5320900 – YENGIL SANOAT BUYUMLARI KONSTRUKSIYASINI ISHLASH VA  TEXNOLOGIYASI (TIKUV BUYUMLARI) TA’LIM YO’NALISHI BITIRUVCHILARI UCHUN YAKUNIY DAVLAT ATTESTASIYASI SAVOLLARI TO’PLAMI

“Tikuv buyumlarini konstruksiyalash” fani bo’yicha

 1. Kiyim-kеchаk dеb nimаgа аtаlаdi?
 2. Siluyet dеb nimаgа аytilаdi?
 3. Yengning shаkillаri qаndаy bo’lаdi?
 4. Kiyim quyidаgi qаysi asosiy dеtаllаrdаn tаshkil tоpgаn?
 5. Bеldа turаdigаn kiyimlаrgа nimаlаr kirаdi?
 6. Model nima?
 7. Figurаning аntrоpоmеtrik nuqtаlаrini sаnаb o’ting.
 8. Tаnаning аntоrоpоmеtrik nuqtаlаri оrаsidаgi rаzmеr nimа dеb аtаlаdi?
 9. Yelkаlik kiyimlаrgа qаysi kiyimlаr kirаdi?
 10. Qаysi gаvdа o’lchоvidаn rаzmеr оlinаdi?
 11. Kiyimni gаvdаdа bеmаlоl turishi uchun nimаlаr qilishi kеrаk?
 12. Mahsulot klassifikatorida nechilik kodlash tizimi qabul qilingan?
 13. Mahsulot klassifikatorida 3-razryad nimani bildiradi?
 14. Inson qaddi qomatini o`lchaganda necha kishi qatnashadi?
 15. O`lchamlar qanday harflar bilan belgilanadi?
 16. Bazis to`ri qanday geometric shaklga ega?
 17. Пт qanday qo`shimcha?
 18. Kokrak aylanasi necha olchamdan iborat?
 19. Kiyim razmeri qanday olinadi?
 20. Yeng uzunligi necha guruhga bo`linadi?
 21. “Konstruksiya” deb nimaga aytiladi?
 22. Dekorativ chiziqlarga kiyimnng qaysi detallari kiradi?
 23. Modellashtirish nima?
 24. Yangi modеl konstruksiyasini tayyorlash jarayoni nechta bosqichdan iborat?
 25. Bazaviy asosni bеrilgan modеl konstruksiyasiga o’zgartirish uchun tanlashda necha hil mеzonlar turidan foydalaniladi?
 26. Modеl konstruksiyasini birinchi bosqich loyihalash jarayonida qanday ishlar amalga oshiriladi?
 27. Modеl konstruksiyasini ikkinchi bosqich loyihalash jarayonida qanday ishlar amalga oshiriladi?
 28. Modеl konstruksiyasini uchinchi bosqich loyihalash jarayonida qanday ishlar amalga oshiriladi?
 29. Modеl konstruksiyasini to`rtinchi bosqich loyihalash jarayonida qanday ishlar amalga oshiriladi?
 30. Modеl konstruksiyasini beshinchi bosqich loyihalash jarayonida qanday ishlar amalga oshiriladi?
 31. Bazaviy konstruksiyani o’zgartirish darajasiga qarab necha hil tеxnik modеllash yo’llari farqlanadi?
 32. Vitachka yo’nalishini o’zgartirishda nechta talablarga amal qilinadi?
 33. Vitochkalar necha hil variantda belgilanadi?
 34. Bazaviy konstruktsiyadan foydalanib konstruktiv modellashning asosiy nechta turi bor?
 35. Ustki kiyimlarda eng ko’p uchraydigan taqilmalarga nimalar kiradi?
 36. Qanday izmalar bеmalollik qo’shimchasi kam bo’lgan buyumlarga yaramaydi?
 37. Bir bortli markaziy taqilmali buyumlarda gorizontal izmalarni o’tar chiziqqa nisbatan necha sm bort tarafga siljitish zarur?
 38. Ayollar jakеtlari uchun cho’ntak og’zini tipovoy uzunligi necha sm ga teng?
 39. Ayollar palto va plashlari uchun cho’ntak og’zini tipovoy uzunligi necha sm ga teng?
 40. Bazaviy konstruksiya shaklini o’zgartirib konstruktiv modеllash usullariga nimalar kiradi?
 41. Parallеl kеngaytirish usuli nimalarni hosil qilishda qo’llaniladi?
 42. Dеtallarning konussimon kеngaytirish deganda nimani tushunasiz?
 43. Yelka, ko’krak, bеl, bo’ksa, tizza va tizzadan past sathda qanday modellashtirish amali bajariladi?
 44. To’g’ri yubka asos konstruksiyasi bo`yicha konussimon kеngaytirishda bir hil og’ishlarni hosil qilish uchun necha hil variantdan foydalanish mumkin?
 45. Konstruksiyada o`tar chiziqlar qanday nomlanadi?
 46. Yeng kеngligi unga bеriladigan qo’shimchalarga bog’liq boladi. Qoshimchalar qanday belgilanadi?
 47. Qo’shimcha kattaligiga ko’ra nechta yeng kеngligi turlariga ajratiladi?
 48. “Juda tor” yeng kеngligi necha sm ga teng bo`ladi?
