Select Page

Gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlardan Yakuniy Davlat Attestasiyasi savollari

 1. O‘zbekiston tarixi fanining predmeti va manbalari.
 2. Paleolit davri.
 3. Mezolit davri. Bu davr odamlarining makonlari.
 4. Neolit davri va bu davrda chorvachilik va dehqonchilikning shakllanishi.
 5. Eneolit davri.
 6. Bronza davri va uning yodgorliklari.
 7. Davlatchilik tushunchasi. O‘lkamizda dastlabki shaharlarning paydo bo‘lishi.
 8. Qadimgi Baqtriya, uning o‘zbek davlatchiligining shakllanishidagi o‘rni.
 9. Qadimgi Xorazm. Ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot.
 10. O‘rta Osiyo ahamoniylar Eroni hukmronligi davrida.
 11. O‘rta Osiyo Aleksandr Makedonskiy yurishlari davrida. Spitamen.
 12. Farg‘ona vodiysida ilk davlat tuzilmasining shakllanishi.
 13. Yunon Baqtriya davlati.
 14. Qang’ davlati.
 15. Kushonlar saltanati.
 16. «Avesto» – zardushtiylik dinining muqaddas kitobi.
 17. Buyuk ipak yo‘li: shakllanishi, rivojlanishi.
 18. Turkiy xalqlarning kelib chiqishi, tarqalishi va xozirgi zamon.
 19. Imom Al-Buxoriyning «Jome’ as-Saxix» asari – Islom dinining muxim tarixiy manbasi.
 20. Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asari – tarixiy manba sifatida.
 21. Xioniylar va kidariylar, ularning Turondagi o‘rni.
 22. Eftaliylar davlatining shakllanishi, uning hududiy o‘rni.
 23. Turk xoqonligining tashkil topishi va ijtimoiy-iqtisodiy hayot.
 24. O‘rta Osiyoning arablar tomonidan istilo qilinishi. Islom dinining yoyilishi.
 25. O‘rta  Osiyoda  arablar  hukmronligiga  qarshi  ozodlik  kurashlari. Muqanna.
 26. Toxiriylar davlati.
 27. Somoniylar davlatining tashkil topishi.
 28. Qoraxoniylar davlatining tashkil topishi. Ijtimoiy – iqtisodiy hayot.
 29. G‘aznaviylar davlati.
 30. Xorazmshohlar davlati.
 31. O‘rta Osiyo xalqlari hayotida yuz bergan uyg‘onish (renessans) davri.
 32. IX-XII asrlarda O‘rta Osiyodan yetishib chiqqan allomalar va ularning ilmiy meroslari.
 33. O‘rta Osiyoda islom madaniyatining rivojlanishi. So‘fiylik.
 34. IX – XII asrlarda Movarounnahrda adabiyotning rivojlanishi.
 35. Mo‘g‘ullar istilosi arafasida Xorazmshohlar davlatidagi vaziyat.
 36. Mo‘g‘ullarning O‘rta Osiyoni bosib olishi. Jaloliddin Manguberdi.
 37. Chig‘atoy ulusida davlatni boshqarish usuli. Mahmud Tarobiy qo‘zg‘oloni.
 38. Amir Temurning siyosiy  kurash maydoniga kirib kelishi.
 39. Amir Temurning harbiy yurishlari.
 40. «Temur tuzuklari» va uning davlatni boshqarishdagi ahamiyati.
 41. Amir Temur davrida davlatni boshqarish tuzumi.
 42. Temuriyzodalar o‘rtasidagi taxt uchun kurash.
 43. Movarounnahr Ulug‘bek hukmronligi  davrida.
 44. Alisher Navoiyning siyosiy va adabiy faoliyati.
 45. Movarounnahrda Shayboniylar hukmronligining o‘rnatilishi.
 46. Buxoro  xonligida  Ashtarxoniylar  sulolasi  hukmronligining o‘rnatilishi.
 47. Buxoro amirligi, uning ijtimoiy hayoti va davlat tizimi.
 48. Xiva xonligi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli.
 49. Qo‘qon xonligi. Ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayot.
 50. XIX asr o‘rtalarida o‘zbek xonliklarining ijtimoiy-siyosiy ahvoli va o‘zaro munosabatlari.
 51. Rossiyaning O‘rta Osiyoni bosib olish sabablari.
 52. Rossiya qo‘shinlarining Qo‘qon xonligiga hujumlari.
 53. Turkiston general-gubernatorligining tashkil etilishi.
 54. Rossiyaning Buxoro amirligiga qarshi yurishlari.
 55. Rossiyaning  Xiva  xonligiga  bosqinchilik  yurishi.  Gandimiyon shartnomasi.
 56. Qo‘qon xonligida xalq qo‘zg‘olonlari. Po‘latxon, Nasriddinbek.
 57. Turkistonda  chorizmning  mustamlaka  boshqaruv  tizimining o‘rnatilishi. Turkistonga rus aholisini ko‘chirib keltirish siyosati.
 58. Turkistonda  chorizm  mustamlakachilik  zulmiga  qarshi  milliy ozodlik kurashlari. «Vabo isyoni».  Andijon qo‘zg‘oloni.
 59. Turkistonda 1916 yilgi xalq qo‘zg‘oloni.
 60. Turkistonda jadidchilik harakatining paydo bo‘lishi.
 61. 1917 yil fevral burjua-demokratik inqilobi va uning Turkiston o‘lkasi xalqlari hayotiga ta’siri.
 62. Turkiston muxtoriyati, uning faoliyati.
 63. Oktyabr to‘ntarishi va Turkistonda mustabid sovet hokimiyatining o‘rnatilishi.
 64. Farg‘ona vodiysida qarshilik ko‘rsatish harakatining boshlanishi, uning mohiyati, harakatlantiruvchi kuchlari, bosqichlari.
