8 сентябрь 2021 йил соат 14:00 да НамМТИ ҳузуридаги PhD.03/30.12.2019. К/T.66.02 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши ўтказилади

КУН ТАРТИБИ

Гиясидинов Абдуазиз Лутфидиновичнинг «Қизилқум фосфоритларини нитрат кислота асосида фосфорли ва аралаш ўғитларга қайта ишлаш технологияси» мавзусидаги 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича (техника фанлари) фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация ишини ҳимояси

Илмий раҳбар:Султонов Боходир Элбекович техника фанлари доктори, доцент
  
Расмий оппонентлар:Шамшидинов Исраилжон Тургунович техника фанлари доктори, профессор  
 Эркаев Актам Улашевич техника фанлари доктори, профессор  
Етакчи ташкилот:Навоий давлат кончилик институти

Иш бажарилган ташкилот: Наманган муҳандисликтехнология институти ва ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти

Translate »