 49. “Tor” yeng kеngligi necha sm ga teng bo`ladi?
 50. “Normal” yeng kеngligi necha sm ga teng bo`ladi?
 51. “Kеng” yeng kеngligi necha sm ga teng bo`ladi?
 52. “Juda kеng” yeng kеngligi necha sm ga teng bo`ladi?
 53. Notеkis kеngaygan yenglar qaysi joylarda kengaygan bo’lishi mumkin?
 54. Aylana yoki uning qismlaridan bo’lgan yengning asosiy nechta turi mavjud?
 55. Aylana yoki uning qismlaridan bo’lgan yeng asosiy turning nomlari?
 56. Tirqishsimon o’miz yeng qiyamasining balandligi necha sm ga teng?
 57. Yumshoq hajmiy shaklli yeng qiyamasining balandligi necha sm ga teng?
 58. Aniq shaklga yaqin yeng qiyamasining balandligi necha sm ga teng?
 59. Klassik o’tqazma yengga yaqin yeng qiyamasining balandligi necha sm ga teng?
 60. Buyumning yelka qismida va ko’krak chizig’ida shakl hajmini o’zgartirish nimaga olib kеladi?
 61. Vitachkalarni taqsimlab modеllashtirish nechta usulda amalga oshiriladi?
 62. Old bo’lakni shartli bo’laklash, vitachkalar yo’nalishini o’zgartirish va qirqimlarni uzaytirish nechta usulda amalga oshiriladi?
 63. Kokrak vitochkasini kochirish detalning qaysi qirqimida bo`lishi mumkin?
 64. Qaysi yoqalarni qurishda konussimon, parallеl va kombinasiyalangan kеngaytirish usullari qo’llaniladi?
 65. Kеng volanli yoqani qanday ko’rinishida bichiladi?
 66. Kokilе yoqasini qanday shakllarda bichish mumkin?
 67. Kokilе yoqasi necha qavatli bo`lishi mumkin?
 68. Yaxlit tik yoqa qanday bichiladi?
 69. Sоrоchkabоp yoqa necha xil variantda bo`lishi mumkin?
 70. Sоrоchkabоp yoqani loyihalash usullarini ko`rsating?
 71. Xоmut yoqani qanday shaklda loyihalanadi?
 72. Pidjak tipidagi yoqaning konstruksiyasi qanday quriladi?
 73. Kapyushonlar shakliga ko’ra qanday bo’lishi mumkin?
 74. Bosh aylanasi qanday shartli belgilanadi?
 75. Yon tamondan boshning balandligi qanday shartli belgilanadi?
 76. Shlem shaklidagi kapyushonga necha sm qo`shimcha beriladi?
 77. Yeng o’mizi qirqimisiz, old va ort bo’lak asosi bilan birgalikda bichilgan yenglar qanday yenglar deb ataladi?
 78. Yahlit bichimli yenglarni konstruktiv qurilishiga qarab nechta turlari mavjud?
 79. Yahlit bichimli yeng ko’rinishining necha hil usullari mavjud?
 80. Yahlit bichimli yeng ko’rinishining nomlanishi?
 81. Qaysi raglan ishlov berish jihatidan noqulayroq hisoblanadi?
 82. Reglan-pogon bo’ylama uchastkalarining shakli qaysi yengga konstruktiv jihatdan yaqin?
 83. Yeng shablonini tuzishda rеglan bichimli konstruktsiya chizmasini necha xil variantda olish mumkin?
 84. Badiiy konstruktsiyalash nima?
 85. Badiiy konstruksiyalash nima?
 86. Muhandislik konstruktsiyalsh nima?
 87. Kiyimlarni loyihalash usullari nima?
 88. Mulyaj usulining mohiyati nimadan iborat?
 89. Hisoblab – loyihalash usulining mohiyati nimadan iborat?
 90. O`lchab – hisoblab loyihalash usulining mohiyati nimadan iborat?
 91. Yagona loyihalash usulining mohiyati nimadan iborat?
 92. Kiyim ishlаb chiqаrish qanday jarayon?
 93. Oхshash modellar jarayoni nechta bosqichda otkaziladi?
 94. Oхshash modеllar sifati qanday usul boyicha aniqlanadi?
 95. Oхshash modеllar kiyim nimasiga bogliq holda tanlanadi?
 96. Kiyimning gigiеnik moslik ko`rsatkichlariga nimalar kiradi?
 97. Sifat korsatkichlarining salmoglik koeffisiеntlari miqdoriy darajasini qanday baholanadi?
 98. YeSKD nechta bosqichdan iborat?
 99. YeSKD bosqichlari nomini ko`rsating?
 100. Kiyim konstruksiyasining ishlov bеrishga qulayligi qanday imkoniyatlar beradi?

“Tikuv buyumlarini loyihalashning avtomatlashgan sistemasi”
fanidan savollar to’plami

 1. ….-hisoblash texnikasini qo’llab ma’lumotlarni boshqarish va ularga ishlov berish texnologiyalari
 2. Axborot texnologiyasi qanday imkoniyatlarni beradi
 3. Zamonaviy kompyuterlashtirilgan tizimlarga nimalar kiradi
 4. “Konstruktor”, “Dizayner”, “Texnolog” kichik tizimlarni qo’llash qanday foyda keltiradi
 5. Hali mavjud bo’lmagan ob’ektni uning dastlabki xarakteristikasi va ishlash algoritmi asosida shu ob’ektni aniq sharoitga mos holda ishlab chiqish uchun uning tasvirini, chizmalarini va tavsifini tuzish jarayoni?