 65. Xorazm Xalq Sovet Respublikasining tuzilishi.  (XXSR)
 66. Buxoro Xalq Sovet Respublikasining tashkil etilishi.
 67. O‘rta Osiyoda milliy davlat chegaralanishining o‘tkazilishi.
 68. O‘zbekistonda sanoatlashtirish siyosatining amalga oshirilishi.
 69. Qishloq xo‘jaligini jamoalashtirish siyosati.
 70. Madaniy inqilob tushunchasi va uning mohiyati.
 71. Mustabid sovet tuzumining O‘zbekistonda amalga oshirgan qatag‘onlik siyosati va uning oqibatlari.
 72. Ikkinchi jahon urushining boshlanishi.  O’zbek xalqining fashizm ustidan qozonilgan g’alabaga qo’shgan xissasi.
 73. Ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonda fan va madaniyat.
 74. O‘zbekistonliklarning urush frontlarida ko‘rsatgan jasorati.
 75. II-Jahon urushidan keyin O‘zbekistondagi ma’naviy-madaniy sohadagi xatoliklar.
 76. O’zbekistonda 40-yillar oxiri – 50-yillar boshidagi qatag’onlar.
 77. O‘zbekistonda XX asr 50-70 yillarda o‘tkazilgan iqtisodiy islohotlar, ularning samarasizligi.
 78. O‘zbekistonning davlat mustaqilligini qo‘lga kiritish tomon yo‘l tutishi.
 79. O‘zbekiston Respublikasi davlat ramzlarining qabul qilinishi, ularning mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati.
 80. O’zbtkison mustaqilligining huquqiy asoslari yaratilishi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi.
 81. O’zbekistonda inson huquqlari va erkinliklari kafolatining yaratilishi.
 82. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston parlamenti.
 83. O‘zbekistonda ko‘ppartiyaviylik va jamoat tashkilotlarining vujudga kelishi.
 84. O’zbekistonda sud-huquq tizimi islohotlari.
 85. O’zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining tashkil etilishi.
 86. Mustaqil O’zbekiston Respublikasi tarkibida suveren Qoraqalpog’iston Respublikasi.
 87. O‘zbekiston iqtisodiyotida qishloq xo‘jaligining o‘rni va imkoniyatlari.
 88. O‘zbekistonning tinchliksevar tashqi siyosati asoslarini yaratilishi.
 89. O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo‘shilishi va uning xalqaro nufuzining ortishi.
 90. O‘zbekistonning bozor munosabatlarini shakillantirish tomon yo‘l tutishi, uning tamoyillari.
 91. O‘zbekiston Respublikasida ko‘ppartiyaviylik tizimi.
 92. Mustaqillik davrida fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini  ta’minlanishi.
 93. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson xuquqlari va burchlari to‘g‘risida.
 94. O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga qo‘shilishi.
 95. O‘zbekistonning MDH bilan aloqalari.
 96. O’zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik aloqalari.
 97. O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. Karimovning   «Tarixiy   xotirasiz  kelajak  yo‘q»  asari  va uning ahamiyati.
 98. O’zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimovning “Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch” asari haqida.
 99. G‘oya va mafkuralarning tarixiy shakllari va ko‘rinishlari.
 100. G‘oya va mafkura – ijtimoiy hayot qonuni.
 101. Sivilizatsiyalar tarixi: vayronkor g‘oya va mafkuralar.
 102. Mafkuraning falsafiy, dunyoviy va diniy ildizlari.
 103. Mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi, uning ijobiy va salbiy oqibatlari.
 104. Vatan ravnaqi, yurt tinchligi g‘oyalari, ularning  mohiyati va mazmuni.
 105. Markaziy Osiyo mintaqasidagi mafkuraviy jarayonlarning xususiyatlari.
 106. Milliy istiqlol g‘oyasi va mafkurasini shakllantirishning  zarurligi.
 107. Milliy istiqlol mafkurasi tushunchasi, uning mohiyati va mazmuni.
 108. O‘zbekistonning milliy istiqlol g‘oyasi, uni aholi ongiga singdirish zarurati.
 109. Milliy istiqlol mafkurasining tarixiy ildizlari.
 110. Milliy istiqlol g‘oyasining maqsad va vazifalari.
 111. Xalq farovonligi va komil inson g‘oyalari.
 112. Ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik va dinlararo bag‘rikenglik g‘oyalari.
 113. Ijtimoiy taraqqiyot – g‘oya va mafkuralar tarixi sifatida.
 114. Mafkuraviy tarbiyada madaniy – ma’rifiy muassasalar, adabiyot va san’at hamda uning o‘rni.
 115. Jismoniy tarbiya va sport hamda milliy urf-odatlar  va an’analarning barkamol avlod tarbiyasidagi roli.
 116. Mafkuraviy tarbiyaning ijtimoiy omillari.
 117. Xozirgi davr: geopolitik maqsadlar va mafkuraviy siyosat. Jahon  maydonini mafkuraviy bo‘lib olishga urinishlar.
 118. Mustaqillikni mustahkamlash jarayoni va mafkuraviy muammolar.
 119. Xalqaro  terrorizmga   qarshi  kurashda  O‘zbekistonning  o‘rni.
 120. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
 121. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari
 122. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlari
 123. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi. Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari
 124. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi. Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash hamda chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlari.
 125. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevnig 2019 yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.

