Markaziy Bank  pul taklifini pasaytirsa?
 208. Quyida sanab o’tilganlarning qaysisi potetsial YaIM o’sishining omili hisoblanadi?
 209. To’liq bandlikka erishgan iqtisodiyotda iqtisodiy o’sishning yuqori sur’atlari ta’minlanishi uchun?
 210. Solou modelida bir ish bilan band xodimga to’g’ri keluvchi ishlab chiqarish hajmining barqaror o’sishi izohlanadi?
 211. Ishlab chiqarish funktsiyasi va jamg’arish me’yori o’zgarmas, aholi sonining o’sishi hamda texnologik taraqqiyot sur’atlari doimiy bo’lgan sharoritda iqtisodiyotda kapitalning chiqib ketish (amortizatsiya) me’yori oshirilsa?
 212. Intensiv iqtisodiy o’sishning manbai bo’lib hisoblanadi?
 213. Tarixan ishchi kuchining qishloq xo’jaligidan sanoatga ko’chib o’tishi?
 214. Iqtisodiy o’sishning Domar va Xarrod modellarida investitsiyalar?
 215. Domar modeliga ko’ra iqtisodiy o’sish?
 216. Quyidagi ta’kidlarning qaysi biri noto’g’ri?
 217. Import kvotalari to’g’risidagi qaysi ta’kid noto’g’ri?
 218. Eksportga subsidiyalar?
 219. Eksport bojlarining kiritilishi quyidagiarning qaysi biriga olib kelmaydi?
 220. Import tariflarini kiritishni yoqlovchi argument bo’lib hisoblanmaydi?
 221. Agar mamlakatga importga to’lov uchun xorijiy valyuta zarur bo’lsa-yu, aktivlarni sotish yoki xorijdan qarz olish  imkoniyati bo’lmasa muammoni yechishning maqbulroq yo’li?
 222. Agar mamlakatda milliy valyutaning real almashinuv kursi ko’tarilsa, boshqa sharoitlar o’zgarmagan holda?
 223. So’mnmng arzonlashuvi  natijasida?
 224. MHT ning xalqaro standartlari qaysi yillarda qabul qilingan?
Translate »