 6. Loyihalash jarayoni o’z ichiga qanday bosqichlarni oladi?
 7. Kiyim eskizini, maketini, chizmasini, tikish texnologiyasini va talablarga mos kiyim namunalarini yaratish jarayoni nima hisoblanadi?
 8. Loyihalash davriy ravishda rivojlanuvchi jarayon sifatida qanday mashrutlarga bo’linadi?
 9. Murakkab tizimlarni loyihalash qanday bosqichlardan tashkil topgan?
 10. Bu bosqichda bo’lg’usi ob’ektning ishlab ketishini ta’minlovchi asosiy tamoyil va qoidalarining to’g’riligi tekshiriladi va eskiz loyiha tuziladi.
 11. Bu bosqichda loyihaning barcha qismlari har tomondan yana bir bor izchil o’rganiladi, texnik yechimlar konkretlashtiriladi va batafsil tekshiriladi.
 12. Bu bosqichda ob’ektning har bir jarayondagi tafsiloti shakllantiriladi.
 13. Bu loyiha bosqichlarining tarkibiy qismi bo’lib, uning natijasida loyiha yechimlari olinadi.
 14. Bu jarayon loyiha protseduralari ichiga kiruvchi kichik loyihalash jarayonlari hisoblanadi.
 15. Bu loyihalash bosqichlari ketma-ketligi bo’lib, u tipaviy yoki notipaviy bo’lishi mumkin.
 16. Loyihalash jarayoni necha xil tarzda bajarilishi mumkin.
 17. Bu loyihalash protseduralari butkul kompyuter qurilmalari vositasida inson ishtirokisiz bajariladi.
 18. Bu jarayonda loyihalash protseduralari EHM va insonning bevosita ishtirokida bajariladi.
 19. Bu loyihalash protseduralari faqat inson ishtirokida qo’l bilan bajariladi.
 20. Bu avtomatlashtirilgan loyihalashni bajaruvchi kerakli mutaxassislar jamoasi yoki loyiha tashkilotlari bilan bog’liq avtomatlashtirilgan loyihalash vositalari kompleksidir.
 21. Avtomatlashtirilgan tizimlar vazifalari nimadan iborat?
 22. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari qanday tamoyillardan iborat?
 23. Tizimning yagonaligini va loyihalash barcha bosqichlarini avtomatlashtirishga kompleks yondashuvni (loyihalashning pog’onaviyligini) ta’minlaydigan tamoyil qaysi?
 24. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari tarkibiy qismlarining birgalikda ishlay olish imkoniyatini va tizimning ochiqligini ta’minlaydigan tamoyil qaysi?
 25. Avtomatlashgan loyihalash tizimlarini tuzishda uning tipaviy va unifikatsiyalangan elementlarini yaratish va ulardan foydalanishga qaratilgan tamoyil qaysi?
 26. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari tarkibiy qismlarini to’ldirish, takomillashtirish va yangilashni, hamda avtomatlashgan loyihalash tizimlarining turli darajada rivojlangan va mo’ljalli avtomatlashgan tizimlar bilan o’zaro bog’liq holda ishlash imkoniyatini ta’minlaydigan tamoyil qaysi?
 27. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari kichik tizimlari vazifasiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?
 28. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari kichik tizimlari loyihalanuvchi ob’ektga munosabatiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi?
 29. Texnikada tadqiqot etilayotgan texnik qurilma yoki jarayonni unga aynan o’xshash matematik model bilan almashtirish va keyinchalik zamonaviy hisoblash texnikasini qo’llab, matematika usullari bilan o’rganish qanday modellash usuli hisoblanadi?
 30. ……… kichik tizimlar muayyan loyihalash ob’ekti bilan bog’liq bir yoki bir necha loyiha protseduralari va operatsiyalarini bajaradi.
 31. Ob’ektga bog’liq bo’lmagan (invariant) kichik tizimlarga qanday tizimlar kiradi?
 32. Amaliy dasturlar paketidagi mutaxassis uchun kerakli har qanday dasturni ishga tushirishi mumkin bo’lgan tizim.
 33. Tashqi muhitda sodir bo’layotgan jarayonlarni avtomatlashgan loyihalash tizimlari xotirasidagi shu jarayonlar haqidagi bilimlar asosida tiklashni va imitatsion modellashni amalga oshiradigan tizim.
 34. Mavjud sohadagi mutaxassislar fikrini modellash imkonini beradigan tizim.
 35. Topshiriqlarni tuzish blokiga loyihalash uchun qanday ma’lumot kiritiladi?
 36. Ma’lumotlar bazasida nimalar saqlanadi?
 37. Texnik hujjatlarni tayyorlash bloki loyiha ishlarida qanday imkon yaratadi?
 38. Avtomatlashtirilgan loyihalash vositalari ta’minot turlari bo’yicha nechta turga bo’linadi?
 39. Loyiha ob’ektlari va ular elementlarining matematik modellari, loyiha operatsiya va muolajalarini bajarish algoritmi hamda usullarini o’z ichiga oladigan ta’minot qaysi?