FINAL STATE EXAMINATION IN FOREIGN LANGUAGES FOR FOOD INDUSTRY DIRECTION

 1. Translate the text “Science and technology” in written form.
 2. Speak about the verb “To Be” and give examples in English.
 3. Read and retell the authentic text.
 4. Translate the text “Inventions” in written form.
 5. Speak about the verb “To Do” and give examples in English.
 6. Read and retell the authentic text.
 7. Translate the text “Technology age” in written form.
 8. Speak about the verb “To Have” and give examples in English.
 9. Read and retell the authentic text.
 10. Translate the text “Louis Pasteur” in written form.
 11. Speak about the grammar rule “Present Simple” and give examples in English.
 12. Read and retell the authentic text.
 13. Translate the text “Food around the world” in written form.
 14. Speak about the grammar rule “Past Simple” and give examples in English.
 15. Read and retell the authentic text.
 16. Translate the text “Fingerprinting food” in written form.
 17. Speak about the grammar rule “Future Simple” and give examples in English.
 18. Read and retell the authentic text.
 19. Translate the text “Nanotechnology” in written form.
 20. Speak about the grammar rule “Present continuous” and give examples in English.
 21. Read and retell the authentic text.
 22. Translate the text “Food fashions” in written form.
 23. Speak about the grammar rule “Past continuous” and give examples in English.
 24. Read and retell the authentic text.
 25. Translate the text “Food and diet” in written form.
 26. Speak about the grammar rule “Future continuous” and give examples in English.
 27. Read and retell the authentic text.
 28. Translate the text “Food product development” in written form.
 29. Speak about the grammar rule “Conjunctions” and give examples in English.
 30. Read and retell the authentic text.
 31. Translate the text “World Health Organization” in written form.
 32. Speak about the grammar rule “Simple sentences” and give examples in English.
 33. Read and retell the authentic text.
 34. Translate the text “Junk food” in written form.
 35. Speak about the grammar rule “Compound sentences” and give examples in English.
 36. Read and retell the authentic text.
 37. Translate the text “Food and nutritions” in written form.
 38. Speak about the grammar rule “Non- finite forms of the verb” and give examples in English.
 39. Read and retell the authentic text.
 40. Translate the text “Smartness in packaging” in written form.
 41. Speak about the grammar rule “Infinitive” and give examples in English.
 42. Read and retell the authentic text.
 43. Translate the text “Computer as a modern teaching tool” in written form.
 44. Speak about the grammar rule “Gerund” and give examples in English.
 45. Read and retell the authentic text.
 46. Translate the text “Advertising and Marketing strategy influences on food Purchases” in written form.
 47. Speak about the grammar rule “Types of sentences” and give examples in English.
 48. Read and retell the authentic text.
 49. Translate the text “Minimal Processing for Healthy Food” in written form.
 50. Speak about the grammar rule “Past Simple” and give examples in English.
 51. Read and retell the authentic text.
 52. Translate the text “What is computer?” in written form.
 53. Speak about the grammar rule “Present Simple” and give examples in English.
 54. Read and retell the authentic text.
 55. Translate the text “Mass media” in written form.
 56. Speak about the grammar rule “Future Simple” and give examples in English.
 57. Read and retell the authentic text.
 58. Translate the text “Mass media in our life” in written form.
 59. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 60. Read and retell the authentic text.
 61. Translate the text “Internet” in written form.
 62. Speak about the grammar rule “Past Continuous” and give examples in English.
 63. Read and retell the authentic text.
 64. Translate the text “Minimal Processing for Healthy Food” in written form.
 65. Speak about the grammar rule “Future Continuous” and give examples in English.
 66. Read and retell the authentic text.
 67. Translate the text “Food labeling” in written form.
 68. Speak about the grammar rule “Participle I” and give examples in English.
 69. Read and retell the authentic text.
 70. Translate the text “Fast food ” in written form.
 71. Speak about the grammar rule “Participle II” and give examples in English.
 72. Read and retell the authentic text.
 73. Translate the text “Antioxidants” in written form.
 74. Speak about the grammar rule “Non-finite forms of the verb” and give examples in English.
 75. Read and retell the authentic text.
 76. Translate the text “Being healthy” in written form.
 77. Speak about the grammar rule “Gerund” and give examples in English.
 78. Read and retell the authentic text.
 79. Translate the text “Breadmaking” in written form.
 80. Speak about the grammar rule “Participle” and give examples in English.
 81. Read and retell the authentic text.
 82. Translate the text “Baking” in written form.
 83. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 84. Read and retell the authentic text.
 85. Translate the text “International organizations” in written form.
 86. Speak about the grammar rule “Definite article” and give examples in English.
 87. Read and retell the authentic text.
 88. Translate the text “Water pollution” in written form.
 89. Speak about the grammar rule “Indefinite article” and give examples in English.
 90. Read and retell the authentic text.
 91. Translate the text “Professional ethics” in written form.
 92. Speak about the grammar rule “Possessive pronouns” and give examples in English.
 93. Read and retell the authentic text.
 94. Translate the text “Governmental system of Uzbekistan” in written form.
 95. Speak about the grammar rule “Demonstrative pronouns” and give examples in English.
 96. Read and retell the authentic text.
 97. Translate the text “Quality control” in written form.
 98. Speak about the grammar rule “Indefinite pronouns” and give examples in English.
 99. Read and retell the authentic text.
 100. Translate the text “Quality management. ” in written form.

FINAL STATE EXAMINATION IN FOREIGN LANGUAGES FOR AUTOMATICS AND CONTROL DIRECTION

 1. automation and control
 2. objectives of automation control system
 3. comparison between pneumatic control systems, hydraulic control system and electric control system
