+998 69 228 76 71 niei_info@edu.uz

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: “Йигириш жараёнлари технологик ўтимларида тола сифат кўрсаткичларини ўзгаришининг ип хоссаларига таъсири”, 05.06.02 – «Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш» ихтисослиги (техника фанлари бўйича).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № В2019.3.PhD/Т347
Илмий раҳбар: Парпиев Хабибулла, техника фанлари номзоди, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган мухандислик — технология институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Наманган мухандислик технология институти, PhD.03/30.12.2019.T.66.01

Расмий оппонентлар: Ахунбабаев Охунжон Абдураҳманович, техника фанлари доктори, профессор; Юсупов Собиржон Абдужабборович, техника фанлари номзоди, доцент.

Талабгор: Тукимачилик Саноати Махсулотлари Технологияси кафедраси мустакил изланувчиси Тожимирзаев Санжар Турдиалиевич

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.