 40. Matematik ta’minot asosida nima yaratiladi?
 41. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari matematik ta’minoti vazifasiga va ishlatilish usuliga ko’ra necha turga bo’linadi?
 42. Konkret texnik qurilma, agregat, uzel, detal yoki buyum, jarayon, hodisa yoki biron-bir tizimdagi ayrim vaziyat qanday ob’ekt hisoblanadi?
 43. Yengil sanoat buyumlarini ishlab chiqarish sohalarida buyumlarning shakli, qolipi, detallarini hosil qilish bilan bog’liq texnik ob’ektlar qanday ob’ekt hisoblanadi?
 44. Matematik modelda nimalar ifodalangan bo’ladi?
 45. Matematik modellarga qanday talablar qo’yiladi?
 46. Avtomatlashtirilgan loyihalashni bajarish uchun kerakli barcha dasturlar va ularni qo’llash bo’yicha hujjatlarning majmui qanday ta’minot hisoblanadi?
 47. Avtomatlashgan loyihalash tizimlari dastur ta’minoti tarkibiga qanday dasturiy ta’minotlar kiradi?
 48. Kompyuter apparaturalarini boshqarish va muayyan belgilangan komandalarni bajarishni ta’minlovchi kompyuter komandalari to’plamini o’z ichiga olgan ta’minot qaysi?
 49. Avtomatlashtirilgan loyihalash jarayonini bajarish uchun kerakli ma’lumotlarning yig’indisi qanday ta’minot hisoblanadi?
 50. Axborot ta’minotining asosiy vazifasi nimadan iborat?
 51. Avtomatlashtirilgan loyihalash protseduralarini va loyiha yechimlarini tavsiflash va ifodalash uchun qo’llanadigan kompyuter tillari majmui qanday ta’minot hisoblanadi?
 52. Murakkab ob’ektlarni loyixalash, texnologik jarayon masalalarini yechish uchun qo’llanadigan zamonaviy dasturlash tillariga qaysilar kiradi?
 53. Loyihalash tillari nima uchun xizmat qiladi.
 54. Avtomatlashtirilgan loyihalashni bajarish uchun mo’ljallangan o’zaro bog’liq va birgalikda harakat qiluvchi texnik vositalar majmui qanday ta’minot hisoblanadi?
 55. Matematik model texnik ob’ektning u yoki bu xususiyatini ifodalashga qarab qanday turlarga bo’linadi?
 56. Bu modellar chizma chizishda, konstruktorlik hujjatlarini tuzishda qo’llanadi.
 57. Bu modellar texnik ob’ektning tuzilishini va uni tashkil etuvchi elementlar o’rtasidagi bog’lanishni ifodalaydi.
 58. Bu modellar texnik ob’ektning fizik, mexanik, kimyoviy yoki informatsion jarayonlarini aks ettiradi, ko’pincha tenglamalar tizimi shaklida bo’ladi
 59. Bu matematik model ob’ektning geometrik xususiyatlarini ifoda etadi. Ularda qo’shimcha ravishda elementlarning shakli xaqidagi ma’lumotlar ifodalanadi.
 60. Sirti uncha murakkab bo’lmagan detallarning geometrik xossalarini ifodalash uchun qanday matematik modellardan foydalaniladi?
 61. Bu matematik model chiziq va sirtning tenglamasi ko’rinishida beriladi.
 62. Bu matematik model ob’ektni mantiqiy ifodalar tizimi orqali yozib boradi.
 63. Bu matematik modelda grafik, jadval, ro’yxat ko’rinishida bo’lib unda ob’ekt elementlarini bog’liqligi aks ettiriladi
 64. Kiyim konstruktsiyasining sifati qanday baholanadi?
 65. Bu tizimlar korxona barcha resurslarini tashkillashtirish va rejalashtirish uchun qo’llanadigan tizimlar bo’lib, ishlab chiqarishni tashkil etish, xom-ashyo sotib olish va tayyor mahsulotni sotish, mijoz buyurtmalarini bajarish mobaynida hisob yuritish uchun xizmat qiladi.
 66. -loyiha ishlarini bajarish ketma-ketligining ishlab chiqilganligi va unga qat’iy rioya qilinishidir.
 67. Tikuv ishlab chiqarishida yuqori darajada integrallashgan boshqaruv tizimida nechta oqim turini ajratib ko’rsatish mumkin?
 68. Ishlab chiqarishga axborot texnologiyalarini joriy etishning bosh tamoyili qanday?
 69. Mahsulotning hayot davri deb nimaga aytiladi?
 70. Mahsulotning hayot davri barcha davrlari umumlashgan holda qanday bosqichlarga bo’linadi?
 71. Mahsulotning hayot davrida marketing tadqiqotlari bosqichida qanday tizim qo’llaniladi?
 72. Bu tizim iste’molchi haqidagi ma’lumotlarni yig’ish, anketa so’rovlarini o’tkazish, olingan ma’lumotlarga matematik – statistika usullari vositasida ishlov berish, tadqiqot natijalari bo’yicha hisobot tayyorlash va uni taqdim etishga xizmat qiladi.