 4. Types of automation systems (i)
 5. Types of automation systems (ii)
 6. Nine reasons for automation of manufacturing processes
 7. Historical development of automation
 8. Automation technology as a part of engineering sciences
 9. Key development milestones in the history of automation technology
 10. Effects of automation on people
 11. Fundamentals of control technology
 12. How do engineers work?
 13. Direct current and alternating current
 14. Electrical resistance and electrical power
 15. How a diode works
 16. Programmable logic controllers (PLCs)
 17. history of robotics
 18. Types of automation
 19. Classical control theory
 20. Factories of the future
 21. Automated production lines
 22. Robots in manufacturing
 23. classical control theory
 24. direct current and alternating current
 25. automation technology as a part of engineering sciences
 26. what are automation and control
 27. technology

FINAL STATE EXAMINATION IN FOREIGN LANGUAGES FOR TMJ

 1. Translate the text “Inventions” in written form.
 2. Speak about the verb “To Be” and give examples in English.
 3. Read and retell the authentic text.
 4. Translate the text “Science and technology” in written form.
 5. Speak about the verb “To Do” and give examples in English.
 6. Read and retell the authentic text.
 7. Translate the text “Eli Whitney” in written form.
 8. Speak about the verb “To Have” and give examples in English.
 9. Read and retell the authentic text.
 10. Translate the text “Cotton gin” in written form.
 11. Speak about the grammar rule “Present Simple” and give examples in English.
 12. Read and retell the authentic text.
 13. Translate the text “Nobel Prize” in written form.
 14. Speak about the grammar rule “Past Simple” and give examples in English.
 15. Read and retell the authentic text.
 16. Translate the text “History of cotton ” in written form.
 17. Speak about the grammar rule “Future Simple” and give examples in English.
 18. Read and retell the authentic text.
 19. Translate the text “Elektromagnetism” in written form.
 20. Speak about the grammar rule “Present continuous” and give examples in English.
 21. Read and retell the authentic text.
 22. Translate the text “Alternator” in written form.
 23. Speak about the grammar rule “Past continuous” and give examples in English.
 24. Read and retell the authentic text.
 25. Translate the text “History of cotton” in written form.
 26. Speak about the grammar rule “Future continuous” and give examples in English.
 27. Read and retell the authentic text.
 28. Translate the text “Fiber and its types” in written form.
 29. Speak about the grammar rule “Conjunctions” and give examples in English.
 30. Read and retell the authentic text.
 31. Translate the text “Externel and Internal policy of Uzbekistan” in written form.
 32. Speak about the grammar rule “Simple sentences” and give examples in English.
 33. Read and retell the authentic text.
 34. Translate the text “Governmental system of Uzbekistan” in written form.
 35. Speak about the grammar rule “Types of sentences” and give examples in English.
 36. Read and retell the authentic text.
 37. Translate the text “Natural and chemical fibers” in written form.
 38. Speak about the grammar rule “Compound sentences” and give examples in English.
 39. Read and retell the authentic text.
 40. Translate the text “Types of fibre” in written form.
 41. Speak about the grammar rule “Non- finite forms of the verb” and give examples in English.
 42. Read and retell the authentic text.
 43. Translate the text “External and internal policy of Uzbekistan” in written form.
 44. Speak about the grammar rule “Infinitive” and give examples in English.
 45. Read and retell the authentic text.
 46. Translate the text “Computer as a modern teaching tool” in written form.
 47. Speak about the grammar rule “Gerund” and give examples in English.
 48. Read and retell the authentic text.
 49. Translate the text “Governmental system of Uzbekistan” in written form.
 50. Speak about the grammar rule “Types of sentences” and give examples in English.
 51. Read and retell the authentic text.
 52. Translate the text “Computers in education” in written form.
 53. Speak about the grammar rule “Past Simple” and give examples in English.
 54. Read and retell the authentic text.
 55. Translate the text “What is computer?” in written form.
 56. Speak about the grammar rule “Present Simple” and give examples in English.
 57. Read and retell the authentic text.
 58. Translate the text “Mass media” in written form.
 59. Speak about the grammar rule “Future Simple” and give examples in English.
 60. Read and retell the authentic text.
 61. Translate the text “Mass media in our life” in written form.
 62. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 63. Read and retell the authentic text.
 64. Translate the text “Internet” in written form.
 65. Speak about the grammar rule “Past Continuous” and give examples in English.
 66. Read and retell the authentic text.
 67. Translate the text “History and future of the Internet” in written form.
 68. Speak about the grammar rule “Future Continuous” and give examples in English.
 69. Read and retell the authentic text.
 70. Translate the text “Machine Tool” in written form.
 71. Speak about the grammar rule “Participle I” and give examples in English.
 72. Read and retell the authentic text.
 73. Translate the text “Traditions and customs of Uzbekistan” in written form.
 74. Speak about the grammar rule “Participle II” and give examples in English.
 75. Read and retell the authentic text.
 76. Translate the text “International organizations” in written form.
 77. Speak about the grammar rule “Mood category of the verb” and give examples in English.
 78. Read and retell the authentic text.
 79. Translate the text “Carding machines” in written form.
 80. Speak about the grammar rule “Non-finite forms of the verb” and give examples in English.
 81. Read and retell the authentic text.
 82. Translate the text “professional ethics in engineering” in written form.
 83. Speak about the grammar rule “Infinitive” and give examples in English.
 84. Read and retell the authentic text.
 85. Translate the text “Culture: Traditions and customs of Uzbekistan” in written form.
 86. Speak about the grammar rule “Gerund” and give examples in English.
 87. Read and retell the authentic text.
 88. Translate the text “Uzbek cuisine” in written form.
 89. Speak about the grammar rule “Participle” and give examples in English.
 90. Read and retell the authentic text.
 91. Translate the text “Traditions and customs of Great Britain” in written form.
 92. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 93. Read and retell the authentic text.
 94. Translate the text “International organizations” in written form.
 95. Speak about the grammar rule “Definite article” and give examples in English.
 96. Read and retell the authentic text.
 97. Translate the text “A visit to cotton growing farm” in written form.
 98. Speak about the grammar rule “Indefinite article” and give examples in English.
 99. Read and retell the authentic text.
 100. Translate the text “Uzbekistan is the land of cotton ” in written form.
 101. Speak about the grammar rule “Personal pronouns” and give examples in English.
 102. Read and retell the authentic text.
 103. Translate the text “Professional ethics” in written form.
 104. Speak about the grammar rule “Possessive pronouns” and give examples in English.
 105. Read and retell the authentic text.
 106. Translate the text “Eli Whitney” in written form.
 107. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 108. Read and retell the authentic text.
 109. Translate the text “The machines age 1” in written form.
 110. Speak about the grammar rule “Past Continuous” and give examples in English.
 111. Read and retell the authentic text.
 112. Translate the text “The machine age 2” in written form.
 113. Speak about the grammar rule “Reflexive pronouns” and give examples in English.
 114. Read and retell the authentic text.
 115. Translate the text “Cotton history” in written form.
 116. Speak about the grammar rule “Demonstrative pronouns” and give examples in English.
 117. Read and retell the authentic text.
 118. Translate the text “The carding machines ” in written form.
 119. Speak about the grammar rule “Indefinite pronouns” and give examples in English.
 120. Read and retell the authentic text.
 121. Translate the text “Cotton cultivation in the USA” in written form.
 122. Speak about the grammar rule “Types of pronouns” and give examples in English.
 123. Read and retell the authentic text.
 124. Translate the text “Me and my family” in written form.
 125. Speak about the grammar rule “to be” and give examples in English.
 126. Read and retell the authentic text.
 127. Translate the text “My leisure time” in written form.
 128. Speak about the grammar rule “Noun: category of number, case and gender” and give examples in English.
 129. Read and retell the authentic text.
 130. Translate the text “Cotton fibres and their use” in written form.
 131. Speak about the grammar rule “Types of pronouns” and give examples in English.
 132. Read and retell the authentic text.
 133. Translate the text “My future profession” in written form.
 134. Speak about the grammar rule “Articles” and give examples in English.
 135. Read and retell the authentic text.
 136. Translate the text “My favorite book” in written form.
 137. Speak about the grammar rule “Word order in sentnces” and give examples in English.
 138. Read and retell the authentic text.
 139. Translate the text “Person’s appearance” in written form.
 140. Speak about the grammar rule “Adjectives” and give examples in English.
 141. Read and retell the authentic text.
 142. Translate the text “Describing person’s appearance” in written form.
 143. Speak about the grammar rule “Degrees of comparison of adjectives” and give examples in English.
 144. Read and retell the authentic text.
 145. Translate the text “My Friend” in written form.
 146. Speak about the grammar rule “Degrees of comparison of Adverbs” and give examples in English.
 147. Read and retell the authentic text.
 148. Translate the text “My institute” in written form.
 149. Speak about the grammar rule “Prepositions” and give examples in English.
 150. Read and retell the authentic text.
 151. Translate the text “Uzbekistan is my Motherland” in written form.
 152. Speak about the grammar rule “Numerals” and give examples in English.
 153. Read and retell the authentic text.
 154. Translate the text “Tashkent – the capital of Uzbekistan” in written form.
 155. Speak about the grammar rule “Ordinal numerals” and give examples in English.
 156. Read and retell the authentic text.
 157. Translate the text “Protection of the environment” in written form.
 158. Speak about the grammar rule “Pronouns” and give examples in English.
 159. Read and retell the authentic text.
 160. Translate the text “Global problems” in written form.
 161. Speak about the grammar rule “personal and possessive pronouns” and give examples in English.
 162. Read and retell the authentic text.
 163. Translate the text “English speaking countries” in written form.
 164. Speak about the grammar rule “Verb” and give examples in English.
 165. Read and retell the authentic text.
 166. Translate the text “The United Kingdom” in written form.
 167. Speak about the grammar rule “Regular and irregular verbs” and give examples in English.
 168. Read and retell the authentic text.
 169. Translate the text “Great Britain” in written form.
 170. Speak about the grammar rule “Auxiliary (helping) and Modal verbs” and give examples in English.
 171. Read and retell the authentic text.
 172. Translate the text “Sports in Great Britain” in written form.
 173. Speak about the grammar rule “Interrogative sentences” and give examples in English.
 174. Read and retell the authentic text.
 175. Translate the text “London” in written form.
 176. Speak about the grammar rule “Types of sentences” and give examples in English.
 177. Read and retell the authentic text.
 178. Translate the text “Holidays of English speaking countries” in written form.
 179. Speak about the grammar rule “Adverb” and give examples in English.
 180. Read and retell the authentic text.
 181. Translate the text “Education system of Great Britain” in written form.
 182. Speak about the grammar rule “Degrees of comparison of adjectives” and give examples in English.
 183. Read and retell the authentic text.
 184. Translate the text “Education system of the USA” in written form.
 185. Speak about the grammar rule “Compound sentences” and give examples in English.
 186. Read and retell the authentic text.
 187. Translate the text “Education system of Uzbekistan” in written form.
 188. Speak about the grammar rule “Complex sentences” and give examples in English.
 189. Read and retell the authentic text.
 190. Translate the text “The USA” in written form.
 191. Speak about the grammar rule “Types of pronouns” and give examples in English.
 192. Read and retell the authentic text.
 193. Translate the text “Washington DC” in written form.
 194. Speak about the grammar rule “Adverb and its degrees” and give examples in English.
 195. Read and retell the authentic text.
 196. Translate the text “Sports in the USA” in written form.
 197. Speak about the grammar rule “Noun” and give examples in English.
 198. Read and retell the authentic text.
 199. Translate the text “Commonwealth of Australia” in written form.
 200. Speak about the grammar rule “Articles” and give examples in English.
 201. Read and retell the authentic text.
 202. Translate the text “Unknown Southern Land: Before 1770” in written form.
 203. Speak about the grammar rule “Modal verbs” and give examples in English.
 204. Read and retell the authentic text.
 205. Translate the text “Canada” in written form.
 206. Speak about the grammar rule “Auxiliary verbs” and give examples in English.
 207. Read and retell the authentic text.
 208. Translate the text “New Zealand” in written form.
 209. Speak about the grammar rule “Types of articles” and give examples in English.
 210. Read and retell the authentic text.
 211. Translate the text “Technology” in written form.
 212. Speak about the grammar rule “Present perfect tense” and give examples in English.
 213. Read and retell the authentic text.
 214. Translate the text “Overhead handling methods in factories” in written form.
 215. Speak about the grammar rule “Future perfect tense” and give examples in English.
 216. Read and retell the authentic text.
 217. Translate the text “Rapid cold dyeing techniques” in written form.
 218. Speak about the grammar rule “Past perfect tense” and give examples in English.
 219. Read and retell the authentic text.
 220. Translate the text “carding, drawing and roving” in written form.
 221. Speak about the grammar rule “Compound sentences with conjunctions “and, but”” and give examples in English.
 222. Read and retell the authentic text.
 223. Translate the text “Types of business organisations” in written form.
 224. Speak about the grammar rule “Complex sentences with conjunctions “if, that, because, when, etc.” and give examples in English.
 225. Read and retell the authentic text.
 226. Translate the text “Ginning ” in written form.
 227. Speak about the grammar rule “Complex sentences with conjunctions “if, that, because, when, etc.” and give examples in English.