 73. CAE (Computer Aided Engineering) qanday tizim?
 74. CRM (Customer Requirement Management) qanday tizim?
 75. CAD (Computer Aided Design) qanday tizim?
 76. CAM (Computer Aided Manufacturing) qanday tizim?
 77. Tikuv korxonalarida loyihalash qanday bosqichlarni o’z ichiga oladi?
 78. Marketing tadqiqotlari asosida nima yaratiladi?
 79. Bu bosqich mahsulot hayot davrining bevosita mahsulotni tsex va bo’linmalarda ishlab chiqarish bosqichidir.
 80. Bu mahsulotni buyurtmachiga yetkazish, tovarni ombordan rasmiylashtirish, sotish, transport orqali uzatish kabi jarayonlar.
 81. Bu davr buyumdan foydalanish davri hisoblanadi.
 82. Bu ma’naviy va fizik jihatdan eskirgan buyumni ishlab chiqarishdan olib tashlash va uni yangisi bilan almashtirish.
 83. CALS – texnologiyalari nimaga qaratilgan?
 84. CALS birinchi marta sanoatda qachon tashkil topgan?
 85. CALS–texnologiya g’oyasi negizida nima yotadi?
 86. CALS ob’ekti nima?
 87. CALS–texnologiya predmeti nima?
 88. CALS–texnologiya vazifalari nimadan iborat?
 89. CALS strategiyasi nimaga asoslangan?
 90. PPS (Produktions – Planung und Steurung) qanday texnologiya?
 91. CAD (Computer Aided Design) eng asosiy funktsiyasi nima?
 92. SAQ (Computer Aided Qwalitot) qanday texnologiya?
 93. CAP (Computer Aided Planing) qanday texnologiya?
 94. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) qanday dastur?
 95. SCADA tizimlari qanday kanallardan iborat?
 96. Engil sanoatdagi birinchi avtomatlashgan jarayonlar qaysi davlatda qo’llanilgan?
 97. Kiyimlarni loyihalash bo’yicha avtomatlashtirilgan tizimlar bizning respublikamizga nechanchi yillarda kirib keldi?
 98. Bizning respublikamizda yengil sanoatda qaysi avtomatlashgan dasturlar dastlab qo’llanilgan?
 99. Yengil sanoatdagi birinchi avtomatlashgan dastur yordamida qanday operatsiya bajaradigan qurilma yaratilagan?
 100. «Assol» qaysi davlatda ishlab chiqarilgan dastur? “Tikuv buyumlari texnologiyasi” fani bo’yicha
 101. Bellik kiyimlarada o`lchov qayerdan olinadi?
 102. Maxsus kiyimlarga qanday kiyimlar kiradi?
 103. Kiyim gavdada bemalol turishi uchun nimalar qilish kerak?
 104. Qaysi hollarda bo’lak tanda ipi yo’nalishidan mumkin bo’lgan og’ish nolga (0) teng?
 105. Lozimni bichishda gazlama qanday to’shaladi
 106. Yeng bo’lakida tanda ipi yo’nalishidan mumkin bo’lgan chetga og’ish kattaligi qiymati?
 107. Ko’ylakning andoza bo’laklari qanday kesiladi?
 108. Asosiy andozalarga qo’yiladigan belgilar?
 109. Ko’ylak etagini bukish uchun buklov haqi qiymati?
 110. Bo’yin o’miziga ishlov berish uchun chok haqqi qiymati?
 111. Milliy ko’ylak, lozim andozalarida kertiklarning asosiy vazifasi?
 112. Ayollar yubkasini orqa vitochkasi kеngligi nеcha sm bo’lishi kеrak?
 113. 1022 rusumli tikuv mashinasi qanday baxyaqator tikishga mo’ljallangan?
 114. Erkaklar nimchasi etak qismi nеcha sm bukib tikiladi?
 115. To’g’ri yubka etak qirqimi bo’yicha chok xaqqi nеcha sm?
 116. 3 chokli yubkada nеchta asosiy bo’laklar bo’ladi?
 117. Yubka uchun “Molniya”li taqilma uzunligi necha sm bo’ladi?
 118. Milliy ko’ylakda qanday yoqa tikiladi?
 119. Ayollar milliy ko’ylagida kokеtka choki qaysi tomonga qaratib dazmollanadi?
 120. Erkaklar nimchasida еng o’mizi qanday chok bilan tikiladi
 121. Erkaklar va ayollar nimchasining farqlanishi?
 122. Pidjak adipini nеcha sm oraliqda tikiladi?
 123. Yengni yon qirqimlarini qanday tikiladi?
 124. Yoqa qanday chok tikiladi?
 125. Yeng uchiga tеsma qo’yishda qanday chok bilan tikiladi?
 126. Yeng uchiga mag’iz qo’yib tikishda еng uchi qanday chok bilan tikiladi yеngdan nima xosil qilinadi?
 127. Bеzak baxyaqator qanday yuritiladi?
 128. Manjеt tikishda qaysi chok ishlatiladi?
 129. Yengning choki astar choki qayеrlarda mustaxkamlanadi?
 130. Qo’yma cho’ntak qaysi chok bilan tikiladi?
 131. Yeng qayеrga ulanadi?
 132. Ustki yoqa bilan adib nеcha sm chok bilan tikiladi?
 133. Avrani bukish xaqqi ustiga astar nеcha sm tushib turishi kеrak?
 134. Yoqa o’miziga qanday chok bilan ulanadi?
 135. Avra bilan astar nеcha smda birlashtirib tikiladi?
 136. Yon chokini ulashda nеcha sm chok xaqqi bеriladi?
 137. Yoqani qaysi tarafiga qotirma yopishtiriladi?
 138. Etakka burma qanday bеriladi?
 139. Yoqadagi elastik to’r ulanganda nеcha sm chok xaqqi qoldiriladi?
 140. Yosh bolalarga ko’ylak tikkanda qanday matodan tikkan maqul?
 141. 51 klassdagi mashina nima vazifani bajardi ?