 228. Read and retell the authentic text.
 229. Translate the text “The machine age” in written form.
 230. Speak about the grammar rule “Compound and Complex sentences” and give examples in English.
 231. Read and retell the authentic text.
 232. Translate the text “Technology” in written form.
 233. Speak about the grammar rule “If” sentences” and give examples in English.
 234. Read and retell the authentic text.
 235. Translate the text “Direct current generators” in written form.
 236. Speak about the grammar rule “Wish” sentences” and give examples in English.
 237. Read and retell the authentic text.
 238. Translate the text “History of cotton” in written form.
 239. Speak about the grammar rule “Passive voice” and give examples in English.
 240. Read and retell the authentic text.
 241. Translate the text “Govermental system of Uzbekistan” in written form.
 242. Speak about the grammar rule “Subjunctive mood” and give examples in English.
 243. Read and retell the authentic text.
 244. Translate the text “Nobel prize” in written form.
 245. Speak about the grammar rule “Adjectives” and give examples in English.
 246. Read and retell the authentic text.
 247. Translate the text “The carding machines ” in written form.
 248. Speak about the grammar rule “Articles” and give examples in English.
 249. Read and retell the authentic text.
 250. Translate the text “types of business organizations” in written form.
 251. Speak about the grammar rule “Plural nouns” and give examples in English.
 252. Read and retell the authentic text.
 253. Translate the text “Types of industry” in written form.
 254. Speak about the grammar rule “Types of complex sentences” and give examples in English.
 255. Read and retell the authentic text.
 256. Translate the text “A Visit to cotton growing farm” in written form.
 257. Speak about the grammar rule “Present continuous tense” and give examples in English.
 258. Read and retell the authentic text.
 259. Translate the text “Computer as a teaching tool ” in written form.
 260. Speak about the grammar rule “Past continuous tense” and give examples in English.
 261. Read and retell the authentic text.
 262. Translate the text “Fashion and clothes” in written form.
 263. Speak about the grammar rule “Sequence of tenses” and give examples in English.
 264. Read and retell the authentic text.
 265. Translate the text “History of cotton ” in written form.
 266. Speak about the grammar rule “Future continuous tense” and give examples in English.
 267. Read and retell the authentic text.
 268. Translate the text “Invention ” in written form.
 269. Speak about the grammar rule “Present Simple tense” and give examples in English.
 270. Read and retell the authentic text.
 271. Translate the text “Machine Tool” in written form.
 272. Speak about the grammar rule “Past Simple tense” and give examples in English.
 273. Read and retell the authentic text.
 274. Translate the text “Internet” in written form.
 275. Speak about the grammar rule “degrees of comparison of Adjectives” and give examples in English.
 276. Read and retell the authentic text.
 277. Translate the text “International organizations” in written form.
 278. Speak about the grammar rule “Plural nouns” and give examples in English.
 279. Read and retell the authentic text.
 280. Translate the text “Professional ethics in engineering” in written form.
 281. Speak about the grammar rule “Complex and compound sentence9” and give examples in English.
 282. Read and retell the authentic text.
 283. Translate the text “Cotton products” in written form.
 284. Speak about the grammar rule “Past continuous tense” and give examples in English.
 285. Read and retell the authentic text.
 286. Translate the text “Alternator” in written form.
 287. Speak about the grammar rule “Types of complex sentences” and give examples in English.
 288. Read and retell the authentic text.
 289. Translate the text “Elektromagnetism” in written form.
 290. Speak about the grammar rule “Present continuous tense” and give examples in English.
 291. Read and retell the authentic text.
 292. Translate the text “Mass media” in written form.
 293. Speak about the grammar rule “Future continuous tense” and give examples in English.
 294. Read and retell the authentic text.
 295. Translate the text “Computer as a teaching tool” in written form.
 296. Speak about the grammar rule “Sequence of tenses” and give examples in English.
 297. Read and retell the authentic text.
 298. Translate the text “External and Internal policy of Uzbekistan” in written form.
 299. Speak about the grammar rule “Past Simple tense” and give examples in English.
 300. Read and retell the authentic text.

FINAL STATE EXAMINATION IN FOREIGN LANGUAGES FOR AGRICULTURE DIRECTION

 1. Translate the text “Science and technology” in written form.
 2. Speak about the verb “To Be” and give examples in English.
 3. Read and retell the authentic text.
 4. Translate the text “Inventions” in written form.
 5. Speak about the verb “To Do” and give examples in English.
 6. Read and retell the authentic text.
 7. Translate the text “Agriculture” in written form.
 8. Speak about the verb “To Have” and give examples in English.
 9. Read and retell the authentic text.
 10. Translate the text “Cotton” in written form.
 11. Speak about the grammar rule “Present Simple” and give examples in English.
 12. Read and retell the authentic text.
 13. Translate the text “Juice” in written form.
 14. Speak about the grammar rule “Past Simple” and give examples in English.
 15. Read and retell the authentic text.
 16. Translate the text “Fruit” in written form.
 17. Speak about the grammar rule “Future Simple” and give examples in English.
 18. Read and retell the authentic text.
 19. Translate the text “Soil” in written form.
 20. Speak about the grammar rule “Present continuous” and give examples in English.
 21. Read and retell the authentic text.
 22. Translate the text “Pea” in written form.
 23. Speak about the grammar rule “Past continuous” and give examples in English.
 24. Read and retell the authentic text.
 25. Translate the text “Biology” in written form.
 26. Speak about the grammar rule “Future continuous” and give examples in English.
 27. Read and retell the authentic text.
 28. Translate the text “Ecology” in written form.
 29. Speak about the grammar rule “Conjunctions” and give examples in English.
 30. Read and retell the authentic text.
 31. Translate the text “Silk production in Uzbekistan” in written form.
 32. Speak about the grammar rule “Simple sentences” and give examples in English.
 33. Read and retell the authentic text.
 34. Translate the text “Natural and chemical fibers” in written form.
 35. Speak about the grammar rule “Compound sentences” and give examples in English.
 36. Read and retell the authentic text.
 37. Translate the text “Livestock in Uzbekistan” in written form.
 38. Speak about the grammar rule “Non- finite forms of the verb” and give examples in English.
 39. Read and retell the authentic text.
 40. Translate the text “Silk” in written form.
 41. Speak about the grammar rule “Infinitive” and give examples in English.
 42. Read and retell the authentic text.
 43. Translate the text “Computer as a modern teaching tool” in written form.
 44. Speak about the grammar rule “Gerund” and give examples in English.
 45. Read and retell the authentic text.
 46. Translate the text “Protection of environment” in written form.
 47. Speak about the grammar rule “Types of sentences” and give examples in English.
 48. Read and retell the authentic text.
 49. Translate the text “Food processing-Then and now 1” in written form.
 50. Speak about the grammar rule “Past Simple” and give examples in English.
 51. Read and retell the authentic text.
 52. Translate the text “Soybean” in written form.
 53. Speak about the grammar rule “Present Simple” and give examples in English.
 54. Read and retell the authentic text.
 55. Translate the text “Mass media” in written form.
 56. Speak about the grammar rule “Future Simple” and give examples in English.
 57. Read and retell the authentic text.
 58. Translate the text “The study of microbiology” in written form.
 59. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 60. Read and retell the authentic text.