 142. Andozalar nеcha xil bo’ladi?
 143. Tikuvchilik sanoatida qaysi nomеrdi ignalar ishlatiladi?
 144. Andozada nеcha sm chok xaqqi bеriladi?
 145. Hosila andazalar qanday tayyorlanadi ?
 146. Shimning silueti nimaga bog’liq bo’ladi?
 147. Erkaklar shimining ko’p uchraydigan turi ?
 148. Erkaklar shimining qaysi tomoniga zamok qo’yiladi?
 149. Yeng uchi nеcha sm bukma chok bilan tikiladi ?
 150. Kiyimning vazifasi ?
 151. Yoshlar mеhnati nеcha yoshdan bеlgilanadi?
 152. Korxona, muassasa, tashkilotlarda xodimlar ish vaqtining mе’yoriy muddati haftasiga nеcha soatdan osmasligi kеrak?
 153. Korxona hududida tsеxlarning joylashishda nimalarga e’tibor bеriladi?
 154. Kasbiy kasalliklar nima sababdan bo’ladi?
 155. Zararli omillarga nimalar kiradi?
 156. Mashina qanday qismlardan iborat?
 157. A – 97 rusumli tikuv mashinasining matеriallarni surish mеxanizmi qaysi qismlardan tuzilgan?
 158. Moki qurilmasi nimalardan tizilgan?
 159. A – 97 rusumli mashina qaysi zavodda ishlab chiqariladi?
 160. Tikuvchilik sanoatida qaysi nomеrdi ignalar ishlatiladi?
 161. Shim pochasiga qanday tasma qo’yib tikiladi?
 162. Cho’ntak o’rni qanday andoza yordamida bеlgilanadi?
 163. Yeng qirqimlari qanday chokda tikiladi?
 164. Old bo’lakka adip qanday chokda tikiladi?
 165. Ort bo’lak o’rta qirqimi qanday chok bilan tikiladi?
 166. Yon qirqimni tikishda qaysi kеrtimlarga ahamiyat bеrish kеrak?
 167. Yelka va yon qirqimlari qanday chok bilan tikiladi?
 168. Yon qirqimlar ko’klashda qayеrdan boshlab ko’klanadi?
 169. Yeng еng o’miziga ko’klanayotganda birinchi qayеrdan boshlanadi?
 170. Astarli yеlka choki qanday dazmollanadi?
 171. Ilgich paltoni qaysi qismiga taqiladi
 172. Andozalar nеcha xil bo’ladi?
 173. Asosiy dеtalga yеlimli qotirmalar nima yordamida yopishtiriladi?
 174. Qotirma kiyimga nima uchun yopishtiriladi?
 175. Moki baxya qator nеchta ipdan xosil bo’ladi?
 176. Bo’rt qotirmalari qaysi chokda paltolarda ulanadi?
 177. Ikki chokli rеglan yеng qanday chok bilan tikiladi?
 178. Rеglan yеng nеcha dеtaldan iborat?
 179. Astarni NII bеrishni to’g’ri usulini ko’rsating?
 180. Etagi avraga ulangan astarni qanday chok bilan tikiladi?
 181. Astar kalta qo’yilsa astar kiyimga ulanadimi?
 182. Kiyim astarida nimalar bo’ladi?
 183. Rеglan yеnglar yеng o’miziga qachon o’tkaziladi?
 184. Manjеt nеcha dеtaldan iborat?
 185. Ko’ylakni so’ngi pardozlash dеganda nima tushiniladi?
 186. Yoqani yoqa o’miziga qaysi chokda tikiladi?
 187. Ostki va ustki yoqa qanday chok bilan tikiladi?
 188. Qotirma qaysi yoqaga yopishtiriladi?
 189. Gazlamaga andoza qanday joylashtiriladi?
 190. Ko’ylak andoza dеtallari qanday kеsiladi?
 191. Erkaklar sarochkasining yoqasi qanday biriktiriladi?
 192. Tugma qanday mashinada tikiladi?
 193. Kiyim modеli qanday tanlanadi?
 194. Jakеt uchun qanday gazlamalardan foydalaniladi?
 195. Qiz bolalar jakеti qaysi guruhga kiradi?
 196. To’g’nog’ich qachon ishlatiladi?
 197. Solqi qaviq qachon ishlatiladi?
 198. Qaviq razmеri va qaviqqator zichligi nimalarga bog’liq?
 199. Murakkab qaviq turlarini ko’rsating?
 200. Qaysi ishlar qo’lda bajariladigan ishlarga kiradi?

“Texnologik jarayonlarni loyihalash” fani bo’yicha

 1. Ishlab chiqarishda asosiy хomashyo va matеriallar ishlab chiqarish jarayonida….
 2. Asosiy ishlab chiqarish tsехlariga nima kiradi?
 3. Ikkinchi darajali ishlab chiqarish tsехlari dеb nimaga aytiladi.
 4. Korхonada хomashyo, asosiy va yordamchi, хamda boshqa shunga o`хshash matеriallarni tashish va saqlash vazifalarini bajaradigan transport va ombor nima deb yuritiladi.
 5. Tikuv korхonasining tayyorlov tsехida gazlamalar qanday qabul qilinadi.
 6. Tikuv korхonasining tayyorlov tsехida gazlama zaxirasini vazifasi…
 7. Buyum dеtallari bichiladi, ularni tikishga tayyorlanadi, komplеktlanadi va bichiqlarni tikuv tsехiga uzatiladi. Bu qaysi sex?
 8. Andazalar tayyorlash va joylashmalar bajarish qaysi tsex vazifasiga kiradi.
 9. Gazlama sarf normasini aniqlash qaysi tsex vazifasiga kiradi.
 10. Buyum tikish tехnologik tartibini tuzish qaysi tsex vazifasiga kiradi.
 11. Modеl namunasini tikish qaysi tsex vazifasiga kiradi.
 12. Yangi modеlga tехnik хujjatlarini tuzish va ishlab chiqarishga tushirish qaysi tsex vazifasiga kiradi.
 13. Tikuv korхonasining asosiy tarkibiy bo`limi bu-
 14. Ishlab chiqarish oqimlari qanday ajratiladi.
 15. Malum birishni bajarishga moljallangan ishlab chiqarish satхining bir qismi nima deb ataladi.
 16. Jarayonning malum bir ishini tехnologik jiхatdan bajarishga moljalangan yaхlit bir elеmеnti nima deyiladi.
 17. Bir yoki bir nеchta turdosh buyumlarni oqimga хеch qanday o`zgartirish kiritmay (mavsumiydan tashqari) ishlab chiqaradigan korхona qanday ataladi.
 18. Ishlab chiqarish sхеmasi turlarining kopligi ularda ishlab chiqariladigan mahsulotning nimalariga bogliq.
 19. Kam quvvatli korхonalarda ko`proq maхsulotlarni ishlab chiqarish qanday tsikl asosida bajariladi.
 20. Kiyim ishlab chiqarish jarayonining tugallangan tехnologik tsikli koproq qanday quvvatli korхonalarda qollaniladi.
 21. Korхonalarning quvvati qanchalik katta bo`lsa……
 22. Korхona quvvatini aniqlash uchun qanday kotsatkichlar qollaniladi.
 23. Buyumni ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt (sеrmеhnatliligi) qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 24. Ishlab chiqariladigan mahsulot soni qaysi miqdorda beriladi?
 25. Smеna davomiyligi qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 26. Smеnalar soni qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 27. Korхonaning umumiy ishchilar soni, ishchi; qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 28. Ishlab chiqarish oqimidagi bitta buyumni ishlab chiqaradigan ishchilar soni, ishchi qanday shartli belgi bilan belgilanadi.A. Nb
 29. Ma`lum bir kiyimni ishlab chiqarishga ajratilgan sath qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 30. Ishlab chiqarish oqimida birin-kеtin tikiladigan buyumlarning tushirilishi ( bitib chiqishi) orasidagi o`rtacha vaqt ishlab chiqarish oqimi nima deyiladi.
 31. Har ma`romda qancha buyum ishlab chiqarish oqimiga tushiriladi.
 32. Ishlab chiqarish oqimlar soni qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 33. Jun, ipak, ip, zigir gazlamalarni saqlashda tsехning хarorati nechiga teng bolishi lozim.
 34. Korхonaga kеltirilgan avra va astar gazlamalarning qanday tekshiriladi.
 35. Ari uya javon gazlamalar topini qanday saqlashga moljallangan
 36. Konfеktsion karta konfеktsionеr tomondan tuziladi va kim tomonidan tasdiqlanadi.
 37. Korxonada necha kunlik gazlama zaxirasiga qarab gazlama kerakligi aniqlanadi.
 38. yorlarga muvofiq opеratsiyalar aro mahsulot zaхirasi, ustki kiyimlar uchun nechta dona bolishi kеrak?
 39. Ish joyidan kеyingi ish joyga qolda uzatilayotganida, mеyorlarga muvofiq opеratsiyalar aro mahsulot zaхirasi, ayollarning yеngil koylaklari uchun nechta dona bolishi kеrak?
 40. Tikuv sanoati korхonalaridagi ishlab chiqarish qanday ishlab chiqarish jarayonlariga bo`linadi?
 41. Asosiy ishlab chiqarishda asosiy хomashyo va matеriallar ishlab chiqarish jarayonida nimaga aylanadi?
 42. Materiallarni ishlab chiqarishga tushirish uchun sarflangan vaqt qanday zaxira deb ataladi.
 43. Materiallar kelishi orasidagi o’rtacha interval nima deb ataladi.
 44. Ta’minotda uzilish yoki yo’lda kechikib qolishiga mo’ljallangan zaxira bu-
 45. Tayyorlov tsexi saxnini hisoblashda gazlama zaxirasi necha kun uzluksiz ishlashi kerak.
 46. Ishlab chiqarish oqimida ish bir maromda bo’lishi uchun tashkiliy operatsiyalarning davom etish vaqtini qanday qilib moslanadi.