 61. Translate the text “Internet” in written form.
 62. Speak about the grammar rule “Past Continuous” and give examples in English.
 63. Read and retell the authentic text.
 64. Translate the text “Food processing-Then and now 2” in written form.
 65. Speak about the grammar rule “Future Continuous” and give examples in English.
 66. Read and retell the authentic text.
 67. Translate the text “Corn” in written form.
 68. Speak about the grammar rule “Participle I” and give examples in English.
 69. Read and retell the authentic text.
 70. Translate the text “Cotton products” in written form.
 71. Speak about the grammar rule “Participle II” and give examples in English.
 72. Read and retell the authentic text.
 73. Translate the text “Louis Pasteur” in written form.
 74. Speak about the grammar rule “Non-finite forms of the verb” and give examples in English.
 75. Read and retell the authentic text.
 76. Translate the text “Water pollution” in written form.
 77. Speak about the grammar rule “Gerund” and give examples in English.
 78. Read and retell the authentic text.
 79. Translate the text “Environmental pollution” in written form.
 80. Speak about the grammar rule “Participle” and give examples in English.
 81. Read and retell the authentic text.
 82. Translate the text “Vegetable” in written form.
 83. Speak about the grammar rule “Present Continuous” and give examples in English.
 84. Read and retell the authentic text.
 85. Translate the text “International organizations” in written form.
 86. Speak about the grammar rule “Definite article” and give examples in English.
 87. Read and retell the authentic text.
 88. Translate the text “Botanic fruit and culinary fruit” in written form.
 89. Speak about the grammar rule “Indefinite article” and give examples in English.
 90. Read and retell the authentic text.
 91. Translate the text “Professional ethics” in written form.
 92. Speak about the grammar rule “Possessive pronouns” and give examples in English.
 93. Read and retell the authentic text.
 94. Translate the text “Cotton history” in written form.
 95. Speak about the grammar rule “Demonstrative pronouns” and give examples in English.
 96. Read and retell the authentic text.
 97. Translate the text “Fertilizer 1” in written form.
 98. Speak about the grammar rule “Indefinite pronouns” and give examples in English.
 99. Read and retell the authentic text.
 100. Translate the text “Fertilizer 2” in written form.
 101. Speak about the grammar rule “Types of pronouns” and give examples in English.
 102. Read and retell the authentic text.
 103. Translate the text “Wheat 1” in written form.
 104. Speak about the grammar rule “to be” and give examples in English.
 105. Read and retell the authentic text.
 106. Translate the text “Wheat 2” in written form.
 107. Speak about the grammar rule “Noun: category of number, case and gender” and give examples in English.
 108. Read and retell the authentic text.
 109. Translate the text “Agricultural production In Uzbekistan” in written form.
 110. Speak about the grammar rule “Types of pronouns” and give examples in English.
 111. Read and retell the authentic text.
 112. Translate the text “Silk production in Margilan” in written form.
 113. Speak about the grammar rule “Articles” and give examples in English.
 114. Read and retell the authentic text.
 115. Translate the text “Start of agriculture” in written form.
 116. Speak about the grammar rule “Word order in sentences” and give examples in English.
 117. Read and retell the authentic text.
 118. Translate the text “Branches of Agriculture” in written form.
 119. Speak about the grammar rule “Adjectives” and give examples in English.
 120. Read and retell the authentic text.
 121. Translate the text “The importance of agriculture” in written form.
 122. Speak about the grammar rule “Degrees of comparison of adjectives” and give examples in English.
 123. Read and retell the authentic text.
 124. Translate the text “How the soil is formed” in written form.
 125. Speak about the grammar rule “Degrees of comparison of Adverbs” and give examples in English.
 126. Read and retell the authentic text.
 127. Translate the text “Soil composition” in written form.
 128. Speak about the grammar rule “Prepositions” and give examples in English.
 129. Read and retell the authentic text.
 130. Translate the text “It is just not natural 2” in written form.
 131. Speak about the grammar rule “Numerals” and give examples in English.
 132. Read and retell the authentic text.
 133. Translate the text “Evolution” in written form.
 134. Speak about the grammar rule “Properties of the soil” and give examples in English.