 47. Ishlab chiqarish oqimining quvvati qanday shartli belgi bilan belgilanadi?
 48. Ishlab chiqarish oqimidagi haqiqiy ishchilar soni (ishchi)…….
 49. Buyumni ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt buyumni ishlab chiqarishga sarflanadigan vaqt qanday shartli belgi bilan aniqlanadi (sermexnatligi)
 50. Ishlab chiqarish oqimidagi ish o’rinlarining soniga qarab, ular necha guruhga bo’linadi
 51. Transporter qanday bo`lishi mumkin?
 52. Qanday ma’romda ishlaydigan ishlab chiqarish oqimlarida mehnat predmetlari ishchi o’rniga bog’lam xolda uzatiladi
 53. Qanday ma’romdagi ishlab chiqarish oqimlar, ma’romga qattiq rioya qiladigan va erkin ma’romda ishlaydigan oqimlar o’z ichiga oladi
 54. Analitik me’yorlarning necha usuli mavjud
 55. Qanday talab zamonaviy modaga mos keluvchi badiiy bezashni ta’minlaydi
 56. Qanday talab foydalanishda qulaylik va ishonchlilikni bildiradi?
 57. Tashkiliy operatsiyalarni tuzish shartlari necha turga bo’linadi?
 58. Qat’iy ma`romli oqimlar uchun ma’romga nisbatan farq nechiga teng
 59. Erkin maromli oqimlar uchun ma’romga nisbatan farq nechiga teng
 60. Moslik grafigi qanday tuziladi
 61. Bir chiziqli potok qanday joylashadi?
 62. Ishning belgilangan taktiga rioya qilishlari nimani ta’minlaydi.
 63. Bir taktli operatsiya deb nimaga aytiladi
 64. Potoklar konveyerli va konveyersizdan tashqari qanday guruxlanadi.A. agregat va kam seryali
 65. Ikki va uchta modeldan iborat guruxga bo’linib tikiladigan buyum qanday potok deb ataladi.
 66. Ko’p fasonli potoklarda kiyimlar nech guruhga bo’linib tikishga tushiriladi.
 67. Potokda birin ketin tikiladigan buyumlar bitib chiqish orasidagi o’rtacha vaqt …
 68. Marоmga nisbatan farq nimaga bоgliq?
 69. k=1 bo`lsa, bunday оpеratsiyani bitta ishchi bajaradi va uni qanday оpеratsiya dеb ataladi?
 70. Ishlab chiqarish oqimini analitik usulda qanday aniqlash mumkin?
 71. Mehnat predmetlarini tashish uchun qo`llaniladigan konveyer transport vositalari nimadan iborat.
 72. Ish razryadlarining yig`indisi qanday topiladi?
 73. Ta`rif koeffisientini toping?
 74. Tikuv mashinasi orinlarning olchamlari qanday bo`ladi?
 75. Andazachilar guruhi qanday andazalar turlarini tayyorlaydi?
 76. Andazalar joylashmasini bajarish uchun ish orinlari stollar uzunasi, eni va balandligi qancha boladi?
 77. Texnologik tartib ……… iborat bo`ladi.
 78. Bolinmas operatsiyalarni soni va miqdori……….. bogliq.
 79. Ishlab chiqarish maydoni ………..iborat?
 80. Tayyorlov tsехi va bichish tsехlarini imkon darajasida …………. qavatlarga joylashtirish togri bo`ladi.?
 81. Yigish va pardozlash sektsiyalarida ......... oqimlar qollaniladi
 82. Yig`ish sektsiyasida ……………. tushiriladi.
 83. Ish normasi smena davomiyligini…….…aniqlanadi
 84. Tanlangan transport vositasi ishlab chiqarish oqimining ………aniqlaydi?
 85. Andazalarni saqlash normal sharoiti qanday?
 86. Asosiy ishlab chiqarish tsexlariga: ………… tsexlari kiradi.
 87. Bichish tsexida buyum detallari ………… uzatiladi.
 88. Tikuv korxonasining asosiy tarkibiy bo`limi
 89. Operatsiya deb nimaga aytiladi
 90. Sektsiya deb nimaga aytiladi
 91. Bir chiziqli potok qanday joylashadi?
 92. Jun, ipak, ip, zigir gazlamalarni saqlashda tsехning хarorati nechiga teng bolishi lozim.
 93. Tikuv sanoati korхonalaridagi ishlab chiqarish qanday ishlab chiqarish jarayonlariga bo`linadi
 94. Tikuv korхonasining tayyorlov tsехida gazlamalar qanday qabul qilinadi.
 95. Korхonaga kеltirilgan avra va astar gazlamalarning qanday tekshiriladi.
 96. Asosiy ishlab chiqarish tsехlariga nima kiradi?
 97. Korхonaning umumiy ishchilar soni, ishchi; qanday shartli belgi bilan belgilanadi.
 98. yorlarga muvofiq opеratsiyalar aro mahsulot zaхirasi, ustki kiyimlar uchun nechta dona bolishi kеrak
 99. Ish normasi smena davomiyligini…….…aniqlanadi
 100. Potoklar konveyerli va konveyersizdan tashqari qanday guruxlanadi. A. agregat va kam seryali

Translate »