 135. Read and retell the authentic text.
 136. Translate the text “Farming systems” in written form.
 137. Speak about the grammar rule “Pronouns” and give examples in English.
 138. Read and retell the authentic text.
 139. Translate the text “Agricultural revolution” in written form.
 140. Speak about the grammar rule “personal and possessive pronouns” and give examples in English.
 141. Read and retell the authentic text.
 142. Translate the text “Mung Bean” in written form.
 143. Speak about the grammar rule “Verb” and give examples in English.
 144. Read and retell the authentic text.
 145. Translate the text “Advantages of crop rotation 1” in written form.
 146. Speak about the grammar rule “Regular and irregular verbs” and give examples in English.
 147. Read and retell the authentic text.
 148. Translate the text “Advantages of crop rotation 2” in written form.
 149. Speak about the grammar rule “Auxiliary (helping) and Modal verbs” and give examples in English.
 150. Read and retell the authentic text.
 151. Translate the text “Levels of food processing” in written form.
 152. Speak about the grammar rule “Interrogative sentences” and give examples in English.
 153. Read and retell the authentic text.
 154. Translate the text “The distribution of crop” in written form.
 155. Speak about the grammar rule “Types of sentences” and give examples in English.
 156. Read and retell the authentic text.
 157. Translate the text “The distribution of livestock” in written form.
 158. Speak about the grammar rule “Adverb” and give examples in English.
 159. Read and retell the authentic text.
 160. Translate the text “Origin of the soil 1” in written form.
 161. Speak about the grammar rule “Degrees of comparison of adjectives” and give examples in English.
 162. Read and retell the authentic text.
 163. Translate the text “Origin of the soil 2” in written form.
 164. Speak about the grammar rule “Compound sentences” and give examples in English.
 165. Read and retell the authentic text.
 166. Translate the text “Cloning” in written form.
 167. Speak about the grammar rule “Complex sentences” and give examples in English.
 168. Read and retell the authentic text.
 169. Translate the text “GM Crops” in written form.
 170. Speak about the grammar rule “Types of pronouns” and give examples in English.
 171. Read and retell the authentic text.
 172. Translate the text “It is just not natural 1” in written form.
 173. Speak about the grammar rule “Adverb and its degrees” and give examples in English.
 174. Read and retell the authentic text.
 175. Translate the text “What is genetic engineering? 1” in written form.
 176. Speak about the grammar rule “Noun” and give examples in English.
 177. Read and retell the authentic text.
 178. Translate the text “What is genetic engineering? 2” in written form.
 179. Speak about the grammar rule “Articles” and give examples in English.
 180. Read and retell the authentic text.
 181. Translate the text “Biotechnology” in written form.
 182. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 183. Read and retell the authentic text.
 184. Translate the text “Milk” in written form.
 185. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 186. Read and retell the authentic text.
 187. Translate the text “Agricultural revolution 2” in written form.
 188. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 189. Read and retell the authentic text.
 190. Translate the text “Rain” in written form.
 191. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 192. Translate the text “Nicolay Ivanovich Vavilov” in written form.
 193. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 194. Read and retell the authentic text.
 195. Translate the text “Water” in written form.
 196. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 197. Read and retell the authentic text.
 198. Translate the text “Grape” in written form.
 199. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 200. Read and retell the authentic text.
 201. Translate the text “Gardening” in written form.
 202. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 203. Read and retell the authentic text.
 204. Translate the text “Algae” in written form.
 205. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 206. Read and retell the authentic text.
 207. Translate the text “Mung bean” in written form.
 208. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 209. Read and retell the authentic text.
 210. Translate the text “Plants” in written form.
 211. Speak about the grammar rule “Verb tenses” and give examples in English.
 212. Read and retell the authentic text.